Op grond van uw verzoek en in onze bevoegdheid van Commissaris van Solvay NV (“de Vennootschap”), stellen wij u hierbij ons assuranceverslag voor over een selectie van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren opgenomen in het Geïntegreerd Jaarverslag van de Solvay Groep voor het jaar afgesloten op 31 december 2017 (“Geïntegreerd Jaarverslag 2017”) en aangeduid met het symbool en .

Verantwoordelijkheid van de Vennootschap

Deze selectie van informatie (de "Informatie") onttrokken uit het Geïntegreerd Jaarverslag 2017, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Solvay Groep, in overeenstemming met de interne rapporteringsrichtlijnen gebruikt door Solvay Groep (het "Rapporteringskader"). Dit Rapporteringskader bestaat uit specifieke definities en veronderstellingen die worden samengevat in de sectie "Extra-financiële jaarrekening" van het Geïntegreerd Jaarverslag 2017.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid, op basis van de procedures uitgevoerd door ons:

 • Een onafhankelijk oordeel uit te drukken over de beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2017
 • Een onafhankelijk oordeel uit te drukken over de redelijke mate van zekerheid met betrekking tot de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2017

De volledige lijst van de Informatie die binnen de omvang van onze werkzaamheden ligt, en het toegepaste type van oordeel, is beschreven in Bijlage A toegevoegd bij dit rapport.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000(Revised)1ISAE 3000 (Revised) – Assurance-opdrachten andere dan die van een controle of nazicht van historische financiële informatie. Met betrekking tot de regels i.v.m. onafhankelijkheid verwijzen we naar de wettelijke en reglementaire teksten, evenals de professionele Ethische Code, uitgegeven door de International Federation of Accountants ("IFAC").

Aard en omvang van de procedures

We hebben de volgende procedures uitgevoerd

 • Algemene procedures:
  • De evaluatie van de rapportering op vlak van relevantie, volledigheid, neutraliteit, duidelijkheid en betrouwbaarheid, door rekening te houden, indien relevant, met de rapporteringspraktijken binnen de sector.
  • Het verkrijgen van inzicht in de opzet van de systemen en methodes gebruikt binnen de Solvay Groep voor het verzamelen, verwerken, consolideren en controleren van de geselecteerde informatie en het beoordelen van de effectieve werking van deze systemen en methodes. We hebben ons vertrouwd gemaakt met de procedures van interne beheersing en risicobeheer met betrekking tot de samenstelling van de informatie. We hebben interviews afgelegd met personen die verantwoordelijk zijn voor de rapportering van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren.
  • Op een steekproef van sites op basis van hun activiteiten, hun bijdrage aan de geconsolideerde indicatoren, hun locatie en een risicoanalyse, hebben we:
   • Interviews afgenomen om de correcte toepassing van de procedures te verifiëren en hebben we informatie verkregen om onze verificaties uit te voeren;
   • Inhoudelijke testen uitgevoerd met behulp van steekproeven, om de berekeningen te verifiëren en data met onderliggende bewijsstukken te valideren.
  • De geauditeerde sites en indicatoren zijn beschreven in Bijlage B van dit rapport.
 • “Beperkte mate van zekerheid” over de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2017
  • Om beperkte mate van zekerheid over de geselecteerde informatie te krijgen, hebben we voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de consolidatie, alsook voor de gecontroleerde entiteiten, analytische procedures opgezet en met behulp van steekproeven geverifieerd dat de berekeningen evenals de consolidatie van deze informatie geen materiële fouten bevat die in twijfel zouden kunnen trekken dat de voorbereiding, in alle materiële opzichten, in overeenstemming met het Rapporteringskader zijn gebeurd. Voor hogere mate van zekerheid zouden meer uitgebreide procedures nodig zijn.
 • “Redelijke mate van zekerheid” over de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2017
  • Wij hebben werkzaamheden uitgevoerd van dezelfde aard als in de vorige paragraaf beschreven (beperkte mate van zekerheid), maar met een grotere dekking en met gedetailleerdere omvang van auditwerkzaamheden. Indien relevant, hebben we een representatieve steekproef genomen van entiteiten op basis van hun activiteiten, hun bijdrage aan de geconsolideerde indicatoren, hun locatie en een risicoanalyse. De dekking van de steekproef is tussen de 46% en 52% van de gepubliceerde gegevens, wat aanzienlijk hoger is dan auditwerkzaamheden met een beperkte mate van zekerheid.

Conclusie

 • Voor de Informatie binnen de omvang van onze werkzaamheden waarvoor wij een beperkte mate van zekerheid bieden (aangeduid met het symbool )

Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden bleek niets ons te doen geloven dat de informatie die door het symbool aangeduid in het Jaarverslag voor 2017 niet is opgesteld, in alle materiële opzichten, in overeenstemming met het Rapporteringskader.

 • Voor de Informatie binnen de omvang van onze werkzaamheden waarvoor wij een redelijke mate van zekerheid bieden (aangeduid met het symbool )

Naar onze mening, op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, is de Informatie aangeduid met het symbool in het Jaarverslag voor 2017 in alle materiële opzichten opgesteld in overeenstemming met het Rapporteringskader.

Observatie

Zonder afbreuk te doen aan onze conclusie hierboven, vestigen wij de aandacht op het volgende punt: het aantal gewerkte uren wordt gebruikt als een gemeenschappelijke noemer voor de indicatoren Medical Treatment Accident Rate (MTAR), Lost Time Accident Rate (LTAR) en Niveau procesveiligheidsincidenten. We hebben hierbij vastgesteld dat de sites verschillende methoden gebruiken bij de berekening van het aantal gewerkte uren (voor werknemers en aannemers).

Zaventem, 29 maart 2018
De Commissaris

Michel Denayer (signature)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Michel Denayer

Bijlage A – Overzicht geauditeerde indicatoren

De indicatoren aangeduid in het vet zijn geselecteerd voor redelijke mate van zekerheid.

Rapporterings-domein

 

Informatie

 

Audit procedure

 

Audit scope

Duurzame bedrijfsoplos-singen

 

Beoordeelde productportefeuille

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Oplossingen

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Uitstoot van broeikasgassen

 

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 & 2)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform het Kyotoprotocol

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Totale uitstoot broeikasgassen conform het Kyotoprotocol

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot andere broeikasgassen niet conform het Kyotoprotocol (toepassingsgebied 1)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Energie

 

Primair energieverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Energie-efficiëntie-index – baseline 100% in 2012

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Luchtkwaliteit

 

Uitstoot van stikstofoxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit van stikstofoxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot van zwaveloxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit van zwaveloxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Water en afvalwater

 

Zoetwateronttrekking

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit zoetwateronttrekking

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot chemisch zuurstofverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Afval en gevaarlijke stoffen

 

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt, in absolute volumes

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Voltooiingspercentage analyse van veilge alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

Medical Treatment Accident Rate voor medewerkers en aannemers (MTAR) van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Lost Time Accident Rate voor medewerkers en aannemers (LTAR) van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Fatale ongelukken, waarbij medewerkers en aannemers betrokken zijn

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Programma voor industriële hygiëne: sites waar hygiënespecialisten opgeleid zijn conform nieuwe industriële gezondheidsnormen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Programma voor geavanceerd medisch toezicht: sites met geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

 

Engagement-index van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Aantal medewerkers onder een cao

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Ongevallen- en veiligheidsmanagement

 

Aantal Risiconiveau 1-situaties aan het einde van het jaar

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Percentage Risiconiveau 1-gevallen opgelost binnen een jaar

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Opgeloste Risiconiveau 1-gevallen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Niveau procesveiligheidsincidenten

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Solvay Way

 

Solvay Way Groep’s profiel

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site- en Groepsniveau

Diversiteit en inclusie

 

Totaal aantal medewerkers

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Percentage vrouwen in de Groep

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Aantal medewerkers per functiekader (hoger kader, middenkader, lager kader, geen leidinggevende functie)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Bijlage B – Overzicht geauditeerde sites en indicatoren

 

 

 

 

Périmètre de reporting audité

Geauditeerde sites

 

Land

 

Uitstoot van broeikas­gassen

 

Energie

 

Lucht­kwaliteit

 

Water en afvalwater

 

Afval en gevaar­lijke stoffen

 

Gezond­heid en veilig­heid van de mede­werkers

 

Ongevallen- en veiligheids-mana­gement

 

Solvay Way

Quzhou

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

Devnya

 

Bulgarije

 

 

 

 

 

 

 

 

Piedmont

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baton Rouge

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavaux

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhenjiang

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Fons

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinetta

 

Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheinberg

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green River

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosignano

 

Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiburg

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoli

 

India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulinia

 

Brazilië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyon

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhangjiagang Feixiang

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neder-Over-Heembeek

 

België

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrelavega

 

Spanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollate

 

Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandria

 

Egypte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle Etoile

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasal

 

India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpharetta

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernburg

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princeton

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sao Paolo

 

Brazilië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dombasle

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Andre

 

Brazilië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chalampé

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta

 

VS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bad Wimpfen

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een selectie van indicatoren geauditeerd

Alle relevante indicatoren geauditeerd

Geauditeerde GBUs en functies

 

Solvay Way

GBU Specialty Polymers

 

GBU Novecare

 

GBU Peroxides

 

Bedrijfsfunctie – Corporate Finance

 

Bedrijfsfunctie – Strategie

 

Een selectie van indicatoren geauditeerd

 

 

Alle relevante indicatoren geauditeerd

 

 

(1) ISAE 3000 (Revised) – Assurance-opdrachten andere dan die van een controle of nazicht van historische financiële informatie