1. TOELICHTING B18 IFRS EBITDA
  2. TOELICHTING B19 IFRS EBIT
  3. TOELICHTING B20 IFRS Nettofinancieringskosten
  4. TOELICHTING B21 IFRS Winstbelasting
  5. TOELICHTING B22 IFRS winst van beëindigde bedrijfsactiviteiten
  6. TOELICHTING B23 IFRS Winst over de periode

Naast de financiële informatie conform IFRS rapporteert Solvay ook onderliggende prestatie-indicatoren voor de winst-en verliesrekening om een consistentere en beter vergelijkbare indicatie te geven van de economische prestaties van Solvay. Deze cijfers corrigeren de IFRS-cijfers voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) bij acquisities, voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die conform IFRS ondergebracht worden als eigen vermogen maar beschouwd worden als schulden in de onderliggende jaarrekeningen, en voor andere elementen, teneinde een voorstelling te verkrijgen zonder vertekeningen, en die de beoordeling van de onderliggende prestaties en de vergelijkbaarheid van de resultaten doorheen de tijd mogelijk maakt.

Geconsolideerde winst-en verliesrekening

In € miljoen

 

 

 

2017

 

2016

 

Toelich­tingen

 

IFRS

 

Aanpas­singen

 

Onder­liggend

 

IFRS

 

Aanpas­singen

 

Onder­liggend

Omzet

 

 

 

10.891

 

 

10.891

 

10.045

 

 

10.045

waarvan andere dan van kernactiviteiten

 

 

 

766

 

 

766

 

476

 

 

476

waarvan netto-omzet

 

 

 

10.125

 

 

10.125

 

9.569

 

 

9.569

Kostprijs van de omzet

 

B18 B19

 

–7.805

 

2

 

–7.803

 

–7.213

 

84

 

–7.129

Brutomarge

 

 

 

3.086

 

2

 

3.088

 

2.831

 

84

 

2.915

Commerciële & administratieve kosten

 

B18 B19

 

–1.437

 

42

 

–1.396

 

–1.363

 

50

 

–1.313

Kosten van onderzoek & ontwikkeling

 

B19

 

–290

 

3

 

–288

 

–284

 

3

 

–282

Overige operationele opbrengsten & kosten

 

B19

 

–154

 

205

 

51

 

–200

 

214

 

14

Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

 

B18

 

44

 

27

 

71

 

85

 

–16

 

69

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

B18 B19

 

–188

 

188

 

 

–157

 

157

 

Resultaat uit historische sanering & belangrijke juridische geschillen

 

B18

 

–84

 

84

 

 

–54

 

54

 

EBITDA

 

B18

 

2.029

 

201

 

2.230

 

1.932

 

143

 

2.075

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

 

B19

 

–1.054

 

350

 

–704

 

–1.074

 

402

 

–672

EBIT

 

B19

 

976

 

551

 

1.527

 

858

 

545

 

1.403

Netto financieringskosten

 

B20

 

–298

 

–96

 

–394

 

–334

 

–130

 

–464

Netto schuldenlasten

 

B20

 

–201

 

32

 

–170

 

–224

 

 

–224

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

 

B20

 

 

 

–111

 

–111

 

 

–111

 

–111

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (-) op de RusVinyl joint venture

 

B20

 

 

 

–24

 

–24

 

 

–26

 

–26

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

B20

 

–97

 

8

 

–89

 

–115

 

12

 

–103

Resultaat uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

B20

 

 

 

 

5

 

–5

 

Winst van de periode vóór belastingen

 

 

 

678

 

455

 

1.133

 

524

 

415

 

939

Belastingen op winst

 

B21

 

197

 

–496

 

–299

 

68

 

–340

 

–272

Winst van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

875

 

–42

 

834

 

592

 

75

 

667

Winst/verlies (-) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

B22

 

241

 

–82

 

159

 

82

 

158

 

240

Winst van de periode

 

B23

 

1.116

 

–124

 

992

 

674

 

233

 

907

toegerekend aan Solvay aandeel

 

B23

 

1.061

 

–122

 

939

 

621

 

225

 

846

toegerekend aan minderheidsbelangen

 

B23

 

56

 

–2

 

54

 

53

 

7

 

61

Gewone winst per aandeel (in €)

 

 

 

10,27

 

 

 

9,08

 

6,01

 

 

 

8,19

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

7,97

 

 

 

7,59

 

5,34

 

 

 

6,02

Verwaterde winst per aandeel (in €)

 

 

 

10,19

 

 

 

9,02

 

5,99

 

 

 

8,17

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

7,92

 

 

 

7,53

 

5,33

 

 

 

6,01