2.1. Kapitaal en aandelen

Er hebben zich in 2017 geen wijzigingen voorgedaan in het kapitaal van de vennootschap. Dit bedraagt € 1.588.146.240, verdeeld over 105.876.416 aandelen.

2.2. Aandeelhouders

2.2.1. Belangrijkste aandeelhouder

De grootste aandeelhouder van Solvay is Solvac nv, die meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van Solvay in handen heeft.

Solvac nv is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel.

Solvac nv heeft ongeveer 13.000 aandeelhouders, waarvan er meer dan 2000 een familierelatie hebben met de oprichters van Solvay en Solvac. Gezamenlijk hebben zij circa 77% van de aandelen Solvac in bezit.

2.2.2. Aandeelhoudersstructuur

In de volgende tabel is de huidige aandeelhoudersstructuur weergegeven op basis van de transparantieverklaringen die de vennootschap en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') van de aandeelhouders hebben ontvangen op grond van de Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of de statuten van Solvay of artikel 74 van de Belgische wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en op basis van recentere informatie uit openbare bronnen.

 

 

Datum

 

Aantal aandelen

 

% van totaal

Solvac

 

29 juli 2016

 

32.511.125

 

30,71%

Solvay Stock Option Management

 

4 juli 2016

 

2.632.690
(+559.374 aankoopopties)

 

3,01%

1) Aandelen waarover verklaringen zijn ingediend

Volgens de richtlijnen inzake financiële transparantie zijn aandeelhouders verplicht om hun belang in Solvay openbaar te maken wanneer dat belang de drempel van 3% overschrijdt.

  • Solvac: Op 1 augustus 2017 verklaarde Solvac dat het 30,71% (32.511.125 aandelen) van het maatschappelijk kapitaal van Solvay in handen heeft.
  • Solvay Stock Option Management bvba, een indirecte dochteronderneming van Solvay, verklaarde op woensdag 15 november 2017 dat zij een belang had van 3,001% van de 105.876.416 door Solvay uitgegeven aandelen, namelijk 2.472.641 aandelen en 709.874 aankoopopties. Deze aankoopopties zijn onderdeel van de risicoafdekkingsstrategie van de Groep in het kader van door Solvay aan het hogere kader van de Groep uitgegeven aandelenopties.
  • Blackrock Inc. verklaarde op 8 november 2017 dat het een belang van 3,95% (3.545.803 aandelen en 632.744 vergelijkbare financiële instrumenten) heeft in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

De meest recente transparantieverklaringen kunnen worden ingezien op de website.

2) De aandelen waarvoor Solvay en de FSMA geen transparantieverklaringen hebben ontvangen, worden gehouden door:

  • individuele aandeelhouders die rechtstreeks aandelen in Solvay houden;
  • Institutionele aandeelhouders

Tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 9 mei 2017 vertegenwoordigden de aandeelhouders met hun stemmen 58,58% van het kapitaal van Solvay nv.