Ebitda

Bij constante perimeter en in verhouding tot de gemiddelde wisselkoersniveaus van 2017, verwacht Solvay voor 2018 een organische groei van de onderliggende EBITDA tussen de 5% en 7%.

Verwachte groei Advanced Materials in dubbele cijfers:

 • Volumegroei aangedreven door gebruik van hoogwaardige polymeren in de automarkt, het gebruik van polymeren in batterijen voor elektrische voertuigen en elektronische apparaten, en door een groeiend aantal toepassingen in de gezondheidszorg.
 • Lucht- en ruimtevaartprogramma's die gebruikmaken van Solvay-composieten, waaronder vliegtuigen die zijn aangedreven door de LEAP-motor en de F-35 jet voor militair gebruik, zullen voor extra groei in het segment zorgen. Dit in combinatie met de stabilisatie op de industriële composietmarkten na twee jaren van achteruitgang.
 • Uitmuntendheidsinitiatieven in alle bedrijfsonderdelen zullen de winstgroei in het segment verder ondersteunen.

Verwachte groei Advanced Formulations in hoog enkel cijfer:

 • Stijgende metaalprijzen zouden de mijnbouwproductie moeten stimuleren en daarmee een hogere vraag naar technologische oplossingen.
 • Bescheiden verbetering in olie en gas vergeleken met het sterke herstel in 2017, aangevuld met winstgroei in de markten van huishoudelijke- en persoonlijke verzorging en coatings, en ondersteund door een positief prijszettingsvermogen.

Verwachte winstdaling Performance Chemicals van ongeveer € -50 miljoen:

 • Er is goed geanticipeerd op de extra capaciteit op de natriumcarbonaatmarkt en de volumes zijn grotendeels ingesloten voor het jaar, zij het tegen bescheiden lagere prijzen. De huidige hogere energiekosten zullen naar verwachting de marges drukken, deels gecompenseerd door operationele uitmuntendheid.
 • Bescheiden groei in peroxiden, over alle bedrijfsactiviteiten.

Corporate & Business Services naar verwachting grotendeels vlak, als gevolg van voortdurende kostendiscipline.

In het tweede kwartaal van 2018 zullen naar verwachting extra eenmalige synergievoordelen van ongeveer € 20 miljoen worden gegenereerd op verplichtingen na pensionering bij de voormalige Cytec-activiteiten. Deze zijn vergelijkbaar met de synergievoordelen van € 38 miljoen gegenereerd in het tweede kwartaal van 2017.

Niettegenstaande bovenstaande onderliggende organische EBITDA-groeiverwachting van 5 tot 7%, begint 2018 met tegenvallers op het gebied van vreemde valuta. Ervan uitgaande dat voor het volledige jaar de huidige wisselkoersen van toepassing zijn, en met name de US dollar op USD / € 1,25, zal de onderliggende EBITDA aanzienlijk worden beïnvloed door conversie-effecten van ongeveer € -125 miljoen.

Kleine gerealiseerde desinvesteringen bij Specialty Polymers en Technology Solutions in juni 2017 en februari 2018 zullen ongeveer € -30 miljoen aan perimeter-effecten vertegenwoordigen.

Overige winst- en verlieselementen

De onderliggende afschrijvings- en bijzondere waardeverminderingskosten zullen naar verwacht overeenkomen met de € -704 miljoen in 2017, exclusief de afschrijvingskosten voor de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (PPA) van ongeveer € -240 miljoen.

De onderliggende nettofinancieringskosten zullen naar verwachting uitkomen op ongeveer € -350 miljoen.

 • Onderliggende nettoschuldenlasten van ongeveer € -150 miljoen, inclusief Rusvinyl, € 50 miljoen minder als gevolg van de optimalisatie van de brutoschuld;
 • Stabiele coupons op hybride obligaties van € -112 miljoen.
 • Niet-contante onderliggende disconteringskosten van ongeveer € -80 miljoen, iets lager door de lagere discontovoeten.

Het onderliggende tarief van de inkomstenbelasting zal naar verwachting dalen tot ongeveer 26% van 27,5% in 2017, grotendeels dankzij de gunstige invloed van de Amerikaanse belastinghervorming.

Kasstroom

Inclusief bovengenoemde perimeter en wisselkoerselementen zal de vrije kasstroom uit voortgezette bedrijfsactiviteiten naar verwachting het niveau van € 782 miljoen in 2017 overschrijden.

Verwacht wordt dat de kapitaalinvesteringen van voortgezette bedrijfsactiviteiten verder zullen dalen naar het niveau van afschrijvingen, namelijk ongeveer € -700 miljoen.

De totale nettokasuitstroom voor voorzieningen zal naar verwachting toenemen tot circa € -390 miljoen, en omvat voornamelijk:

 • Hogere pensioenen en gerelateerde betalingen van € -235 miljoen;
 • Betalingen voor leefmilieuvoorzieningen stabiel op € -80 miljoen;
 • Hogere herstructureringsbetalingen van ongeveer € -80 miljoen. De mogelijkheid om herstructureringen te versnellen en extra waarde te creëren, kunnen de jaarlijkse uitgaven beïnvloeden, maar zullen waarschijnlijk geen gevolgen hebben voor het volledige kasstroomprofiel.

Netto-contante financieringsbetalingen zullen met meer dan € 100 miljoen afnemen tot ongeveer € -250 miljoen. Deze daling is het gevolg van de optimalisering van de brutoschuld en de 2017 vergelijkingsbasis, die eenmalige kosten omvatte van onder andere € -25 miljoen op de terugkoop van senior obligaties en van de afwikkeling van valutaswaps op intragroepsfinanciering.

Met een aanhoudende vrije kasstroomgeneratie en de opbrengst van ongeveer € 1,1 miljard van de verkoop van Polyamide aan BASF, zal de onderliggende nettoschuld verder dalen van € -5,3 miljard naar € -4,1 miljard, waardoor de onderliggende hefboomgraad daalt van 2,2x naar 1,9x.

Wisselkoersgevoeligheden

Solvay is vooral blootgesteld aan de Amerikaanse dollar, met de volgende gevoeligheden bij een USD/€ 0,10 schommeling:

 • EBITDA-gevoeligheid van ongeveer € -120 miljoen, gebaseerd op een gemiddelde koers van USD/€ 1,13 in 2017, waarvan ongeveer 2/3 bij conversie en 1/3 bij transactie, en waarbij dat laatste grotendeels afgedekt is.
 • Nettoschuldgevoeligheid van ongeveer € 140 miljoen, uitgaande van een wisselkoers van USD/€ 1,20 aan het eind van 2017.