De Raad van Bestuur verklaart dat voor zover zij weet:

  1. de jaarrekening, die conform de internationale normen voor financiële verslaggeving (IFRS) werd opgesteld, een oprecht en getrouw beeld geeft van de activa en passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van de emittent en de ondernemingen die behoren tot de consolidatiekring;
  2. het verslag van de raad van bestuur een nauwkeurig beeld geeft van de evolutie van de activiteiten, de resultaten en de financiële positie van de emittent en de ondernemingen die behoren tot de consolidatiekring, samen met de omschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarmee deze entiteiten af te rekenen hebben.

Voor de Raad van Bestuur,

Nicolas Boël
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Lorem ipsum dolor sit amet (signature)

Jean-Pierre Clamadieu
Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO
Directeur

Lorem ipsum dolor sit amet (signature)