Solvay stelt zijn prioriteiten op het gebied van duurzaamheid vast aan de hand van een materialiteitsanalyse. Met deze aanpak worden kritieke economische, milieutechnische en maatschappelijke kwesties geïdentificeerd die mogelijk grote invloed hebben op de prestaties van Solvay en/of de beslissingen van belanghebbenden. De analyse wordt jaarlijks uitgevoerd en geactualiseerd volgens de aanpak van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

5

Onderwerpen met prioriteit

8

Uiterst belangrijke onderwerpen

12

Gemiddeld belangrijke onderwerpen

Materialiteitsanalyse

Categorie

 

Gemiddelde materialiteit

 

Hoge materialiteit

Bedrijfsmodel en innovatie

 

Milieu, maatschappelijk invloed op activa en activiteiten
Product-stewardship

 

 Duurzame bedrijfsoplossingen

Leefmilieu

 

Invloed biodiversiteit

 

 Uitstoot van broeikasgassen
Luchtkwaliteit
Energiebeheer
Water- en afvalwaterbeheer
Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Menselijk kapitaal

 

Vergoeding en uitkeringen
Werving, ontwikkeling en retentie

 

 Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Diversiteit en inclusie
 Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

Maatschappelijk kapitaal

 

Gegevensbeveiliging en privacy van de klant
Eerlijke informatieverschaffing en etikettering
Eerlijke marketing en reclame

 

Welzijn van klanten
 Maatschappelijke projecten

Leiderschap en bestuur

 

Systematisch risicobeheer
Regelgeving en politieke invloed
Herkomst grondstoffen
Beheer van de bevoorradingsketen

 

Proces ongevallen en procesveiligheid
Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 Prioriteiten

 

 

 

 

Materialiteitsanalyseproces

De Sustainable Development-functie van Solvay coördineert de analyse met een intern netwerk van 'Sovay way kampioenen' in de business units en functies. Experts van elke functie hebben de analyse van elk aspect beoordeeld, waarbij bijzondere aandacht is besteed aan de samenhang met de risicoanalyse van de Groep.

Klik om te ontdekken

Materialiteitsanalyseproces

Materiality analysis process (graphic)

Materialiteitsanalyseproces

Wordt indirect rekening mee gehouden door:

  • het uitgebreide overzicht van aspecten bij de Materiality Map™ van SASB
  • het bewijs van belang, inclusief de documentanalyse gepubliceerd door elke groep belanghebbenden.

Jaarlijkse herziening onder leiding van de functie Duurzame Ontwikkeling

Herziening vindt plaats nadat het rapport is gepubliceerd en wanneer de organisatie zich voorbereidt op de volgende rapportagecyclus. De bevindingen dragen bij aan de Identificatiestap voor de volgende rapportagecyclus.

Beoordeling van onze analyse door het uitvoerend comité en de leidinggevenden van de Global Business Units en Corporate Functions, samenhang waarborgen met de analyse van de belangrijkste risico's van de Groep en een vergelijking maken van de analyse van de SASB voor de chemische sector.

De Materiality Map™ van SASB is gebaseerd op tests die ontwikkeld zijn om prioriteit te geven aan bepaalde kwesties. Om vast te stellen welke duurzaamheidsonderwerpen binnen bepaalde industrieën relevant kunnen worden, voert SASB de volgende testen uit: bewijs van belang, bewijs van financiële impact en toekomstgerichte impact.

Het netwerk van Solvay Way-kampioenen alsmede interne experts voor elke onderwerp met hoge materialiteit zijn bij dit proces betrokken.

Gebruik van de SASB's Materiality Map™ van SASB

Dankzij de Materiality Map™ van SASB worden per industrie die duurzaamheidsonderwerpen geïdentificeerd die naar alle waarschijnlijkheid van materieel belang zijn.

Rapportage over de 8 onderwerpen met hoge materialiteit en de 12 onderwerpen met matige kwaliteit.

Updates 2017

'Diversiteit en inclusie' is in 2017 verschoven van gemiddeld belangrijk naar uiterst belangrijk, vanwege het grotere belang dat eraan gehecht wordt door verschillende belanghebbenden en de resultaten van de materialiteitsanalyse bij de GBU's.

Net als in voorgaande jaren is de terminologie van de belangrijke thema's gelijk gehouden met die van de SASB Materiality Map™, tenzij het uitvoerend comité van de Groep heeft besloten een andere term te gebruiken om het toepassingsgebied van bepaalde belangrijke thema’s te verbreden. Dit is het geval voor de volgende onderwerpen met hoge materialiteit:

  • In 'Maatschappelijke projecten' is 'Relatie met de gemeenschappen' meegenomen uit de SASB Materiality Map™ over 2017;
  • In 'Engagement en welzijn van de medewerkers' is 'Arbeidsverhoudingen' en 'Eerlijke praktijken op het werk' uit de SASB Materiality Map™ meegenomen alsmede het welzijn van medewerkers;
  • Bij 'Duurzame bedrijfsoplossingen' is 'Levensduur van producten en diensten' uit de 2017 SASB Materiality Map™ meegenomen;
  • Bij 'Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk' zijn 'Bedrijfsethiek', 'Concurrerend gedrag' en 'Mensenrechten' uit de 2017 SASB Materiality Map™ meegenomen.

De belangrijkste verandering in terminologie vergeleken met vorig jaar is dat onder 'Ongevallen- en veiligheidsbeheer' nu aspecten worden gecombineerd die voorheen onder 'Procesveiligheid, paraatheid & reactievermogen bij noodgevallen' en 'Milieuongevallen en sanering' gerangschikt stonden.

Overeenstemming tussen de materialiteitsanalyse en de risicoanalyse van de Groep

Zoals beschreven in het betreffende onderdeel van dit rapport, is de risicoanalyse van de Groep een specifiek proces dat wordt gebruikt als input voor de materialiteitsanalyse.

Twee belangrijke risico's, 'Beveiliging' en 'Cyberrisico' zijn verbonden aan onderwerpen van gemiddeld belang (Systematisch risicobeheer, Gegevensbeveiliging) omdat de invloed daarvan op de dagelijkse activiteiten beperkt is. De overige risico's zijn verbonden met onderwerpen van groot belang.