Solvay Way illustreert hoe sociale, maatschappelijke, ecologische en economische factoren door de onderneming worden geïntegreerd in het bestuur, de strategie, de besluitvorming en de operationele praktijken, met als doel blijvende waarde te creëren.

Meer toekomst creëren met Solvay Way

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

Solvay Way omvat alle aspecten van de duurzame manier waarop de Groep zaken doet. Het is van toepassing op elke levensfase van een product, van ontwerp tot fabricage en gebruik van middelen, en van producttoepassing tot afdanking daarvan. Ook de maatschappelijke invloed van de manier waarop een product wordt gebruikt en gemaakt wordt hierin geïntegreerd. Deze aanpak zorgt voor duurzame waardecreatie voor alle belanghebbenden van de Groep.

Solvay Way is gebaseerd op een uitdagend kader, en een nauwgezette aanpak waarin de belangrijkste ISO 26000-richtlijnen zijn geïntegreerd. Solvay heeft 23 afspraken gemaakt met zes belanghebbenden (klanten, medewerkers, investeerders, leveranciers, gemeenschappen en de planeet) en heeft deze vertaald naar 48 bijbehorende praktijken. De Solvay Way-afspraken sluiten aan bij de belangen van alle betrokken partijen.

De afspraken en de praktijk van Solvay Way

Om binnen de gehele onderneming verbeteringen door te voeren, voert elke Global Business Unit, functie en productiesite en elk onderzoekscentrum jaarlijks een zelfevaluatie uit op basis van het Solvay Way-raamwerk. Elke medewerker, van leidinggevende tot procesoperator, levert een bijdrage aan de duurzaamheidsbenadering van Solvay Way. De resultaten van de zelfevaluatie – de lessen die geleerd zijn, de beste praktijken, de kwaliteiten en de verbeterpunten – helpen de onderdelen om voor elke groep belanghebbenden de voortgang in duurzaamheidsontwikkeling te meten en verbeterplannen op te stellen.

Verantwoording door middel van zelfevaluatie

De leidinggevenden van de Global Business Units en de functies zijn verantwoordelijk voor de effectieve uitvoering van Solvay Way bij hun bedrijfsonderdelen en functies. Solvay Way maakt daarbij gebruikt van een netwerk van meer dan 200 'kampioenen' en 'correspondenten'. Het netwerk van 'kampioenen' opereert op het niveau van de business units en functies en wordt lokaal ondersteund door een team van 'correspondenten'. Zij spelen een belangrijke rol bij de toepassing van Solvay Way, het uitwisselen van beste praktijken en ervaringen en zij bevorderen de samenwerking waardoor processen en praktijken voortdurend verbeterd worden.

Dit netwerk wordt gecoördineerd door en valt onder het toezicht van de Sustainable Development-functie van Solvay, dat informatie opstelt over de behoeftes van de belanghebbenden en rechtstreeks rapporteert aan de CEO. De Sustainable Development-functie is ook verantwoordelijk voor de implementatie van de bevindingen en conclusies die voortvloeien uit de dialoog met zijn belanghebbenden. De belangrijkste evaluatiegegevens worden elk jaar voorgelegd aan het uitvoerend comité en de Raad van Bestuur.

Duurzaamheid stimuleren

Resultaten Solvay Way 2017

Elke medewerker van Solvay is verantwoordelijk voor het succes van Solvay Way en iedereen wordt dan ook gevraagd om door middel van gedrag of persoonlijke betrokkenheid de duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep ter harte te nemen. In 2017 heeft 44% van de medewerkers van Solvay die werkzaam zijn in de fabrieken of onderzoekscentra deelgenomen aan acties op het gebied van Health, Safety & Environment (HSE), maatschappelijke projecten of activiteiten voor de lokale gemeenschap. Deze sterke betrokkenheid laat zien dat medewerkers geïnteresseerd zijn in de duurzaamheidsaanpak van Solvay.

44%

van de medewerkers is betrokken

18%

van verbeteringen in MVO-praktijken

100%

van sites, GBU's en functies

Solvay Way maakt het voor elke Groepsentiteit mogelijk om de MVO-praktijken te beoordelen en te verbeteren aan de hand van een scoresysteem met vier prestatieniveaus. Elke entiteit moet zichzelf een score geven van 0 tot 4, afhankelijk van de mate waarin de Solvay Way-activiteiten zijn ingevoerd. Entiteiten met een score lager dan 1 moeten een actieplan opstellen en implementeren om binnen een jaar ten minste op 1 uit te komen.

Klik om te ontdekken

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren - een proces van continue verbetering, gebaseerd op vier niveaus

Solvay Way – Four steps (graphic)

Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren - een proces van voortdurende verbetering, gebaseerd op vier niveaus

PRESTATIES

De entiteit bevindt zich dicht bij de benchmark voor het vak. Het verbeterproces is duurzaam evenals de resultaten. De entiteit staat bekend vanwege haar uitstekende prestaties. Alle belanghebbenden houden zich aan de aanpak.

ONTWIKKELING

Actieplannen zorgen voor meetbare vooruitgang. De implementatie wordt uitgevoerd en bewaakt aan de hand van parameters, met nadere gegevens over de lessen die zijn geleerd. Medewerkers worden betrokken bij de uitvoering.

INZET

De entiteit implementeert intern een gestructureerd, dynamisch proces waar de belanghebbenden bij betrokken zijn. Er worden methodes gehanteerd om prioriteiten te stellen. Op basis van actieplannen worden middelen ingezet en managers betrokken.

START

De entiteit reageert aanvankelijk op de verwachtingen van belanghebbenden. Er wordt een inventarisatie uitgevoerd.

In 2017 hebben alle GBU's en functies een zelfevaluatie uitgevoerd, waarbij 133 industriële sites, 8 onderzoekscentra, en 11 grote administratieve sites betrokken waren. Onderstaande Solvay Way-grafiek geeft de resultaten weer van deze zelfevaluatie.

Jaarlijks controleert een team van Internal Audits het zelfevaluatieproces (11 sites in 2017). De bevindingen uit deze zelfevaluatie worden aangevuld met de resultaten uit interne audits en onafhankelijke controlestandaarden.

Solvay Way Groepsprofiel 2017

2016 Solvay Way Group profile (graphic)

Het Solvay Way Groepsprofiel is vastgesteld op basis van het rekenkundig gemiddelde van de zelfevaluaties van sites, GBU's en functies van Solvay ten aanzien van 48 activiteiten. Om vergelijking tussen 2016 en 2017 mogelijk te maken, is het Solvay Way-profiel 2016 aangepast voor de belanghebbenden Medewerkers, Planeet en Leveranciers (4 nieuwe maatregelen op 0 gezet, 3 maatregelen verwijderd). Composite Materials en Technology Solutions zijn in het Solvay Way Groepsprofiel 2017 geïntegreerd. Acetow en Emerging Biochemicals zijn verwijderd. Performance Polyamides is in het Solvay Way Groepsprofiel 2017 opgenomen.

Correlatie tussen de SPM-analyse en de omzetgroei

Solvay's Solutions laat meer groei zien dan Challenges, een stijging van 3% tegenover een daling van 2%.

Sustainable Portfolio Management

Solvay Cares

In 2017 heeft Solvay een overeenkomst gesloten met personeelsvertegenwoordigers over minimale sociale voorzieningen die wereldwijd voor de gehele Groep van toepassing zijn.

Solvay stelt via 'Solvay Cares' minimale sociale voorzieningen vast voor alle medewerkers wereldwijd.

Solvay wordt voor de chemiesector Global Partner van de Ellen MacArthur Foundation.

Solvay en de Ellen MacArthur Foundation hebben een driejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Solvay en de Ellen MacArthur Foundation sluiten een driejarige samenwerkingsovereenkomst om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Solvay terug in de Dow Jones Sustainability Index

Ik feliciteer Solvay van harte met het feit dat ze zijn opgenomen in het Sustainability Yearbook 2018. De bedrijven die in dit jaarboek worden opgenomen behoren in hun sector tot de duurzaamste bedrijven ter wereld en dragen er met hun ESG-score aan bij dat we de Sustainable Development Goals van de VN voor 2030 halen.
Aris PrepoudisCEO, RobecoSAM

Solvay keert terug in de Dow Jones Sustainability Index.

Solvay beloont bijzondere duurzaamheidsprestaties van Mondi

Solvay heeft Mondi uitgeroepen tot beste leverancier wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De prijs is gebaseerd op de score van EcoVadis in 2017, een bedrijf dat toezicht houdt op de duurzaamheid in wereldwijde bevoorradingsketens.

Beheer van de bevoorradingsketen

In gesprek met lokale gemeenschappen

70% van de industriële sites hebben een werkgroep die bepaalt welke kwesties voor de regio van belang zijn en welke relevante maatschappelijke acties de site zal ondernemen.