Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Om vast te kunnen stellen welke informatie investeerders, kredietverstrekkers en verzekeraars nodig hebben om risico's en marktkansen op het gebied van klimaat juist te beoordelen, heeft de Financial Stability Board een door de industrie geleide taskforce ingesteld: de Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Deze taskforce structureert haar aanbevelingen rond vier thema's waarin de belangrijkste aspecten van een bedrijfsorganisatie tot uitdrukking komen: bestuur, strategie, risicobeheer, en maatstaven en doelstellingen.

Bestuur

 • Het Handvest inzake Deugdelijk Bestuur beschrijft hoe de Raad van Bestuur omgaat met duurzaamheidsaspecten. Dit handvest is beschikbaar op de website van Solvay. Het Bestuur besteedt ten minste één vergadering per jaar aan een update over de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de risico's van klimaatveranderingen en de marktkansen die dat biedt.
 • Op niveau van het uitvoerend comité is een verantwoordelijke aangewezen voor klimaatrisico's. Hij moet ervoor zorgen dat klimaataspecten worden meegenomen in de strategie en bedrijfsvoering van de Groep.

Strategie

 • Veronderstellingen voor de lange termijn worden opgenomen in de beschrijving van megatrends. Zie met name de beschrijving van de megatrend 'Grondstoffenschaarste en vraag naar duurzaamheid'. Veronderstellingen voor de middellange termijn (de komende vijf jaar) zijn opgenomen in de beschrijving van de belangrijkste markten. Veronderstellingen voor de korte termijn (één jaar) staan in de vooruitzichten.
 • Klimaatgerelateerde fysieke risico's en klimaattransitierisico's staan beschreven in het onderdeel 'Risicobeheer'.
 • De Sustainable Portfolio Management (SPM)-methodologie wordt gebruikt om de duurzaamheidsrisico's en -kansen te beoordelen voor elke product-applicatiecombinatie, waarbij de nadruk ligt op de lange termijn. Bij de monetisatie van de milieu-invloed van CO2-uitstoot, wordt een prijs gehanteerd van € 75 per ton. Dit is in lijn met de veronderstellingen in de 2 °C-scenario's. Daardoor krijgen we een goed inzicht in de klimaatbestendigheid van het merendeel van onze producten en oplossingen. We moeten deze inzichten echter wel extrapoleren naar een strategisch bedrijfsniveau. In de komende twee jaar willen we ons werk op dat gebied afronden, door beperkende maatregelen te treffen met behulp van innovaties, kapitaalinvesteringen en portefeuilleaanpassingen. De vooruitgang die we boeken zal op een kwalitatieve manier bekendgemaakt worden.
 • In de presentatie van de belangrijkste risico's van de Groep wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange en lange termijn. De kwantificering van de verschillende invloeden wordt niet openbaar gemaakt.

Risicobeheer

 • Het risicobeheerproces, de belangrijkste risico's en de methode om deze te rangschikken worden beschreven in het onderdeel 'Risicobeheer'.
 • De analyse van de duurzaamheidsrisico's en -kansen gebeurt via de SPM-methodologie, voor elk product en voor elke toepassing of markt, inclusief het klimaattransitierisico.
 • Broeikasgasemissie heeft op basis van de materialiteitsanalyse van de Groep prioriteit gekregen. Van de 'klimaatgerelateerde fysieke risico's' en de 'klimaattransitierisico's' is vastgesteld dat deze tot de belangrijkste risico's van de Groep behoren. De overeenstemming tussen de belangrijkste risico's en de meest materiële kwesties is onderdeel van de materialiteitsanalyse.
 • SPM is een verplichte eis voor de belangrijkste groepsprocessen en met name bij de beoordeling van kapitaaluitgaven, onderzoek & innovatieprojecten en acquisities en desinvesteringen.

Indicatoren en doelstellingen

 • Strategische doelstellingen die bijdragen aan duurzame waardecreatie staan beschreven in onze scorecard.
 • Broeikasgasemissie, energieverbruik, en SPM-indicatoren en -doelstellingen worden gerapporteerd in het onderdeel extra-financiële jaarrekening.
 • De broeikasgasemissie voor de toepassingsgebieden 1 en 2 wordt volledig gerapporteerd. De rapportage over de toepassingsgebieden van de emissie is in lijn met de financiële verslaggeving.
 • De toepassingsgebied 3-emissies met betrekking tot eindproducten worden gepubliceerd. De toepassingsgebied 3-emissies met betrekking tot de verwerking, het gebruik en de verwijdering van verkochte producten worden kwalitatief beoordeeld. Het eventuele effect is vastgesteld maar niet volledig gekwantificeerd en wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit verhindert ons niet om samen met onze klanten op zoek te gaan naar verantwoorde manieren om de emissie zo gering mogelijk te maken.

Rapportage over duurzaamheidsdoelstellingen (SDG)

Solvay heeft zich aangesloten bij een Corporate Action Group als onderdeel van het SDG Action Platform, om invloed uit te kunnen oefenen op een bredere groep belanghebbenden die een belangrijke rol zal spelen bij het vormgeven van de rapportage over SDG.

Dit Action Platform is een tweejarig initiatief onder leiding van de Global Compact van de VN (UNGC) en GRI. Het Action Platform wil de rapportage door bedrijven over de duurzaamheidsdoelstellingen bevorderen. Met behulp van de GRI Standards en de tien uitgangspunten van de Global Compact van de VN kunnen bedrijven de SDG-rapportage integreren in hun bestaande processen, waardoor realisatie van de SDG's mogelijk wordt.

Belangrijkste referentiekaders voor een dergelijke geïntegreerde rapportage:

Global Reporting Initiative (GRI): de GRI Standards zijn het belangrijkste referentiekader voor de duurzaamheidsrapportage van Solvay.

Global Compact van de Verenigde Naties: de verstrekte informatie dient als voortgangsrapportage over de implementatie van de tien uitgangspunten van de Global Compact.

International Integrated Reporting Council (IIRC): Solvay houdt zich aan de uitgangspunten en de inhoudelijke elementen van geïntegreerde rapportage, zoals beschreven in het 'InternationalFramework', gepubliceerd door het IIRC.

2014/95/EU: Solvay maakt gebruik van de GRI Standards om te voldoen aan Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en van de Europese Raad van 22 oktober 2014, wijziging op Richtlijn 2013/34/EU inzake Openbaarmaking van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit. Deze Richtlijn is in september 2017 opgenomen in de Belgische wetgeving.

Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Solvay stemt de materialiteitsanalyse af met de aanpak van de SASB ter voorbereiding op de Materiality Map™ van de SASB. Zie het onderdeel Materialiteitsanalyse in dit rapport voor meer informatie.

Duurzaamheidsdoelstellingen VN (SDG): Solvay heeft de duurzaamheidsdoelstellingen geïntegreerd in de materialiteitsanalyse als de officiële agenda voor de belanghebbendengroep 'Planeet' (overheden en ngo's). Solvay werkt samen met andere chemiebedrijven, onder leiding van de World Business Council for Sustainable Development (WBCDS) om die duurzaamheidsdoelstellingen te identificeren waar de chemiesector de meeste invloed op heeft. De voor Solvay relevante duurzaamheidsdoelstellingen bevestigen de prioriteiten die de Groep door middel van de materialiteitsanalyse al had gesteld. Solvay heeft zich ook aangesloten bij de het Action Platform 'Reporting on the SDGs' van het GRI en de Global Compact van de Verenigde Naties om relevante impactindicatoren vast te stellen.