Samenstelling:

  • Alle leden zijn niet-uitvoerende bestuurders, waarvan het merendeel onafhankelijk is,
  • De bestuurders moeten voldoen aan het competentiecriterium door hun opleiding en hun ervaring opgedaan in eerdere functies (zie hoofdstuk 4.1.1. over de samenstelling van de Raad van Bestuur),
  • Het secretariaat van dit comité wordt verzorgd door een jurist van de Groep.

Vergaderingen

  • Er is in 2017 zesmaal vergaderd, waarvan viermaal voorafgaand aan de zitting van de Raad van Bestuur waarin beraadslaagd werd over de publicatie van de driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse resultaten,
  • Deelname aan de vergaderingen van 100%.

Activiteiten:

  • Bekijken en beoordelen van rapporten van de Chief Financial Officer, het hoofd van de Group Internal Audit en de commissaris belast met de externe audit (Deloitte, vertegenwoordigd door Michel Denayer),
  • Bestudering van het driemaandelijks rapport van de Juridisch Directeur van de Groep over de belangrijkste lopende juridische geschillen en rapportages over fiscale en intellectuele-eigendomsgeschillen,
  • Indien nodig, bespreking achter gesloten deuren met de commissaris belast met de externe controle,
  • Bijeenkomst, eenmaal per jaar, met de voorzitter van het uitvoerend comité en CEO (Jean-Pierre Clamadieu); voor deze bijeenkomst worden alle overige bestuurders eveneens uitgenodigd en worden de belangrijkste risico’s van de Groep besproken,
  • Bewaken en beoordelen van de risicopositie alsmede de effectiviteit van de controle daarop en van de risicobeperkende maatregelen.