Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Met maatschappelijke projecten creëren we gedeelde maatschappelijke waarden. Waardecreatie is een gezamenlijke inspanning, zowel binnen het bedrijf als tussen het bedrijf en haar belanghebbenden. De Groep wil haar verbintenis met de samenleving versterken door de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke projecten te ondersteunen en de expertise van Solvay in te zetten in de regio's waar de Groep actief is. In deze paragraaf wordt informatie verschaft over de indirecte economische invloed van Solvay.

€ 3.919 miljoen

Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep

33%

van medewerkers zet zich in op maatschappelijk gebied

70% van de industriële sites hebben een werkgroep bestaande uit de site-manager, de Human Resources-manager en personeelsvertegenwoordigers die bepaalt welke kwesties voor de regio van belang zijn en welke relevante maatschappelijke acties de site zal ondernemen.

Lokale maatschappelijke acties

Definitie

Een lokale maatschappelijke actie is bijvoorbeeld op de site ontwikkeld vrijwilligerswerk in samenwerking met geassocieerde deelnemingen, overheidsinitiatieven, of ngo's met als doel de sociale omstandigheden te verbeteren of een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschappen. Het moet betrekking hebben op een van de volgende vier door de Groep gedefinieerde kwesties:

 • wetenschappelijke oplossingen;
 • onderwijs en jeugdwerkgelegenheid;
 • milieumaatregelen;
 • solidariteit op lokaal niveau.

Verantwoordelijkheid en middelen

Elke site wordt uitgenodigd om gezamenlijk een maatschappelijk actieplan op te stellen aan de hand van de Solvay Way-uitgangspunten Er zijn richtlijnen verstrekt aan de sites, waarin zij worden uitgenodigd een werkgroep samen te stellen, bestaande uit de site-manager, de Human Resources-manager, de communicatiemanager, een Solvay Way-correspondent en personeelsvertegenwoordigers, met de steun van het netwerk van industriële relaties. De site-manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het maatschappelijke actieplan. De werkgroepen moeten de plannen van de site jaarlijks actualiseren zodat deze voortdurend verbeteren.

De sites van Solvay beheren hun maatschappelijke activiteiten lokaal, en kiezen en financieren onafhankelijk van elkaar initiatieven die voldoen aan de behoefte van de omliggende gemeenschappen.

Indicatoren en doelstellingen

Maatschappelijke acties is niet onderhevig aan assurance-procedures aangezien het rapporteringsprocess op het moment herbekeken wordt om de datakwaliteit te verbeteren.

Prioriteiten voor Solvay

2025

40%

van medewerkers die zich maatschappelijk inzetten

In % van het totale aantal medewerkers

 

2017

 

2016

 

2015

Legenda: Aantal medewerkers dat in 2017 deelnam aan ten minste één maatschappelijke activiteit (ook wanneer zij op 31-12-2017 niet langer in dienst waren) gedeeld door het aantal medewerkers op 31-12-2017.

Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

 

33

 

23

 

20

Voorbeelden van lokale initiatieven

 • 20 vrijwilligers van Italiaanse Solvay-sites bouwen gezamenlijk aan een landelijk netwerk: Solvay Way Italia. Elk jaren treden zij op als bemiddelaars voor de lokale gemeenschappen. Zij delen en bevorderen beste praktijken, zorgen voor betrokkenheid bij veiligheid en werken mee aan maatschappelijke activiteiten;
 • Het 'All Star Game' op de Santo André-site (Brazilië). Met deze activiteit, gericht op solidariteit, zijn fondsen geworven om bij te dragen aan verbeteringen aan de infrastructuur van de Casa da Acolhida Santa Gema in Santo André en Lar Sol da Esperança in Mauá. De vrijwilligers organiseerden een volleybalwedstrijd en een barbecue voor medewerkers van de Santo André-fabriek. De opbrengst was bestemd voor infrastructurele verbeteringen bij twee liefdadigheidsinstellingen;
 • 'Het planten van jonge bomen om het lokale milieu te verbeteren' bij Changshu in China. Managers, vertegenwoordigers van vakbonden en andere medewerkers hebben samen met lokale overheden en bedrijven bomen geplant in een lokaal park. Samen met vertegenwoordigers van een lokale school plantten de deelnemers vele loquats (Japanse mispel). Om de betrokkenheid van Solvay bij het milieu te onderstrepen, zal het bedrijf regelmatig onderhoudswerkzaamheden verrichten in Fushan Village. Ook op andere sites van Solvay wereldwijd worden dergelijke initiatieven genomen;
 • 'Creative heads' op de Wimpfen-site in Duitsland Het 'creative heads'-project is een gezamenlijk initiatief van steden, scholen en bedrijven in de regio om de creatieve ideeën van studenten te promoten en te ondersteunen. Deze actie is verbonden aan de inspanningen op het gebied van onderwijs en wetenschap, een andere activiteit van deze site die bestaat uit het geven van lessen in Natuurwetenschap op de Ludwig-Fronhäuser Schule (een samenwerkingsverband met de school).

Verantwoord ondernemen en liefdadigheid

Managementaanpak

250

Verzoeken om financiële steun

125

Gefinancierde projecten

De Groep tracht haar liefdadigheidsinspanningen te doen aansluiten bij haar expertise en steunt doelen waar haar producten en diensten toegevoegde waarde aan kunnen bieden.

In 1923 richtte Solvay het Fonds Ernest Solvay op ter ere van de oprichter van het bedrijf, die het jaar daarvoor overleden was. Vandaag lopen de meeste liefdadigheidsacties van Solvay via het Fonds Ernest Solvay. Het Fonds wordt bestuurd door de onafhankelijke Koning Boudewijnstichting.

Solvay concentreert haar financiële en liefdadigheidsinspanningen op Groepsniveau op de wetenschap, het onderwijs en jeugdwerkgelegenheid, en in sommige omstandigheden op het ondersteunen van humanitaire initiatieven als reactie op rampen en/of waar onze producten of diensten een rol van betekenis kunnen spelen.

Belangrijkste projecten

Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs

Met de Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs wordt een belangrijke wetenschappelijk ontdekking beloond, die bepalend kan zijn voor de chemische sector van morgen en die de mensheid vooruithelpt. Ernest Solvay was een belangrijke ambassadeur van wetenschappelijk onderzoek en deze prijs is daar een voortzetting van. Het doel is om fundamenteel onderzoek aan te moedigen en het onderstreept de belangrijke rol die chemie, als wetenschappelijke discipline en als industrie, speelt bij het oplossen van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. De prijs van € 300 000 wordt elke twee jaar toegekend.

De Chemie voor de Toekomst Solvay-prijs 2017 is toegekend aan professor Susumu Kitagawa voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van organische raamwerken, een nieuw soort materiaal met vele toekomstige toepassingen, zoals het opvangen van vervuilde gassen.

De Internationale Instituten voor Fysica en Chemie van Solvay

De missie van de Solvay Instituten, opgericht in 1912 door Ernest Solvay, is door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek in de chemie, fysica en aanverwante domeinen te steunen en te stimuleren om 'het inzicht in natuurverschijnselen te vergroten en te verdiepen'.

De centrale activiteit van de Instituten is het periodiek organiseren van de befaamde Solvay-conferenties over fysica en chemie ("Conseils de Physique Solvay" en "Conseils de Chimie Solvay"). Deze steun voor fundamentele wetenschap wordt aangevuld met de organisatie van open workshops over specifieke onderwerpen, internationale leerstoelen, colloquia en een internationale doctoraatsschool.

Naast deze activiteiten, streven de Solvay Instituten naar een democratisering van de wetenschap door jaarlijks de Solvay Public Lectures te organiseren, gewijd aan de grote wetenschappelijke uitdagingen van vandaag.

Voorbeelden van projecten voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderwijs van de Groep

 • In 2017 hebben we een bijdrage geleverd aan het Universiteit voor Kinderen-initiatief van de Universiteit van Brussel, en met name aan het wetenschappelijke programma. Dit project richt zich vooral op kinderen uit kansarme gemeenschappen, waarvan de ouders nooit de kans hebben gehad om te studeren;
 • Een 'Brug tussen twee werelden' is een project dat samen met het operahuis De Munt in Brussel is ontwikkeld om kansarme gemeenschappen en scholen in contact te brengen met kunst en muziek;
 • UNISTRA, het invoeren van “bourses de doctorat d’excellence en chimie” aan de universiteit van Straatsburg voor kandidaten van het Imperial College in Londen, de universiteit van Cambridge en de universiteit van Saint Andrews;
 • De jaarlijkse toelage voor de Geneeskundige Stichting Koningin Elizabeth (GSKE), die laboratoriumonderzoek en overleg tussen onderzoekers en artsen stimuleert, speciaal gericht op neurowetenschappen. De GSKE ondersteunt 17 universitaire teams in heel België;
 • De Internationale "IUPAC-Solvay Award for Young Chemists", waarbij vijf jonge scheikundigen en onderzoekers van topuniversiteiten in de hele wereld worden beloond;
 • De 'Solvay Awards', die al meer dan 20 jaar worden uitgereikt aan de beste master- en doctoraalstudenten van twee grote universiteiten in België;
 • Sinds 2014 ondersteunt Solvay de VOCATIO-beurzen, zodat getalenteerde jongeren hun dromen kunnen waarmaken of deze kunnen nastreven;
 • Het opzetten van een leerstoel "Chimie et Auto assemblage" aan de universiteit van Bordeaux.

Strategische samenwerkingsverbanden van de Groep

Ellen MacArthur Foundation

In januari 2018 tekenden Solvay en de Ellen MacArthur Foundation een driejarige Global Partner-overeenkomst, waardoor de Groep de gelegenheid krijgt om de transitie naar een circulaire economie in de chemiesector te versnellen.

De Ellen MacArthur Foundation staat bekend om haar expertise en werk met bedrijven, overheden en universiteiten en om de transitie te maken van een economie op basis van het neem-maak-gooi weg model naar een duurzamere en zuiniger economie.

Klik hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband

World Alliance voor efficiënte technologieën

Solvay heeft zich aangesloten bij de World Alliance for Efficient Solutions, opgezet door oprichter van Solar Impulse Bertrand Piccard om efficiënte technologieën, processen en systemen te bevorderen die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren. Leden van de Alliance zijn startups, ondernemingen, instellingen en organisaties.

Door de krachten van overheden, bedrijven en internationale instellingen te bundelen, wil de Alliance ertoe bijdragen dat ervaringen worden gedeeld en synergie wordt gecreëerd zodat concrete oplossingen kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd om milieu- en gezondheidsdoelen te realiseren.

Klik hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband

Bedrijfsprogramma's voor maatschappelijke behoeftes

Sustainable Guar Initiative, of onze manier van inclusief zakendoen

4.056

boeren geregistreerd in het programma

856

vrouwen betrokken bij het programma

629

moestuinen aangelegd

42.000+

bomen geplant

Solvay is 's werelds grootste producent van guarderivaten. Sinds 2015 loopt Solvay voorop met een grootschalig ontwikkelingsinitiatief om de duurzaamheid van de guarteelt te verbeteren en een positieve bijdrage te leveren aan het levensonderhoud van de producerende boeren. Guar is een droogteresistent gewas dat in een halfdroog klimaat groeit, voornamelijk in India. Rajasthan neemt ongeveer 70% van de productie in het land voor de rekening.

In samenwerking met L'Oréal en Henkel, twee strategische klanten op het gebied van persoonlijke verzorging, en met de steun van non-profitorganisatie TechnoServo, zijn in tweeëneenhalf jaar meer dan 4 000 boeren in Bikaner opgeleid en zijn in 20 dorpen meer dan 330 moestuinen aangelegd.

De belangrijkste doelstelling van dit initiatief is om duurzame landbouw te stimuleren, en tegelijkertijd de opbrengst van de boeren te vergroten door de goede praktijen voor de guarteelt te gebruiken bij zaadselectie en -behandeling, zaaimethodes en onkruidbestrijding.

Dit initiatief ondersteunt ook de vrouwen door middel van specifieke training op het gebied van hygiëne, gezondheid en voeding:

 • wat bijdraagt aan betere voeding door groentes te verbouwen in moestuinen in een regio waar het traditionele dieet beperkt is;
 • wat betere gezondheid en hygiëne bevordert voor de vrouwen en hun kinderen;

Ten slotte richt het initiatief zich op boslandbouw, waarbij meer dan 42 000 bomen zijn geplant om zandverschuiving en bodemerosie tegen te gaan. De uitkomst is dat guartelers beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien, wereldwijde kopers een betere kwaliteit van guar kunnen verkrijgen en de markt profiteert van een betere leveringszekerheid.