Bestuurders van Solvay nv krijgen een vaste vergoeding waarvan de basis wordt vastgesteld door de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. De Raad van Bestuur beslist over eventuele aanvullende vergoedingen op basis van artikel 26 van de statuten, dat als volgt luidt:

 • ‘De bestuurders ontvangen, ten laste van de algemene kosten, bezoldigingen waarvan de voorwaarden en het bedrag door de algemene vergadering worden vastgesteld’;
 • ‘Het besluit van de algemene vergadering blijft gehandhaafd zolang geen andersluidende beslissing genomen wordt’;
 • ‘De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de met speciale functies belaste bestuurders (de voorzitter, ondervoorzitters, bestuurders belast met het dagelijks bestuur en leden van het uitvoerend comité) vaste vergoedingen toe te kennen boven de in de voorgaande alinea voorziene bezoldigingen’;
 • "Elke met het dagelijks bestuur belaste bestuurder heeft bovendien recht op een veranderlijke vergoeding die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele prestaties en de geconsolideerde resultaten van de Solvay Groep";
 • ‘De in de twee voorgaande alinea’s bedoelde bedragen worden eveneens op de algemene kosten aangerekend’.

6.2.1. Individuele remuneratie van de Raad van Bestuur

 • de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van juni 2005 en mei 2012 (voor aanwezigheidsvergoedingen van de Raad) heeft besloten de bestuurders vanaf het boekjaar 2005 als volgt te vergoeden:
  • een vaste jaarlijkse brutovergoeding van € 35.000 per bestuurder en een individuele toelage van € 4.000 bruto voor elke keer dat de bestuurder een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont;
  • € 4.000 bruto voor de leden van het auditcomité en € 6.000 bruto voor haar voorzitter voor elke bijgewoonde vergadering van het comité;
  • € 2.500 bruto per lid van het Remuneratie Comité, van het Benoemingscomité en het Comité Financiën en € 4.000 bruto voor de voorzitters van deze Comités, voor elke vergadering, met dien verstande dat een Bestuurder die tegelijk lid is van het Remuneratie comité en lid van het Benoemingscomité geen dubbele vergoeding kan ontvangen;
  • de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het uitvoerend comité en de uitvoerende bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun deelname aan deze comités;
 • Voor de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Bestuur gebruikgemaakt van haar bevoegdheid, vastgelegd in artikel 26 van de statuten, om, onveranderd sinds 2012, een vaste bijkomende jaarlijkse vergoeding van € 250.000 bruto toe te kennen wegens het vele werk en de verantwoordelijkheid die deze taak met zich meebrengt;
 • niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen variabele vergoeding die verband houdt met het bedrijfsresultaat of met andere prestatiecriteria. Meer specifiek hebben zij geen recht op een jaarlijkse bonus, aandelenopties of Performance Share Units, noch op een aanvullende pensioenregeling.
 • De vennootschap vergoedt de reis- en verblijfskosten van bestuurders voor de vergaderingen en voor de uitoefening van hun functie in de Raad van Bestuur en de daarbij behorende comités.

De voorzitter van de Raad van Bestuur is de enige niet-uitvoerende bestuurder aan wie de Groep administratieve ondersteuning verleent (waaronder een kantoor, gebruik van het Secretariaat-Generaal en een auto). De andere niet-uitvoerende bestuurders krijgen logistieke ondersteuning van het Secretariaat-Generaal indien dat nodig is. De vennootschap regelt de gebruikelijke verzekeringen ter dekking van de activiteiten van de leden van de Raad van Bestuur nodig voor de uitoefening van hun taken.

Het remuneratiecomité verwacht voor de komende twee jaar (2018 en 2019) geen grote wijzigingen in de structuur van de compensatieregeling voor de leden van de Raad van Bestuur.

6.2.2. Omvang van de remuneratie en andere direct of indirect toegekende uitkeringen aan de bestuurders (zowel uitvoerende als niet-uitvoerende) door de vennootschap of door een met haar verbonden vennootschap

Brutoremuneratie en andere uitkeringen toegekend aan bestuurders

Vergoedingen

In €

 

2017

 

2016

 

Totaal brutobedrag inclusief vaste vergoedingen

 

Vergoeding voor deelname Raad van Bestuur en comités

 

Totaal brutobedrag inclusief vaste vergoedingen

 

Vergoeding voor deelname Raad van Bestuur en comités

(1)

Vanaf 9 mei 2017.

N. Boël

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste vergoeding + vergoeding voor deelname

 

63.000

 

28.000

 

67.000

 

32.000

Aanvulling 'artikel 26'

 

250.000

 

 

 

250.000

 

 

D. Solvay

 

56.000

 

21.000

 

74.500

 

39.500

J-P. Clamadieu

 

63.000

 

28.000

 

67.000

 

32.000

J-M. Solvay

 

59.000

 

24.000

 

67.000

 

32.000

A. Poirier(1)

 

34.572

 

12.000

 

0

 

0

B. de Laguiche

 

97.000

 

62.000

 

101.000

 

66.000

B. Scheuble

 

99.000

 

64.000

 

99.000

 

64.000

C. Casimir-Lambert

 

87.000

 

52.000

 

91.000

 

56.000

H. Coppens d'Eeckenbrugge

 

97.000

 

62.000

 

101.000

 

66.000

E. du Monceau

 

70.500

 

35.500

 

74.500

 

39.500

Y-T. de Silguy

 

81.000

 

46.000

 

85.000

 

50.000

A. Moraleda

 

66.500

 

31.500

 

66.500

 

31.500

F. de Viron

 

70.500

 

35.500

 

74.500

 

39.500

G. Michel

 

66.500

 

31.500

 

77.000

 

42.000

R. Thorne

 

87.000

 

52.000

 

91.000

 

56.000

M. Oudeman

 

87.000

 

52.000

 

87.000

 

52.000

 

 

1.434.572

 

637.000

 

1.473.000

 

698.000