Duurzaamheid is een van de belangrijkste drijvende krachten achter de strategie en de prestaties van Solvay. Dit zit diepgeworteld in alle niveaus van de onderneming, te beginnen op topniveau met het lidmaatschap van Jean-Pierre Clamadieu van het bestuur van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Klikt u op de interactieve grafiek voor meer informatie

Raad van Bestuur Uitvoerend Comité

 • Vaststellen van de strategie
 • Toezicht houden op de uitvoering, inclusief de resultaten van de jaarlijkse zelfevaluatie, Solvay Way
 • Binnen het Uitvoerend Comité zorgt de Climate Supervisor, voor het eerst aangesteld in 2017, ervoor dat klimaatkwesties worden meegenomen in de besluitvorming door de Groep

Functie duurzame ontwikkeling

 • Rapporteert rechtstreeks aan de CEO
 • Consolideert de Solvay Way-zelfevaluatie
 • Presenteert de resultaten aan de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Comité

Kampioenen en correspondenten

 • Zorgen voor de toepassing van het Solvay Way-proces op alle sites, GBU’s en Corporate Functions van Solvay
 • Motiveren hun collega’s om precieze doelstellingen te behalen
 • Stellen actieplannen op om hun proces en praktijk te verbeteren

Medewerkers

 • Beoordelen de vooruitgang die zij hebben geboekt
 • Verbeterpunten vaststellen per groep belanghebbenden
 • Verbeterplannen ontwikkelen zodat duurzaamheid binnen hun entiteit meer aandacht krijgt

Solvay Way, onze benadering van duurzaamheid

Solvay Way beslaat alle aspecten van de duurzame manier waarop de onderneming zaken doet. Het garandeert dat maatschappelijke en milieutechnische gevolgen worden meegenomen in de bedrijfsstrategie, de activiteiten en de besluitvorming, door onze ambities voor meer duurzame ontwikkeling te vertalen naar concrete acties en duidelijke verantwoordelijkheden.

6

belangrijkste belanghebbenden

23

Solvay Way-afspraken

48

Solvay Way-afspraken

Een van de grootste uitdagingen op dit moment is om al onze medewerkers mee te krijgen op onze reis naar meer duurzaamheid. Solvay Way is ontwikkeld om iedereen te laten begrijpen, van leidinggevende tot procesoperator, hoe zij kunnen bijdragen aan de ambitie van de Groep: meer duurzame waardecreatie die gedeeld wordt met al onze belanghebbenden. Solvay Way maakt een verbinding tussen de groeiende verwachtingen van onze belanghebbenden, de betrokkenheid van onze medewerkers en de financiële en extra-financiële waarde die we creëren.
Pascal Chalvon-Demersay, Group Chief Sustainability Officer

Betrokkenheid van onze belanghebbenden

Solvay ondersteunt de uitgangspunten van de Global Compact van de Verenigde Naties. We zullen er alles aan doen om deze uitgangspunten binnen onze invloedssfeer verder te bevorderen door ze op te nemen in onze strategie, cultuur en dagelijkse activiteiten.
Jean-Pierre Clamadieu Voorzitter van het Uitvoerend Comité en CEO

In een snel veranderende wereld wordt het, dankzij de nauwe relatie van de Groep met haar belanghebbenden, mogelijk beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige uitdagingen waar klanten voor staan en de trends die ten grondslag liggen aan de eisen van die klant.

Solvay kent zes categorieën belanghebbenden: klanten, medewerkers, investeerders, leveranciers, lokale gemeenschappen en de planeet (onder deze laatste vallen ook overheden en ngo’s). Onze betrokkenheid bij hen – en in eerste instantie natuurlijk bij onze medewerkers – vormt de basis voor onze strategie en activiteiten en bepalen het kader waarbinnen wij opereren.

We nemen onze rol als chemieproducent, als werkgever en als verantwoorde onderneming zeer ernstig, en we willen deze verbintenis wereldwijd onder de aandacht brengen.

Solvay onderschrijft het wereldwijde handvest Responsible Care®, dat zich richt op uitstekende prestaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu door voortdurende verbetering in de veilige omgang met chemische stoffen door te voeren.

In 2017 heeft de Groep de Corporate Social and Environmental Agreement met IndustriALL vernieuwd, een wereldwijde vakbond voor de chemie-, winnings- en productie-industrieën. Daarmee wordt gewaarborgd dat de arbeidsvoorwaarden en de normen van de Groep door alle medewerkers en op alle sites worden gerespecteerd.

In lijn met zijn traditie van sociale bescherming heeft Solvay in 2017 een dapper initiatief genomen. Solvay Cares, een minimaal niveau aan arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers, waar ook ter wereld.

Als mede-ondertekenaar van het Global Compact van de VN heeft Solvay zich verbonden aan tien uitgangspunten die garanderen dat bedrijven voldoen aan basisverantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

Solvay heeft invloed op en draagt met haar dagelijkse activiteiten bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties. We hebben ervoor gekozen ons op zeven daarvan te richten: SDG’s 3, 4, 7, 8, 12, 13 en 17.

ISO 26000

De vrijwillige internationale norm ISO 26000 inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid dient voor ons als referentiepunt. Deze bepalingen, onderdeel van Solvay Way, zorgen ervoor dat we in elk onderdeel van ons bedrijf op een verantwoordelijke manier te werk gaan.