Lorem ipsum dolor sit amet (logo) Lorem ipsum dolor sit amet (logo)

Gezondheid en veiligheid van medewerkers omvat bedrijfsveiligheid, industriële hygiëne en gezondheid op het werk. De veiligheid en hygiëne van aannemers die werkzaam zijn op sites onder de operationele controle van Solvay vallen hier ook onder.

0,65

MTAR*

0,65

LTAR**

1

Dodelijk ongeval

* Medical Treatment Accident Rate (MTAR): aantal werkongevallen met medische behandeling tot gevolg (andere dan eerste hulp) per miljoen gewerkte uren

** Lost Time Accident Rate (LTAR): werkongevallen met werkverlet (weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren

Definitie

Bij veiligheid op het werk draait het om het voorkomen van werkgerelateerd letsel door veilige werkomstandigheden te bieden. Ongelukken hebben meestal betrekking op vallen van grote hoogte, het gebruik van gevaarlijk gereedschap, en van apparatuur tijdens onderhoud en ongelukken door het niet naleven van arbeidsvergunningsprocedures (door aannemers).

Het beheer van industriële hygiëne heeft betrekking op de blootstelling van medewerkers aan omstandigheden die slecht zijn voor de gezondheid en hoe dat bewaakt en beheerst wordt. Het gaat hierbij onder andere om gevaarlijke chemische stoffen, ergonomische en biofysische risico's.

Naast industriële hygiëne bevordert Solvay de gezondheid op het werk zowel op een collectieve manier als voor de individuele medewerker. De belangrijkste aspecten daarvan zijn het bewaken van de gezondheid van het personeel, het verbeteren van de werkplek en het werk zodanig organiseren dat de gezondheid van de medewerkers zo goed mogelijk beschermd wordt. Gezondheidsmanagement is gebaseerd op verschillende factoren: het risico op blootstelling aan chemicaliën, medisch toezicht, aantal werkgerelateerde ziektes, indicatoren voor welzijn en stress, respons bij medische noodgevallen en biomonitoring.

Managementaanpak

Het is de verantwoordelijkheid van de Groep om op de sites veilige en gezonde werkomstandigheden te bieden voor zowel de medewerkers als de aannemers, en dat er onderkend wordt dat er behoefte is aan een juiste balans tussen werk en privé.

De gedragscode van Solvay

Er wordt toegezien op gezondheid en veiligheid door de leidinggevende van de industriële functie, onder de supervisie van Vincent Decuyper, lid van het uitvoerend comité. Het ontwikkelen van gezondheids- en veiligheidsprogramma's is de verantwoordelijkheid van daartoe aangewezen personen op elke fabriek. Het gaat hier over het algemeen om het in de gaten houden, opvolgen en het nemen van corrigerende maatregelen na ongelukken, en het beheren van programma's inzake beroepshygiëne.

Beleid op dat gebied is gericht op:

 • Het voorkomen van werkongevallen door gebruik van de beste praktijken te bevorderen alsmede een cultuur waarin alle medewerkers zich gezamenlijk inzetten om de veiligheid te verbeteren;
 • Een hoog niveau van gezondheid en fysiek en psychologisch welzijn onder medewerkers realiseren;
 • Beroepsziektes en invaliditeit voorkomen door een hoog niveau van risicobeheersing en controle;
 • Zorgen voor periodiek medisch toezicht voor medewerkers, in lijn met lokale wet- en regelgeving en aangepast aan individuele risicoprofielen verkregen op basis van industriële hygiënebeoordelingen.

Safety excellence programma

158

sites met een managementsysteem voor veiligheid

1.311

Leadership Safety Visits

Het safety excellence plan van de Groep is sinds 2015 ingezet. Er zijn drie belangrijke maatregelen genomen om de MTAR verder omlaag te brengen en ernstige ongelukken te voorkomen:

 • toepassing van HSE-stappenplannen in elke business unit;
 • duidelijke communicatie van de verwachtingen van het management;
 • ontwikkeling van een veiligheidscultuur.

Om fatale ongelukken te voorkomen, richt het Safety excellence plan van de Groep zich op acht Life Saving Rules, een voor elk van de acht gevaarlijkste activiteiten (werken op hoogte, aan systemen onder spanning-energie, verkeer enz.). Om levens te redden stelt de Groep als eis dat iedereen deze regels strikt naleeft en dat daarop wordt toegezien door de leidinggevenden.

Industriële hygiëne-programma

De Groep versterkt de ad hoc preventiemaatregelen voor medewerkers die blootgesteld kunnen worden aan bepaalde risico's: een beperkt aantal activiteiten die een hoger gezondheidsrisico met zich mee brengen als gevolg van omgang met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is wereldwijd in kaart gebracht. Het programma voor industriële hygiëne bestaat uit:

 • Limiet aan beroepsmatige blootstelling;
 • Critical Tasks Exposure Screening: helpt sites om snel situaties te identificeren waarbij blootstelling aan chemicaliën speciale aandacht en extra beheersmaatregelen vereist. Indien nodig leidt dit tot een meer gedetailleerde risicobeoordeling om mogelijke kritieke situaties vast te stellen;
 • Wereldwijd instrument voor beheersing van industriële hygiëne (SOCRATES): Socrates geeft via intranet uitgebreide toegang tot alle methodes, instrumenten en databases;
 • Uitgebreide inventarisatie van chemische stoffen per site, met speciale aandacht voor ZZS die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid.

Indicatoren voor veiligheid op het werk

In september 2017 was Solvay helaas genoodzaakt een dodelijk ongeval te rapporteren dat had plaatsgevonden in Devnya (Bulgarije) tijdens reparaties aan het dak. De monteur overleed ten gevolge van een val van 15 meter hoogte. Het ongeluk is diepgaand onderzocht om de oorzaak te achterhalen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe actieplan inzake de toepassing van Solvay Life Saving Rules binnen het gehele bedrijf.

Dodelijke ongevallen

Aantal medewerkers

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Medewerkers van Solvay

 

0

 

0

 

0

Aannemers

 

1

 

1

 

0

Het is een 2025-prioriteitsdoelstelling van Solvay om de veiligheid van medewerkers voortdurend te verbeteren, en dus een lagere MTAR te realiseren. De focus ligt daarbij op de MTAR in plaats van de LTAR, omdat Solvay meer nadruk wil leggen op de ernst van ongelukken, ongeacht de lokale juridische context (of lokale praktijken voor arbeidsherschikkingen) die wel van invloed is op de LTAR-indicatie.

 • Medical Treatment Accident Rate (MTAR): aantal werkongevallen met medische behandeling tot gevolg (andere dan eerste hulp) per miljoen gewerkte uren.
 • Lost Time Accident Rate (LTAR): werkongevallen met werkverlet (weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren.

Prioriteiten voor Solvay

2025

0,5

De helft van het aantal ongevallen met medische behandeling geeft een MTAR van 0,5.

Baseline 2014

Werkongevallen met medische tussenkomst (MTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Medewerkers en aannemers Solvay

 

0,65

 

0,77

 

0,77

Medewerkers van Solvay

 

0,63

 

0,73

 

0,65

Aannemers

 

0,70

 

0,86

 

0,94

Werkongevallen met werkverlet (LTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Medewerkers en aannemers Solvay

 

0,65

 

0,76

 

0,75

Medewerkers van Solvay

 

0,70

 

0,69

 

0,67

Aannemers

 

0,52

 

0,90

 

0,85

Ondanks de aanhoudende daling in het aantal werkongevallen die medische tussenkomst vereisen (MTAR) op de sites, laat het aantal ernstige ongelukken (dodelijk of levensveranderend) niet dezelfde dalende trend zien.

Na twee jaar zonder verbetering zijn de veiligheidsprestaties van Solvay, gemeten aan de hand van MTAR- en LTAR-indicatoren aanzienlijk verbeterd. Beide indicatoren kwamen in 2017 uit op 0,65, vergeleken met respectievelijk 0,77 en 0,76 in 2016. De resultaten voor zowel Solvay-medewerkers als aannemers verbeterden in dezelfde periode.

Werkongevallen: aard van het letsel

 

 

2017

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites – medewerkers en aannemers van Solvay werken op deze sites.

Trauma – Breuk

 

23

Wonde – Snijwond

 

18

Brandwond – hitte

 

3

Brandwond – chemicaliën

 

3

Wonde

 

1

Trauma

 

1

Meerdere letsels

 

1

Totaal

 

50

40% van de dit jaar opgelopen letsels had betrekking op handen en vingers. In 2017 heeft de Groep zich gericht op het voorkomen van letsel aan handen door beste praktijken uit te wisselen en het bewustzijn te vergroten door middel van een opleiding. Als gevolg hiervan is het aantal handletsels met 25% gedaald vergeleken met de voorgaande twee jaar.

Veiligheid op het werk

Industriële hygiëne-indicatoren

Solvay maakt gebruik van Critical Task Exposure Screening (CTES) om blootstelling aan chemicaliën op de werkplek vooraf te screenen. Een belangrijk kenmerk van CTES is dat de fabrieksmedewerkers actief kunnen deelnemen, zodat deze medewerkers zich de juiste maatregelen beter kunnen eigen maken.

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

van de werkplekken waarbij sprake is van mogelijke blootstelling aan chemische, ergonomische en biologische risico's hebben een Critical Task Exposure Screening ondergaan.

Aan de hand van een zeven jaar durend project worden voor 2020 alle werkplekken met instrumenten van de Groep beoordeeld, op basis van een systematische pre-screening door CTES. In 53% van alle productie- en O&I-sites loopt dit project nu, waarbij 38% van de werkplekken inmiddels is beoordeeld. Eind 2017 was voor 2.357 werkplekken vastgesteld dat CTES vereist was.

84

sites hanteren het hygiënebeoordelingsprogramma op basis van CTES.

66%

van de werkplekken met een CTES

6.572

medewerkers conform CTES

10.516

medewerkers mogelijk blootgesteld aan chemisch, ergonomisch of biologische risico's

Voor de meeste werkplekken wijst de voorlopige beoordeling aan de hand van CTES uit dat de werksituatie veilig is. In de resterende gevallen zal aan de hand van een meer gedetailleerde risicoanalyse gericht op situaties waarbij het veiligheidsniveau onduidelijk is, duidelijk worden waar aanvullende, gerichte voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Dit kunnen technische of organisatorische maatregelen zijn of individuele beschermingsmaatregelen.

Gezondheidsindicatoren

Het aantal werkgerelateerde ziektes geeft de werkomstandigheden en de staat van de industriële hygiëne in het heden en verleden weer. Erkende werkgerelateerde ziektes kunnen worden ingedeeld in twee categorieën: met een lange latentietijd en een korte/middellange latentietijd.

De herkenning van werkgerelateerde ziektes verschilt aanzienlijk per land en hangt mede af van de procedures die daarvoor zijn afgesproken binnen lokale nationale systemen en de feedback die daarover al dan niet aan Solvay wordt gegeven. Het verschil tussen de officiële systemen verklaart waarom de hier gerapporteerde voorvallen (zoals asbest in Frankrijk) zich vooral in Europese landen voordoen.

Erkende werkgerelateerde ziektes met lange en korte/middellange latentietijd

 

 

2017

 

2016

Legenda: Werkgerelateerde ziektes met lange latentie zijn werkgerelateerde vormen van kanker of andere ziektes die tientallen jaren na de blootstelling kunnen ontstaan. Deze zijn meestal verbonden aan blootstelling in het verre verleden maar waarvan nu geen sprake meer is. Werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie zijn niet-kankergerelateerde ziektes die zich een aantal maanden of jaren na de blootstelling aan de veroorzaker voordoen (zoals geluid, ergonomische stressoren, chemicaliën).

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties voor de medewerkers beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites. De getallen zijn geconsolideerd op 31 december 2017. Een aantal gegevens kan ten opzichte van voorgaande rapportages zijn aangepast omdat op een systematische manier rekening is gehouden met nieuwe, van de sites van Solvay ontvangen informatie, ook wanneer deze betrekking had op gebeurtenissen die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan.

Werkgerelateerde ziektes met lange latentie (ziektes als gevolg van asbest, asbestkanker, overige vormen van kanker)

In Europa

 

10

 

20

In de rest van de wereld

 

0

 

0

Totaal werkgerelateerde ziektes met lange latentie

 

10

 

20

Werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie (gehoorschade, bewegingsstoornis, niet-kankergerelateerde ziektes)

In Europa

 

1

 

2

In de rest van de wereld

 

2

 

2

Totaal werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie

 

3

 

4

Totaal werkgerelateerde ziektes

 

13

 

23

Aantal werkgerelateerde ziektes

 

 

2017

 

2016

Legenda: De frequentie werkgerelateerde ziektes is het aantal gevallen van erkende werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie per miljoen gewerkte uren.

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties voor de medewerkers beheert en bewaakt. Dit betreft 219 sites, waaronder productie-, O&I-, administratieve en gesloten sites. De getallen zijn geconsolideerd op 31 december 2017. Een aantal gegevens kan ten opzichte van voorgaande rapportages zijn aangepast omdat op een systematische manier rekening is gehouden met nieuwe, van de sites van Solvay ontvangen informatie, ook wanneer deze betrekking had op gebeurtenissen die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan.

Frequentie werkgerelateerde ziektes (korte/middellange latentie)

 

0,06

 

0,08