Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

24.459*

aantal medewerkers

106

nationaliteiten

23%

vrouwen

*Toepassingsgebied: in lijn met de financiële verslaggeving

Definitie

Solvay definieert diversiteit als alle manieren waarop personen van elkaar kunnen verschillen, zichtbaar of onzichtbaar. Diversiteit omvat meer dan geslacht, nationaliteit, leeftijd, handicap, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Het heeft ook betrekking op iemands mening, geloof, opleiding en achtergrond. In een zakelijke omgeving komt daar ook nog eens de bedrijfscultuur bij.

Inclusie betekent dat verschillen worden gewaardeerd en gerespecteerd, dat de unieke bijdrage van vele verschillende soorten mensen wordt onderkend en dat een werkklimaat wordt gecreëerd waarin de kwaliteiten van iedereen optimaal worden benut. De Groep beschouwt deze aanpak als een manier om de prestaties van het bedrijf als werkgever te verbeteren. Deze aanpak zal de totale prestaties van het personeel uiteindelijk verbeteren en daarom heeft de onderneming diversiteit en inclusie tot een van de prestatiepijlers en groeimotoren gemaakt.

Managementaanpak

Betrokkenheid en beleid

Solvay zet zich in voor gelijke kansen en stimuleert diversiteit en inclusie op elk niveau in de organisatie. Deze verbintenis is gebaseerd op de uitgangspunten van Solvay voor ethisch gedrag, respect voor mensen, klantgerichtheid, empowerment en samenwerking.

Beleid inzake diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie worden tot op het hoogste niveau in de organisatie, het uitvoerend comité en het Leadership Council, aangemoedigd. Elk managementteam van de GBU's en functies heeft de verantwoordelijkheid om dit in praktijk te brengen. In lijn met de bedrijfsdoelstellingen en culturele context, zullen de bedrijfs-, regionale en lokale leidinggevenden specifieke en relevante doelen stellen binnen het diversiteits- en inclusieraamwerk van de Groep. Strategieën en actieplannen moeten lokaal worden gerealiseerd door de betreffende entiteit, regio of land, rekening houdend met lokale wet- en regelgeving, gebruiken en prioriteiten.

Op Groepsniveau krijgen vier aandachtsgebieden wat betreft diversiteit specifieke aandacht en toezicht om consistente verbetering binnen de organisatie te waarborgen:

  1. verbetering van de gendermix op alle niveaus binnen de organisatie;
  2. gebruikmaken van de generatiemix voor een zo goed mogelijke overdracht van kennis en ervaring;
  3. ontwikkeling van nationaal/cultureel talent waarin de groeikansen tot uitdrukking komen;
  4. de teamsamenstelling verrijken door gebruik te maken van ervaringen en achtergronden.

Diversiteit binnen de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vervult de taken die haar door artikel 518 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn toebedeeld.

6 van de 16

bestuurders zijn vrouwen.

Indicatoren en doelstellingen

Er zijn in 2017 verschillende initiatieven uitgevoerd gericht op drie hoofdgebieden:

bewustzijn bevorderen door middel van diversiteits- en inclusieworkshop in verschillende regio's en bedrijfsonderdelen; door Solvay Way-beoordelingen en door specifieke acties per land aangepast aan de lokale omstandigheden.

  • Opleidings- en ontwikkelingsprogramma's – pilotprogramma's om inclusief gedrag en vrouwen in leidinggevende posities te bevorderen;
  • Uitdagende Human Resources-processen zoals de wervingsprocedure (bijvoorbeeld bij kandidaten voor junior-/middelmanagement waarborgen dat de shortlist zorgt voor een demografisch genderevenwicht) en opvolgingsplanning.

Doelstelling van Solvay:

2020

20%

van de posities in het topmanagement ingevuld door vrouwen

Genderdiversiteit per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers

 

2017

 

2016

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Vrouwen in hoger kader

 

16%

 

14%

Vrouwen in middenkader

 

24%

 

23%

Vrouwen in lager kader

 

32%

 

33%

Vrouwen niet in leidinggevende functie

 

21%

 

19%

Totaal

 

23%

 

22%

Leeftijdsgroep per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers

 

2017

 

2016

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Hoger kader

 

396

 

428

Percentage onder 30 jaar

 

0%

 

0%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

29%

 

31%

Percentage 50 jaar en ouder

 

71%

 

69%

Middenkader

 

2.898

 

3.026

Percentage onder 30 jaar

 

0%

 

0%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

48%

 

49%

Percentage 50 jaar en ouder

 

52%

 

51%

Lager kader

 

5.090

 

5.348

Percentage onder 30 jaar

 

11%

 

11%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

63%

 

63%

Percentage 50 jaar en ouder

 

26%

 

26%

Geen leidinggevende functie

 

16.075

 

18.228

Percentage onder 30 jaar

 

14%

 

14%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

 

55%

 

56%

Percentage 50 jaar en ouder

 

31%

 

30%

Medewerkers van Solvay, per leeftijdscategorie

 

 

2017

 

2016

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving

Onder 30 jaar

 

2.765

 

3.242

Tussen 30 en 49 jaar

 

13.578

 

15.107

50 jaar en ouder

 

8.116

 

8.681

Totaal aantal medewerkers

 

24.459

 

27.030

Volgens bovenstaande tabel is de verdeling naar leeftijd momenteel als volgt:

  • 33% ouder dan 50 jaar,
  • 56% tussen 30 en 49 jaar oud,
  • 11% jonger dan 30 jaar.