Vanwege wereldwijde economische en politieke onzekerheid, veranderende machtsevenwichten en groeiritmes, kortere marktcycli, grotere gevoeligheid voor klimaatverandering en energietransities en snelle technologische ontwikkelingen, beoordeelt Solvay jaarlijks alle risico’s om te waarborgen dat de strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd en dat volledig voldaan wordt aan de wet- en regelgeving en de gedragscode van Solvay. In de aanpak die Solvay hanteert op het gebied van risicomanagement wordt duurzaamheid en de dialoog met de belanghebbenden steeds meegenomen. Dit stelt ons in staat in te spelen op de kansen en risico’s van een volatiele wereldwijde markt.

2017 betekende een mijlpaal in onze transformatie, waarin we specifiek aandacht hebben besteed aan de beoordeling van belangrijke projecten in relatie tot de opwaardering van onze portefeuille – of dat nu om overnames, grote kapitaalinvesteringen of transversale projecten ging. Dit in combinatie met de juiste methodologie voor risicobeoordeling waarbij de ontwikkelingen in onze markten en het wereldwijde bedrijfsklimaat zorgvuldig in de gaten gehouden worden. Naast de risico’s verbonden aan de industriële activiteiten van Solvay, richt de Groep zich ook op naleving van wetgeving en bedrijfsethiek alsmede klimaatgerelateerde risico’s.

Ontwikkeling van de belangrijkste risico’s voor Solvay

We hebben een dynamisch, gedecentraliseerd proces ontwikkeld waarin belangrijke spelers, op alle niveaus binnen de Groep, de risico’s beoordelen die onder hun verantwoordelijkheid of expertise vallen. Een speciaal dashboard wordt twee keer per jaar geactualiseerd voor de voortgang in risicobeperkende maatregelen en voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van risico’s.

Bijdragen aan de transitie naar een klimaatvriendelijke economie

De zorgen over klimaatverandering zijn groter dan ooit tevoren en bedrijven krijgen te maken met toenemende druk vanuit wet- en regelgeving, milieu en de consument. Solvay richt zich wat dat betreft op twee specifieke risico’s: klimaattransitierisico en klimaatgerelateerd fysiek risico.

We nemen concrete maatregelen om de transitie naar een klimaatvriendelijke economie te bevorderen, zoals:

  • De transformatie van onze bedrijfsportefeuille sluit aan bij de klimaatafspraken die we hebben gemaakt.
  • We hebben een Climate Supervisor aangewezen op bestuursniveau, die ervoor zorgt dat klimaatgerelateerde aspecten goed worden overwogen in de strategie en activiteiten van de Groep.
  • Met onze Sustainable Portfolio Management-methode (SPM) werken we hard aan de ontwikkeling van klimaatvriendelijke oplossingen, waarmee we onze klanten helpen klimaatkwesties op te lossen. In SPM zijn klimaatgerelateerde criteria opgenomen en afgestemd op 2 °C-scenario’s.
  • We passen bij al onze investeringsbeslissingen een interne prijs toe voor CO2-uitstoot van € 25 per ton, waardoor klimaatinvloeden onderdeel worden van onze strategische keuzes.

Solvay streeft ernaar om klimaatrisico’s te identificeren, beoordelen en beheren, zoals aanbevolen door de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Broeikasgassen zijn gedaald met over two years

-24%

49%

van onze opbrengsten worden gegenereerd uit duurzame oplossingen

26%

van deze oplossingen zijn verbonden aan het terugdringen van klimaatverandering
(lagere uitstoot van broeikasgas en/of betere energie-efficiëntie)

Behalve het nemen van de nodige maatregelen om klimaatrisico’s te beperken, zijn we ook van mening dat we door het nemen van die effectieve maatregelen risico’s kunnen omzetten in marktkansen en een aanzienlijk concurrentievoordeel.
Vincent De Cuyper lid van het Uitvoerend Comité en Climate Supervisor