Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

5,53 kg CO2eq. / € EBITDA

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

12,3 Mt CO2 eq.

Totale uitstoot van broeikasgassen – toepassingsgebieden 1 & 2 (Kyotoprotocol)

Definitie

De uitstoot van broeikasgassen, zoals die door Solvay gerapporteerd wordt, past binnen het toepassingsgebied van het Kyoto-protocol en omvat de volgende componenten of componentfamilies: CO2, N2O, CH4, SF6, HFC's, PFC’s en NF3. Om de impact hiervan op klimaatverandering te bepalen, wordt de uitstoot van broeikasgassen omgezet van ton naar CO2-equivalenten met behulp van GWP (de berekening van het aardopwarmingsvermogen van elk gas in een periode van 100 jaar), zoals gepubliceerd door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering in haar vijfde evaluatierapport.

Deze indicator houdt rekening met:

  • rechtstreekse emissies voor elk broeikasgas dat vrijkomt bij de industriële activiteiten van Solvay (Toepassingsgebied 1 van het Kyoto-protocol);
    • voor CO2, de rapportage van de rechtstreekse emissies omvat de emissies door het verbranden van alle fossiele brandstoffen alsook de procesemissies (bv. thermische decompositie van koolzuurhoudende producten en chemische reductie van metaalerts).  Voor hernieuwbare brandstoffen wordt alleen rekening gehouden met dat deel van de uitstoot dat betrekking heeft op teelt en voorbereiding.
  • indirecte CO2-uitstoot in verband met de stoom en elektriciteit die ingekocht worden van derden en intern wordt verbruikt (Toepassingsgebied 2 van het Kyoto-protocol). Voor ingekochte elektriciteit wordt de indirecte emissie berekend aan de hand van marktconforme methodes. In 2017 zijn de elektriciteitscontracten geanalyseerd om voor elke site de meest passende CO2-emissiefactor vast te stellen.

Managementaanpak

In november 2015 heeft Solvay een nieuwe langetermijndoelstelling vastgelegd voor de uitstoot van broeikasgassen: de broeikasgasintensiteit in 2025 met 40% verminderen vergeleken met 2014. Daarnaast past Solvay met ingang van 1 januari 2016 een interne prijs voor CO2-uitstoot van € 25 per ton toe, om zo de klimaatuitdagingen bij de investeringsbeslissingen te betrekken.

Een gestructureerd rapporteringssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen, dat extern is gecontroleerd, en reacties op ratingbureaus zoals het Carbon Disclosure Project, helpen de Groep om haar inspanningen af te stemmen op de uitdagingen inzake broeikasgassen.

Indicatoren en doelstellingen

Broeikasgasintensiteit

In 2015 heeft Solvay afgesproken de broeikasgasintensiteit in 2025 met 40% te verminderen vergeleken met 2014. Ook heeft de Groep een tussentijds doel voor 2018 vastgesteld: vermindering van de broeikasgasintensiteit met 20% vergeleken met 2015. Sinds 2014 heeft de groep de broeikasgasintensiteit met 32% verminderd.

Doelstellingen voor Solvay

2018

-20%

broeikasgasintensiteit vergeleken met 2015

2025

-40%

broeikasgasintensiteit vergeleken met 2014

kg CO2 eq. / € EBITDA

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

5,53

 

5,86

 

7,26

De broeikasgasintensiteit geeft de uitstoot per toepassingsgebieden 1 en 2 weer conform het Kyoto-protocol, zoals opgenomen in het financiële toepassingsgebied, uitgedrukt in kg CO2-equivalent per € EBITDA per jaar.

In 2017 is de broeikasgasintensiteit gedaald met 0,33 kg CO2-equivalent per € EBITDA.

Uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot broeikasgassen (toepassingsgebied 1 & 2)

 

 

 

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met de perimeter voor financiële verslaggeving, inclusief de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel geconsolideerd zijn (geheel of gedeeltelijk) De uitstoot van broeikasgas van bedrijven in de financiële perimeter is 81% van de totale uitstoot van broeikasgas van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 en 2)

 

Mt CO2

 

10,0

 

10,9

 

11,6

Uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

2,3

 

2,4

 

2,6

Totale uitstoot van broeikasgassen conform Kyoto-protocol

 

Mt CO2 eq.

 

12,3

 

13,4

 

14,2

Uitstoot andere broeikasgassen niet conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

0,1

 

0,1

 

0,1

In 2017 was de uitstoot van broeikasgas 1,1 Mt CO2-equivalenten lager dan in 2016. Dit was vooral toe te wijzen aan de veranderingen in het toepassingsgebied van het verslag. De classificatie van de polyamide-activiteiten onder stopgezette bedrijfsactiviteiten heeft geresulteerd in een daling met 0,9 Mt kg CO2-equivalent. De rest van de daling (-0,2 Mt kg CO2 equivalent) wordt in de volgende hoofdstukken uitgelegd.

Directe uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1)

Mt CO2 eq.

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Methaan – CH4

 

0,90

 

0,81

 

0,85

Stikstofoxide – N2O

 

0,14

 

0,20

 

0,27

Zwavelhexafluoride – SF6

 

0,06

 

0,05

 

0,04

Fluorkoolwaterstof – HFCs

 

0,14

 

0,05

 

0,05

Perfluorkoolstoffen – PFCs

 

1,07

 

1,34

 

1,40

Nitrogen trifluoride – NF3

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol

 

2,31

 

2,45

 

2,73

Koolstofdioxide – CO2

 

7,92

 

8,43

 

8,76

Totale directe uitstoot

 

10,2

 

10,9

 

11,5

In 2017 was de directe CO2-uitstoot 0,51 Mt CO2-equivalenten lager dan in 2016. Dit was vooral toe te wijzen aan de veranderingen in het toepassingsgebied van het verslag. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van de polyamide-activiteiten die aan BASF worden verkocht, heeft geresulteerd in een daling van de directe CO2-uitstoot met 0,57 Mt CO2-equivalent. De opname in het toepassingsgebied van het verslag van de recent van Cytec overgenomen activiteiten en van nieuwe productiesites (zoals Jubail in Saoedi-Arabië) zorgt voor een stijging van de directe CO2-uitstoot met 0,01 Mt CO2-equivalent. Verder is de overige variatie van +0,05 MT CO2 eq. toe te schrijven aan projecten om de uitstoot te verminderen en aan veranderingen in de productie.

In 2017 was de directe, overige uitstoot van broeikasgas conform het Kyoto-protocol 0,14 Mt CO2-equivalent lager dan in 2016. De classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van de polyamide-activiteiten die aan BASF worden verkocht heeft geresulteerd in een daling van de directe, overige uitstoot van broeikasgas met 0,13 Mt CO2-equivalent. De verschillen in CH4, PFCs, HFCs, SF6 en N2O uitstoot in 2017 vergeleken met 2016 compenseerden elkaar in het toepassingsgebied van het verslag.

Indirecte uitstoot van broeikasgassen – Bruto, op de markt gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Elektriciteit, ingekocht voor consumptie

 

1,2

 

1,4

 

1,7

Stoom, ingekocht voor consumptie

 

0,9

 

1,1

 

1,1

Totaal

 

2,1

 

2,5

 

2,8

De implementatie van de marktconforme methode is in 2017 herzien aan de hand van de meest recente beste praktijken om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid daarvan te verbeteren. Een gedetailleerde herziening van emissiefactoren voor ingekochte elektriciteit voor alle sites wereldwijd heeft geresulteerd in wijziging van verschillende emissiefactoren, met name in de Verenigde Staten. Dit resulteerde in een daling van 0,1 Mt CO2 van de indirecte CO2-uitstoot verbonden aan ingekochte elektriciteit. De rest van de daling kan worden toegewezen aan de deconsolidatie van polyamide-activiteiten (-0,1 Mt CO2).

De daling van 0,2 Mt van de indirecte CO2-uitstoot in verband met ingekochte stoom is toe te schrijven aan de deconsolidatie van polyamide-activiteiten (-0,1 Mt CO2) en de gedeeltelijk interne stoomproductie (-0,1 Mt CO2) in Baton Rouge (VS) en Rosignano (Italië).

Indirecte uitstoot van broeikasgassen – Bruto, op locatie gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Elektriciteit, ingekocht voor consumptie

 

1,2

 

1,2

 

1,8

Stoom, ingekocht voor consumptie

 

0,9

 

1,1

 

1,1

Totaal

 

2,1

 

2,3

 

3,0

Overige indirecte uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 3)

Mt CO2

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten

 

0,7

 

0,8

 

0,8

Investeringen

 

1,7

 

0,8

 

2,5

Aangekochte goederen en diensten

 

6,6

 

7,2

 

7,6

De lichte daling in 'Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten' heeft te maken met de lagere hoeveelheid ingekochte energie als gevolg van de classificatie onder stopgezette bedrijfsactiviteiten van polyamide-activiteiten.

'Investeringen' bestaat uit de uitstoot per toepassingsgebieden 1 en 2 van Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 1,6 Mt CO2 eq. voor polyamide-activiteiten en 0,1 voor de activiteiten van Acetow.

Kerncijfers 2017

  • Het SOLWATT© energie- en CO2-besparingsprogramma heeft geresulteerd in een daling van de CO2-uitstoot van 0,5 Mt sinds 2014, dankzij 1.000 acties op 70 sites wereldwijd. Nieuwe besparingen in 2017 zullen naar schatting tot een verdere daling van 114.000 ton CO2 leiden.
  • In de tronamijn in Green River (Wyoming, VS) kon dankzij de gedeeltelijke recuperatie van het methaan dat vrijkomt bij de extractie en de verbranding van trona een uitstoot vermeden worden van 100.000 ton CO2-equivalenten per jaar sinds 2011. Sinds 2012 werd een deel van de warmte die gegenereerd wordt bij de verbranding van het gerecupereerde methaan gebruikt in het productieproces, waardoor extra energie en CO2 werd uitgespaard.
  • Solvay heeft de betrokkenheid van het bedrijf bij duurzame energieproductie vergroot met twee nieuwe producten die een jaarlijkse invloed hebben van 0,1 Mt CO2: in 2017, op biomassa gebaseerde warmteproductie bij een Franse fabriek en de Solvay Jasper County Solar Farm in de VS, die naar verwachting in 2018 zal worden opgestart. Dit vormt een aanvulling op de op biomassa gebaseerde warmteproductie in Brotas (Brazilië) en Rheinberg (Duitsland).