Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

56

situaties met groot risico

0

Incidenten met een groot belang

281

Incidenten met een gemiddeld belang

0,9

Niveau procesveiligheidsincidenten

Definitie

Het ongevallen- en veiligheidsbeheer is gericht op het voorkomen en beheersen van incidenten in industriële processen, vooral wanneer er sprake is van mogelijke catastrofale gevolgen voor mens of milieu. Het Process Safety Management van Solvay is op risico gebaseerd. Procesveiligheidsprogramma's waarborgen de betrouwbaarheid van activiteiten en zorgen ervoor dat de principes van goed design en de beste operationele en technische praktijken worden toegepast. Paraatheid & reactievermogen bij noodgevallen en het beheren van vervuilde grond zijn eveneens belangrijke aspecten.

Waarom is het belangrijk?

Managementaanpak

Identificatie van risico 1-situaties (situaties met de hoogste risico's) en de tijdige beheersing daarvan worden gecontroleerd in het kader van Beheer van gezondheid, veiligheid en milieu en de naleving. Solvay hanteert richtlijnen en indicatoren voor:

  • risicoanalyseprogramma’s,
  • vaststellen en beperken van Risiconiveau 1-situaties,
  • implementatie van PSM-systemen op sites,
  • incidentopvolging en -rapportage.

De afronding van het risicoanalyseprogramma is een onderdeel van het HSE-dashboard van Solvay, dat regelmatig wordt beoordeeld door het uitvoerend comité. Alle industriële en Onderzoek & Innovatie-sites van Solvay zijn verplicht een ad-hoc-PSM-systeem te ontwikkelen en implementeren. Zij moeten de door de Groep vereiste PSM-procedures invoeren, aangepast aan hun risiconiveau en in lijn met het classificatiesysteem dat in 2015 is vastgesteld.

De maandelijkse nieuwsbrief over procesveiligheid wordt in 14 talen verspreid. In deze nieuwsbrief staan incidenten beschreven die hebben plaatsgevonden op sites van Solvay met aanbevelingen voor verbeteringen.

Indicatoren

Risicoanalyseprogramma

De belangrijkste pijler onder de preventieve, op risico gebaseerde aanpak van Solvay is de procesrisicoanalyse van bestaande, nieuwe of aangepaste installaties. Een gekwantificeerde risicoanalyse is de beste praktijk onder industriële bedrijven: met een gestandaardiseerde risicoanalyse kan het risiconiveau van alle voorkomende ongelukken worden gekwantificeerd, waarbij ernst en waarschijnlijkheid gecombineerd worden. Risicoanalyse vormt de kern van de risicobeheersing.

Doelstellingen van Solvay:

2020

100%

van de sites met een risicoanalyse die voor elke productielijn in de voorbije vijf jaar bijgewerkt is

In %

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor risicoanalyses van procesveiligheid hebben betrekking op 134 van de in totaal 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Percentage productielijnen met een in de afgelopen vijf jaar bijgewerkte risicoanalyse

 

77

 

65

 

69

Het risicoanalyseprogramma maakt het mogelijk om mogelijk grote ongelukken te identificeren waardoor we de benodigde preventieve maatregelen kunnen nemen om tot een aanvaardbaar risiconiveau te komen. Solvay maakt gebruikt van gelaagde risicoanalysemethodes, aangepast aan het mogelijke gevaar van elk proces bij elke GBU. De toename tussen 2016 en 2017 is vooral toe te schrijven aan de toepassing van een vereenvoudigde methode - PRAMAPOR genaamd - voor materiaal en processen met een laag potentieel gevaar.

Beperking van prioriteitsrisico's

Aan de hand van een systematische aanpak voor de gehele Groep worden de grootste risico's op een efficiënte manier geïdentificeerd en opgelost. De volledige afhandeling van alle Risiconiveau 1-situaties (situaties met de grootste risico's) is een belangrijk onderdeel van het procesveiligheidsbeleid van Solvay, zoals beschreven in de "Rode lijn" over gezondheid, veiligheid en milieurisico. De Groep slaagt er regelmatig in om alle Risiconiveau 1-situaties binnen een jaar op te lossen. Dit komt overeen met 48 opgeloste risiconiveau 1-situaties.

Rode lijnen zijn essentiële Solvay-richtlijnen die gerespecteerd moeten worden voor zover zij van toepassing zijn op situaties die een groot risico vormen voor de Groep. Alle belangrijke geïdentificeerde risico's worden gevalideerd en gerapporteerd op groepsniveau. Zoals aangegeven in de Rode lijn moeten deze binnen maximaal één jaar zijn aangepakt.

Beperking van risiconiveau 1-situaties

 

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor risicoanalyses van procesveiligheid hebben betrekking op 134 van de in totaal 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Aantal risiconiveau 1-situaties aan het einde van het jaar

 

56

 

46

 

94

Process Safety Management-systemen (PSM)

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

van sites met een PSM-systeem dat aansluit bij hun risiconiveau

In %

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor PSM-systeemanalyses hebben betrekking op 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Sites met vereiste PSM-procedures in lijn met hun PSM-niveau

 

79

 

90

 

84

De daling tussen 2016 en 2017 kan worden verklaard door de verandering in de berekeningsmethode. In 2017 vond de berekening plaats op basis van het aantal gecontroleerde sites, terwijl de gegevens over 2016 en 2015 zijn berekend op basis van alle sites.

Verdeling sites naar hun Process Safety Management (PSM)-niveau

In %

 

2017

 

2016

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor PSM-systeemanalyses hebben betrekking op 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Sites met PSM-niveau 1 (Laag)

 

49

 

54

Sites met PSM-niveau 2 (Gemiddeld)

 

41

 

34

Sites met PSM-niveau 3 (Hoog)

 

10

 

11

Procesveiligheidsincidenten

Het is de doelstelling van Solvay om ernstige ongelukken te voorkomen en het aantal incidenten met een gemiddelde medium-classificering te verminderen. Het aantal veiligheidsincidenten bij Solvay (het PSI-niveau) stemt overeen met de door de International Council of Chemical Associations (ICCA) voorgestelde methode.

Incidenten per 100 voltijds medewerkers (medewerkers en aannemers met 2000 uur werk/medewerker/jaar)

 

2017

 

2016

 

2015

Niveau procesveiligheidsincidenten

 

0,9

 

0,7

 

0,6

De stijgende trend in het aantal gerapporteerde veiligheidsincidenten is toe te schrijven aan het groeiend aantal rapporterende sites alsmede de nieuwe rapportageprocedure. 

Solvay kent een wereldwijde richtlijn voor de rapportage van veiligheidsincidenten uitgesplitst naar ernst, waarbij rekening gehouden wordt met:

  • de gevolgen voor de mens;
  • voor het milieu;
  • schade aan bedrijfsmiddelen en hoeveelheid vrijgekomen chemicaliën.

Te rapporteren incidenten worden ingedeeld naar hun ernst (middelmatig, hoog en catastrofaal). Er zijn sinds 2012 geen catastrofale incidenten gerapporteerd.

Incidenten, ingedeeld naar ernst

Aantal

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: De geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsincidenten hebben betrekking op 134 van de in totaal 145 operationele sites, inclusief O&I-sites.

Gemiddeld

 

281

 

259

 

215

Hoog

 

0

 

1

 

1