De risicocommissie van de Groep heeft de gevolgen van en de mate waarin de Groepsrisico’s onder controle zijn beoordeeld. De bevindingen van deze beoordeling zijn in december 2016 door de uitgebreide auditcommissie besproken. De gevolgen zijn gesplitst in vier verschillende aspecten: economische gevolgen, gevolgen voor de mens, gevolgen voor het milieu en gevolgen voor de reputatie.

De mate waarin deze risico’s onder controle zijn, werd beoordeeld aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn er risicopreventie- of bestrijdingsmaatregelen gedefinieerd?
  • Zijn deze maatregelen, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd?
  • Wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen bewaakt?

Elk van deze criteria werd beoordeeld op een schaal met vier niveaus.

De ernst wordt bepaald door de combinatie van beide scores (gevolg en controleniveau) op het moment van de beoordeling.

Onderstaande grafiek toont hoe de ernst van elk risico zich ontwikkelt, rekening houdend met de implementatie van de risicobeperkende maatregelen in 2016 evenals externe ontwikkelingen. Elk belangrijk risico is toegewezen aan een lid van het uitvoerend comité, die er toezicht op houdt.

Ernst

Risico

Trend

*

Nieuwe risico's: nieuwe of veranderende risico’s die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoordeeld

Hoog

Klimaatverandering*

Veiligheid

Transportongelukken

Matig tot hoog

Gebruik van chemische producten

Ethiek en compliance

Beveiliging van informatie en cyberrisico

Matig

Industriële veiligheid

Milieustrategie*

n.v.t.