Rapportagebeginselen broeikasgasemissie

De broeikasgasemissie wordt gerapporteerd conform de meest gangbare standaarden voor duurzaamheidsrapportage (GRI-richtlijnen en GHG-protocol). Omdat Solvay een chemisch bedrijf is, is besloten om de 'Guidance for Accounting & Reporting Corporate GHG Emissions in the Chemical Sector Value Chain', gepubliceerd door de World Business Council for Sustainable Development, toe te passen. Dit wordt gezien als de beste richtlijn voor verantwoording van en rapportage over broeikasgassen. De uitstoot van andere stoffen wordt mutatis mutandis ook volgens deze richtlijnen gerapporteerd.

Om het duurzaamheidsbeleid van Solvay zo goed mogelijk weer te geven, is besloten om een marktconforme methode te hanteren voor de berekening van de CO2-uitstoot in verband met ingekochte elektriciteit. Om volledig te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld door GRI, worden de volgende criteria (afnemend naar prioriteit) toegepast voor de selectie van de CO2-emissiefactor voor elk elektriciteitscontract:

  • Energiecertificaten – emissiefactoren als gevolg van specifieke instrumenten zoals certificaten voor groene energie;
  • Op contractbasis – de emissiefactor verkregen uit contracten voor specifieke bronnen waarvoor er geen emissie is van specifieke attributen;
  • Emissie door leverancier/nutsbedrijf – de emissiefactor die wordt gerapporteerd als gevolg van de branchemix van de leverancier;
  • Residuele mix – de emissiefactor die wordt berekend op basis van niet-toewijsbare productie en die de mix weergeeft na aftrek van gecertificeerde producten;
  • Op locatie gebaseerd – als geen van bovenstaande factoren beschikbaar is, de nationale emissiefactor gepubliceerd door de nationale overheden, de International Energy Agency. Op basis van een aanbeveling van het World Resources Institute (WRI) worden voor de VS de eGRID-emissiefactoren (Emissions & Generation Resource Integrated Database) gepubliceerd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency, gebruikt in plaats van de emissiefactor van de betreffende staat.

Uitstoot van broeikasgassen

Rapportagebeginselen energie

De categorieën energieverbruik worden omgerekend naar primaire energie, volgens de volgende regels:

  • brandstoffen tegen hun onderste verbrandingswaarde
  • ingekochte stoom, dat rekening houdt met de referentiewaarde voor ketelrendement met betrekking tot brandstof gebruikt voor zijn opwekking (bijv. 90% rendement van de onderste verbrandingswaarde voor aardgas)
  • ingekochte elektriciteit met een gemiddelde efficiëntie van 39,5% voor alle soorten energieopwekking, met uitzondering van kernenergie (33%), op basis van de onderste verbrandingswaarde (bron: International Energy Agency, IEA).

Energie

Rapportagebeginselen milieu

Jaarlijks worden milieugegevens verzameld bij alle industriële sites van Solvay (productiesites en O&I-centra) en, in geval van sites met verschillende activiteiten, voor elke activiteit afzonderlijk. Het gaat hierbij om gegevens over emissie van stoffen in de lucht of het water, afvalproductie en een reeks parameters voor water en algemeen leefmilieubeheer.

Na een diepgaand validatieproces worden deze gegevens op Groepsniveau geconsolideerd, conform de financiële verslaggeving. De geconsolideerde gegevens worden vervolgens gecontroleerd door een externe accountant.

Voor 2017 zijn de gegevens voor alle Performance Polyamides-sites geabstraheerd (d.w.z. financieel gedeconsolideerd), met uitzondering van de Paulinia-site in Brazilië, dat geen deel uitmaakt van de overeenkomst met BSAF.

De gegevens van de sites van de vroegere Cytec-activiteiten ('Technology Solutions' en 'Composite Materials'), die eind 2015 zijn overgenomen, zijn met ingang van dit jaar geïntegreerd.

Opgemerkt moet worden dat de doelstellingen voor het milieuplan van de Groep voor 2020 (en tussentijds voor 2017) zijn samengesteld aan de hand van de in 2015 beschikbare informatie. De desinvesteringen van de GBU's Acetow en Emerging Biochemicals zijn hierin geïntegreerd, maar dit geldt niet voor de recent aangekondigde desinvestering van GBU Performance Polyamides.

Afval en gevaarlijke stoffen

Rapportagebeginselen veiligheid

De veiligheidsprestaties worden gemeten bij alle entiteiten die onder de operationele controle van Solvay vallen, d.w.z. de sites waar het beleid en de procedures van Solvay van toepassing zijn. Ongelukken worden gerapporteerd in een centrale database en geclassificeerd naar werkverlet en de ernst van het letsel.

De frequentie wordt maandelijks berekend op GBU- en Groepsniveau. Prestaties en het soort ongeluk worden op kwartaalbasis geanalyseerd. De rapportage wordt verstrekt aan het uitvoerend comité en aan de GBU's.

Medical Treatment Accident Rate (MTAR), Lost Time accident Rate (LTAR) en procesveiligheidsincidenten worden berekend op basis van miljoenen gewerkte uren. De rapportagerichtlijnen van de Groep voor de berekening van het gewerkte aantal uren (medewerkers, aannemers en tijdelijke krachten) worden momenteel herzien om vanaf 2018 voor alle Groepsentiteiten een betere samenhang in de gebruikte methodes te realiseren.

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Maatschappelijke rapportagebeginselen

Het aantal medewerkers wordt bepaald vanuit twee toepassingsgebieden:

  • Tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van Solvay behoren alleen de voortgezette bedrijfsactiviteiten zoals weergegeven in de financiële verslaggeving.
  • In het totaal aantal medewerkers van Solvay worden ook de beëindigde bedrijfsactiviteiten meegenomen.

Stagiaires, trainees en studenten worden niet in dit getal meegenomen. Het aantal medewerkers heeft betrekking op medewerkers die een contract hebben met Solvay en als actief worden aangemerkt omdat zij onderdeel uitmaken van het organisatieschema. FTE (Full Time Equivalent) is het aantal actieve medewerkers x bezettingsgraad.