Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

1.745

1.000 ton
Totaal industrieel afval

0,0187 kg per € EBITDA

Intensiteit gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

57

vereiste analyse van veiliger alternatieven*

28

uitgevoerde vereiste analyse van veiliger alternatieven*

9

analyse gevolgd door effectieve vervanging*

*voor verkochte producten die ZZS bevatten

Definitie

Industrieel afval: afval afkomstig van onze productie, inclusief afval afkomstig van verpakking en onderhoud. Industrieel afval bestaat uit gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen. Afval afkomstig uit onze mijnen (593 kiloton in 2017) wordt niet gerekend tot industrieel afval. Dit bestaat vrijwel geheel uit inert materiaal dat teruggestort wordt in de mijn.

Gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt: gevaarlijk industrieel afval dat gestort wordt of verbrand wordt zonder energieterugwinning.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS): De Groepsbrede referentielijst met ZZS werd in 2015 opgesteld en onderscheidt drie categorieën (zwart, rood en geel) om het risicobeheer- en controleniveau van de stoffen te omschrijven:

  • Zwarte lijst: ZZS die zich al in een reglementaire fase van geleidelijke stopzetting of beperking bevinden, met een al vastgestelde deadline in minstens één land of regio;
  • Rode lijst: ZZS die momenteel vermeld staan op reglementaire lijsten met stoffen die op middellange termijn mogelijk voorwerp kunnen worden van een procedure voor de speciale toelating of beperking ervan;
  • Gele lijst: ZZS die speciale aandacht vragen en die bestudeerd worden door autoriteiten, ngo’s, wetenschappers en sectoren wegens hun huidige gevaarlijke eigenschappen of potentiële effecten.

Managementaanpak

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn onderhevig aan een speciale aanpak met betrekking tot: gebruik als grondstof, handel daarin en de mogelijke vervanging ervan, behandeling tijdens productie en behandeling van gevaarlijk afval. Solvay hanteert ook een strategie om het gebruik van gevaarlijke stoffen in de waardeketen te verminderen en om er consequent voor te zorgen dat veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen aanwezig is.

Solvay beheert ongeveer 300 zeer zorgwekkende stoffen in producten en grondstoffen. De sites houden de voorraden ZZS bij aan de hand van een geactualiseerde referentielijst. Ook worden risico-onderzoeken voor alle ZZS bijgehouden en waar mogelijk worden de stoffen vervangen door veiliger alternatieven. 125 sites (inclusief de Polyamide-activiteiten) hebben tot nu toe hun voorraad gecontroleerd.

Daarnaast richt Solvay zich op industrieel afval en met name gevaarlijk afval, waarbij overgestapt wordt naar meer duurzame methodes waarbij storten of verbranden zonder energieterugwinning wordt vermeden en recyclage van materiaal of warmte wordt bevorderd.

Risico-onderzoeken gevaarlijke stoffen en de vervanging daarvan

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

risicobeoordeling en analyse van, indien beschikbaar, veiliger alternatieven voor producten die ZZS bevatten

Er kunnen wel 35 ZZS aanwezig zijn in één of meer op de markt gebrachte producten. Analyse van veiliger alternatieven is vereist voor in totaal 57 combinaties van producten en toepassingen.

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) van Solvay in verkochte producten

 

 

2017

 

2016

Legenda:

(1)

Volgens de EU REACH Authorization list (bijlage XIV) en de EU REACH Candidate list. ZZS vervaardigd door Solvay of onderdeel van een product dat door Solvay wereldwijd op de markt gebracht wordt REACH is een richtlijn van de Europese Unie, aangenomen om de bescherming van de gezondheid en het milieu te verbeteren tegen de risico's van gebruik van chemicaliën.

(2)

Analyse op veiliger alternatieven ter vervanging van een ZZS Een stof kan aanwezig zijn in meer dan één product.

Alle ZZS(1)

 

35

 

20

Voltooiingspercentage analyse van veiliger alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen(2)

 

49% (28 van de 57 vereiste beoordelingen)

 

18% (9 van de 49 vereiste beoordelingen)

Waarvan daadwerkelijke vervanging

 

32% (9/28)

 

 

De ontwikkeling in het aantal ZZS en vereiste ASA is toe te schrijven aan veranderende wetgeving en de toevoeging van producten van Cytec aan het vervangingsbeleid van Solvay.

Van de 28 analyses op veiliger alternatieven die op 31 december 2017 waren afgerond:

  • hebben 9 analyses geresulteerd in daadwerkelijke vervanging: vervanging van ZZS of verlaging van gebruik onder de vereiste drempel, of productie stopgezet;
  • zijn er 7 nog niet afgerond (alternatief geïdentificeerd en implementatie besproken met klanten);
  • 12 alternatieven niet beschikbaar (geen vervanging beschikbaar of niet toegestaan door regelgevers of niet gevraagd vanwege de toepassing in het eindproduct).

Voorbeelden van afgeronde procesverbetering

Verschillende schuimwerende producten bevatten oplosmiddelen op petroleumbasis die onzuiverheden kunnen bevatten (zoals benzeen) die schadelijk zijn voor de gezondheid. De GBU Novecare werkt samen met Noord-Amerikaanse en Aziatische leveranciers van oplosmiddelen om ervoor te zorgen dat de in formuleringen gebruikte oplosmiddelen zo weinig mogelijk onzuiverheden bevatten en de hoeveelheid ZZS onder de daarvoor vereiste drempel blijft. Er zijn verbeterde controles op grondstoffen geïmplementeerd.

Voorbeelden van alternatieve toepassingen

Een aantal oppervlakte-actieve chemicaliën die Solvay gebruikt zijn gebaseerd op NPE, dat schade kan toebrengen aan het milieu. Er zijn alternatieve producten (van het merk Rhodasurf) ontwikkeld door de GBU Novecare, die inmiddels sterk worden gepromoot en verkocht door Solvay. Solvay is bereid klanten te ondersteunen bij het gebruik van alternatieve producten zonder NPE, wanneer hun eigen duurzaamheidsprogramma's of -richtlijnen de O&I-investeringen opvoert om aanpassing van de formuleringen (verf, industriële schoonmaakmiddelen enz.) te realiseren.

Indicatoren voor afval en gevaarlijke stoffen

Doelstelling van Solvay:

2020

-30%

van het industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

Baseline 2015

Als gevolg van de deconsolidatie van de GBU Performance Polyamides heeft Solvay de doelstelling voor 2020 op het gebied van afval in 2017 al gerealiseerd en zelfs overschreden (afvalintensiteit was in 2017 26% lager dan de doelstelling voor 2020). Dit ondanks de integratie van de twee GBU's uit vroegere Cytec-activiteiten.

Afvalintensiteit

In kg per € EBITDA

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

0,0187

 

0,0265

 

0,0241

Absoluut volume

In 1000 ton

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Ongevaarlijk industrieel afval

 

1.643

 

1.463

 

1.453

Gevaarlijk industrieel afval

 

101,7

 

194,2

 

202,0

Totaal industrieel afval

 

1.745

 

1.657

 

1.655

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

41,8

 

50,3

 

47,1

De afname op Groepsniveau tussen 2016 en 2017 van gevaarlijk industrieel afval (- 92,5 kiloton) is toe te schrijven aan de deconsolidatie van de GBU Performance Polyamides (- 105,5 kiloton). Dit werd deels teniet gedaan door de integratie van de GBU's Technology Solutions (+ 5,3 kiloton) en Composite Materials (+ 4,3 kiloton). Er waren ook toenames bij de GBU's Speciality Polymers (+ 4,3 kiloton), Special Chem (+ 3,4 kiloton) en Coatis (+ 2,2 kiloton). Bij de GBU Soda Ash and Derivatives nam de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval af (- 3,1 kiloton).

De hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval nam voor de Groep als geheel met 180 kiloton toe vergeleken met 2016. 75% van de stijging is toe te schrijven aan de GBU Soda Ash and Derivatives door een toename in de productie. Bij de GBU Speciality Polymers nam de hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval af met 25% (- 14,6 kiloton).

Van de 41,8 kiloton gevaarlijk industrieel afval die in 2017 niet op een duurzame manier is verwerkt, is ongeveer 10% toe te schrijven aan diensten van de Groep aan derden:

  • 2,6 kiloton gestort finaal afval uit de opwaardering van 20 kiloton restanten uit de externe verbrandingsovens uitgerust met het SolvAir®-systeem in Rosignano (Italië),
  • 1,3 kiloton gestort bioslib als gevolg van de behandeling van afvalstoffen door Inovyn op de site van Tavaux, Frankrijk.