Omschrijving

Het risico verbonden aan bevoorrading en productie bij productie-eenheden en transport verwijst naar de risico’s die te maken hebben met grondstoffen, energie, leveranciers, productie, opslag en inkomend/uitgaand transport. Voorbeelden van risico’s zijn het uitvallen of ernstig beschadigd raken van apparatuur, natuurrampen, stakingen en een nijpend tekort aan grondstoffen, energie of cruciale apparatuur.

Door de geografische spreiding van de productie-eenheden in de wereld vermindert de totale impact van een beschadigde of onderbroken productie-eenheid. Sommige gespecialiseerde producten worden echter slechts in één fabriek geproduceerd.

Preventie en bestrijding

De belangrijkste risico’s maken het voorwerp uit van specifieke richtlijnen en risicocontroleprogramma’s zoals het programma voor schadepreventie, procedures voor het beheer van de veiligheid van processen, leverancierskwalificaties en -evaluaties, een geïntegreerde planning van middelen en systemen om de bevoorradingsketen te verbeteren (ERP – Emergency Response Plans), het centrale en lokale crisismanagement, plannen voor het verzekeren van de bedrijfscontinuïteit (inclusief het risico op pandemie) en netwerkgroepen voor productie- en bevoorradingsmanagers.

Solvay sluit verzekeringen af om de financiële impact te verminderen van gebeurtenissen die zware schade of een wezenlijke onderbreking van de bedrijfsvoering kunnen veroorzaken. Er wordt gebruik gemaakt van een schadepreventieprogramma met de steun van een groot netwerk van door verzekeraars toegewezen risico-ingenieurs. Het programma richt zich op de preventie en beperking van schade aan bedrijfsmiddelen en het verlies van winsten door brand, ontploffing, onbedoeld chemisch lekken en andere nadelige gebeurtenissen. Dit programma is operationeel binnen de gehele Groep en bestaat uit: bezoeken door ingenieurs aan alle locaties, bewaken en actualiseren van de status van overeengekomen verbeterpunten voor alle vestigingen, vergaderingen met de GBU's om het risico op schade en productieonderbrekingen aan te pakken, stappenplannen om het risico op schade en productieonderbrekingen te verlagen, bedrijfsimpactanalyse en opleidingen over schadepreventie voor de medewerkers van de fabrieken.

Om het bevoorradingsrisico vast te stellen houdt Solvay rekening met ecologische, sociale, beveiligings- en innovatiecriteria en probeert het bedrijf de risico's op dat gebied te beperken. Deze strategische herziening door het management vindt regelmatig plaats.

  • Bepaalde leveranciers worden als kritiek beschouwd vanwege hun strategisch belang of omdat ze bedrijfs-, landen- of productrisico’s met zich meebrengen. Deze leveranciers dienen zich vervolgens te onderwerpen aan een MVO-evaluatie (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en aan een proces van continue verbetering. Alle kritieke leveranciers moeten daarnaast formeel bevestigen dat ze principes hanteren die aansluiten bij de principes in de Gedragscode voor Leveranciers van Solvay.
  • Solvay bezit verscheidene mijnen en ertsgroeven voor de winning van trona, kalksteen en zout. Hierdoor beperkt Solvay het risico op onderbrekingen in de aanvoer van grondstoffen (beschikbaarheid, betrouwbaarheid en prijs) doordat, waar mogelijk, belangrijke leveranciers zijn opgenomen in het schadepreventieprogramma.

Wat de energielevering betreft, implementeert Solvay al vele jaren consequent programma's om het energieverbruik te verminderen. Ook al heeft Solvay industriële activiteiten die veel energie verbruiken, voornamelijk in Europa (fabrieken voor synthetisch natriumcarbonaat, polyamide), het heeft ook een aantal industriële activiteiten met relatief lage energie - inhoud, gemeten als een percentage van de verkoopprijs. Dit geldt met name voor de fluorpolymeren-activiteiten. De Groep beschouwt de bescherming en betrouwbaarheid van haar energielevering als uiterst belangrijk en heeft de volgende strategische initiatieven genomen:

  • technisch leiderschap in processen en hoog performante industriële installaties om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden;
  • diversificatie en flexibel gebruik van de verschillende primaire types en bronnen van primaire energie;
  • stroomopwaartse integratie voor stoom- en elektriciteitsopwekking (warmtekrachtkoppeling met aardgas, biomassa of gebruik van secundaire brandstoffen, enz.);
  • periodieke controle van de staat van de energieapparatuur en -verbindingen op de industriële sites;
  • een strategie van leveringszekerheid door langdurige samenwerkingsverbanden en middellange- tot langetermijncontracten met waar nodig prijsindekkingsmechanismen;
  • rechtstreekse toegang tot energiemarkten waar mogelijk (gashubs, elektriciteitsnet, financiële spot- en futuremarkten, enz.);
  • periodieke rapporten over de trends in energie- en grondstofprijzen verstuurd naar de vestigingen om te anticiperen op herziening van de verkoopprijzen.

Solvay Energy Services optimaliseert de energie-inkoop en -consumptie voor de Groep en helpt de GBU’s energie en CO2-emissies te beheren.