Strategische doelstellingen om duurzame waardecreatie te stimuleren

Onderliggende en herwerkte*** informatie voor 2017 en 2016 (behalve voor milieu- en sociale gegevens). 2015 pro forma cijfers.

 

Onderliggende EBITDA

Onze resultaten van 2017

 • De onderliggende EBITDA groeide in de afgelopen twee jaar1 gemiddeld met 8,6% vergelijkbaar met onze doelstellingen voor de middellange termijn.
 • Door ongunstige wisselkoerseffecten van -1,5% en perimetereffecten van -0,7% in verband met kleine desinvesteringen was de gerapporteerde onderliggende groei van de EBITDA 7,5%.
 • Deze groei is aan de bovenkant van de strategische doelstellingen en laten duidelijk een vooruitgang zien, dankzij de verbeterde portefeuille.
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2018 
Groei

Midden- tot hoog enkel­voudig cijfer1

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Volumegroei door innovaties en toegenomen vraag uit belangrijke eindmarkten, waaronder de luchtvaart-, automobiel-, elektronica-, batterij- en gezondheidssectoren alsook de hogere prijs voor staal hebben geresulteerd in een toegenomen vraag op het gebied van mijnbouw en de bescheiden groei in peroxides.
 • Excellentie initiatieven zullen het prijszettingsvermogen ondersteunen en de inflatie van vaste kosten compenseren.

HOOGTEPUNT

 • De volumes van Advanced Materials stegen vooral bij het onderdeel automobiel, waar Solvay kan blijven profiteren van de vervanging van metaal door hoogwaardige polymeren, smart devices en meer toepassingen op de markt van de gezondheidszorg. De verkoop van composietmaterialen aan de luchtvaartsector was aan het einde van het jaar iets gestegen, waarbij de toegenomen productie voor het F35-programma en de LEAP-motor de aanhoudende daling bij 'wide bodies' kon compenseren.
 • Bij Advanced Formulations steeg het volume, waarbij 2017 aangemerkt kon worden als een hersteljaar voor de olie- en gasmarkt. Verder hebben we goede vooruitgang geboekt in de samenwerking met belangrijke klanten binnen de sector, waarbij we hen waardevolle oplossingen hebben kunnen bieden.

 

1 bij constante perimeter en wisselkoersen

2 onderliggende EBITDA groei bij constante perimeter en wisselkoersen ten opzichte van 2016-conversie was 9,9% omdat de perimeter en wisselkoersen al grotendeels bekend waren op het moment dat de doelstellingen voor de middellange termijn in het 3e kwartaal 2016 werden vastgesteld, de gerapporteerde groei is gebruikt voor de berekening.

Vrije kasstroom

Onze resultaten van 2017

Ongeacht aanzienlijke desinvesteringen zal de vrije kasstroom naar verwachting cumulatief hoger uitkomen dan de € 2,4 miljard opgenomen in de tussentijdse doelstelling 2016-2018. In de eerste twee jaar werd € 1,75 miljard gegenereerd; voor 2018 wordt een bedrag van meer dan € 0,78 miljard verwacht. Solvay is daarmee goed op weg om de doelstelling voor de vrije kasstroom aanzienlijk te overtreffen, bij gelijkblijvende portefeuille.

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

 

* totaal

** voortgezette bedrijfsactiviteiten

Doelstelling

Meer dan

€2,4 miljard

Cumulatief over 3 jaar1

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Sterkere EBITDA dankzij duurzame autonome groei
 • Lagere kapitaaluitgaven
 • Strikt beheer van het werkkapitaal

1 bij constante perimeter en wisselkoersen

CFROI

Onze resultaten van 2017

CFROI steeg naar 6,9% hetzelfde niveau als van voor de overname van Cytec in 2015. De verbetering met 0,8 procentpunt is een bewijs van onze sterke focus op betere rendementen.

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)

 

* 2016 niet-gecorrigeerd cijfer

Doelstelling

2018

0,5-1

stijging procentpunten over 3 jaar

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Focus op groei van activiteiten met een hogere marge die minder kapitaalintensief zijn
 • Strikte kapitaaltoewijzing

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

Onze resultaten van 2017

 • In 2017 daalde onze broeikasgasintensiteit met 4,4% dankzij:
  • Verbeterde EBITDA van activiteiten
  • Blijvende vermindering van de uitstoot (150.000 ton CO2) dankzij het Solwatt energie- en CO2-besparingsprogramma (toegepast op 70 sites wereldwijd), nieuwe op biomassa gebaseerde warmteproductie en procesverbeteringsprojecten.
 • In de afgelopen twee jaar hebben we een daling van 24% gerealiseerd, waarmee onze doelstelling voor 2018 wordt overtroffen.
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2018

–20%

vergeleken met 2015

2025

–40%

vergeleken met 2014

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

Solvay blijft CO2-intensiever dan gemiddeld in de chemische sector.

Het risico op klimaatveranderingen en energietransities staat hoog op de zakelijke en politieke agenda. Het is van groot belang dat bedrijven hun milieuprestaties verbeteren. Hoewel Solvay met een afname van de broeikasgasintensiteit van 24% zijn doelstellingen overtreft, blijven we waakzaam en blijven we ons inzetten om op termijn verdere verbeteringen door te voeren.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Voortdurende verbetering van energie-efficiëntie.
 • Verbeter de CO2-uitstoot van onze energiemix onder andere door de conversie naar biomassa of het gebruik van duurzame energie.
 • Verminderde uitstoot van broeikasgas door onze chemische processen.
 • Toepassing van een interne prijs op de uitstoot van broeikasgas (€ 25 per ton CO2-eq) bij al onze investeringsbeslissingen.
 • Een maatstaf voor broeikasgasintensiteit toevoegen aan de remuneratie van het topmanagement.

Nieuwe bronnen voor duurzame energie

In 2017 was Solvay betrokken bij twee nieuwe projecten waardoor de uitstoot met 100.000 ton CO2 per jaar afneemt:

 • Op biomassa gebaseerde warmteproductie bij een fabriek in Frankrijk, in aanvulling op projecten die reeds geïnitieerd zijn in Duitsland en Brazilië.
 • Het Solvay Jasper-zonnepark in South-Carolina, Verenigde Staten, dat in 2018 van start moet gaan.

Een gebied zo groot als

500

voetbalvelden

Genoeg energie voor

15 000

huishoudens

Duurzame oplossingen*

Onze resultaten van 2017

 • Eind 2017 kon 49% van onze netto-omzet als 'Duurzame Oplossing' worden beschouwd. Dit is aanzienlijk meer dan de doelstelling en geeft de sterke groei van dit deel van de portefeuille weer.
 • Deze vooruitgang is vooral te verklaren door veranderingen in de portefeuille (positieve invloed van de acquisitie van Cytec en de desinvestering van minder passende activiteiten); ook de innovatieprogramma's gericht op de ontwikkeling van duurzamere oplossingen droegen hieraan bij.
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2018

40%

van de omzet van de Groep

2025

50%

ten minste
van de omzet van de Groep

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

Uitgangspunten circulaire economie zorgen voor nieuwe uitdagingen. Het gebruik van duurzame grondstoffen en energie bij Solvay is nog gering.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • De Sustainable Portfolio Management-analyse (SPM) is onderdeel van de belangrijkste bedrijfsprocessen op Groeps- en GBU-niveau. Naast analyse van de portefeuille draagt het bij aan de toekenning van middelen om de duurzaamheid te verbeteren.
 • Alle innovatie- en overname-projecten en kapitaalinvesteringen boven € 10 miljoen worden door middel van SPM geëvalueerd om hun bijdrage aan een duurzamere en hogere groei te verbeteren.

Onze managers opleiden op het gebied van duurzaamheid

In 2017 hebben we een speciale opleidingsmodule op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld voor de verkoop- en marketingmanagers van de Groep, waardoor de Groep zich op het gebied van duurzaamheid beter zal kunnen onderscheiden op de markten. Dit programma, dat bedoeld is om managers te helpen om duurzaamheid in hun denken en dagelijkse marketingpraktijken te integreren, zal in 2018 worden afgerond met een module om onze verkoopmedewerkers te helpen onze belangrijkste klanten en partners meer te betrekken bij duurzaamheid, zoals klimaatverandering, energietransitie en recyclage. Het doel is om op dit gebied nieuwe marktkansen te identificeren en te ontwikkelen.

Meer dan

50

belangrijke klanten hebben op dit gebied toezeggingen gedaan.

 

* Om als duurzame oplossing te worden beschouwd moet de toepassing daarvan tijdens de productiefase een duidelijk geringere invloed op het milieu laten zien en in de waardeketen een duidelijk betere maatschappelijke en milieutechnische bijdrage leveren

Meer informatie:

minder

Werkongevallen op sites van de Groep

Onze resultaten van 2017

 • In 2017 vond een dodelijk ongeval plaats op onze productiefaciliteit in Devnya, Bulgarije.
 • Nadat twee jaar lang de veiligheidsprestaties op gelijk niveau waren gebleven, is in 2017 het aantal ongevallen met medische tussenkomst met 24% gedaald. Het dodelijke ongeval in Bulgarije herinnert ons echter aan de uitdagingen waar we voor staan.
 • Om het aantal mensen dat op onze sites letsel oploopt te verminderen, richten we ons op betrokkenheid. Activiteiten om de betrokkenheid te vergroten waren dit jaar: Leadership Safety Visits (meer dan 1350 in 2017); Dag van de Veiligheid om interactie op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu te stimuleren; Safety Climate Assessments, waarin we de veiligheidscultuur op de sites bespraken met medewerkers.
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2025

–50%

van werkongevallen met medische tussenkomst (MTAR < 0,50) vergeleken met 2014

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

Dodelijke of levensveranderende ongelukken voorkomen.

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Safety Leadership: minder tijd besteden aan reageren op ongelukken en meer tijd aan het stimuleren en ondersteunen van medewerkers en aannemers om veiligheid een gebruikelijk onderdeel te maken van hun werk.
 • Ontwikkel een gezamenlijk inzicht in de risico's en de beperkende maatregelen in de Solvay Life Saving Rules.

Gebruik van drones voor industrieel onderhoud

Dankzij een nieuwe digitale technologie kan de GBU Aroma Performance de kosten van routinematige onderhoudsinspecties verminderen. De Saint-Fons fabriek bij Lyon in Zuid-Frankrijk heeft besloten om een proef te doen met drones om de daken te controleren. Met dit initiatief verdwijnen de veiligheidsrisico's, en wordt het kostbare en tijdrovende opbouwen van steigers vermeden. Met een drone duurt een inspectie enkele minuten in plaats van weken, tegen een fractie van de kosten.

Index van het engagement van de medewerkers

Onze resultaten van 2017

 • Er heeft een steekproefenquête plaatsgevonden waarbij aan alle medewerkers van Solvay werd gevraagd naar hun tevredenheid op het werk. Het deelnamepercentage was 81% (79% in 2016). Het niveau van de tevredenheid en trots bleef hoog. Belangrijke verbeterpunten waren: meer erkenning van verricht werk en het uitwisselen van best practices tussen de entiteiten.
 • Het voorkomen en beheersen van stress: op meer dan 50% van de sites zijn er vier maatregelen genomen, waaronder toegang tot een hulpprogramma voor medewerkers.
 • Initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie richten zich op drie aspecten: bewustzijn vergroten door verschillende D&I-workshops en specifieke lokale acties; opleidings- en ontwikkelingsprogramma's gericht op allesomvattend gedrag en leiderschap bij vrouwen; HR-procedures zoals het wervingsproces en de opvolgingsplanning.
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2025

80%

Engagement van de medewerkers index*

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

 • Onze inspanningen voortzetten om inclusie en diversiteit (van geslacht en geografische regio's) te verbeteren.
 • Een cultuurverandering doorvoeren binnen de Groep om de klantgerichtheid en samenwerking te vergroten.
 • De manier verbeteren waarop we de prestaties van medewerkers belonen.

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Het voorkomen en beheersen van stress: er komen uitgebreide praktische oplossingen en ondersteuning beschikbaar op de sites.
 • Diversiteit en inclusie: we blijven verschillende initiatieven implementeren.

HOOGTEPUNT

We hebben een robuuste jaarlijkse procedure waarmee we de betrokkenheid van onze teams beoordelen. In de afgelopen jaren is het een instrument geworden dat leidinggevenden kunnen gebruiken om verbeteringen door te voeren.

Het engagement van de medewerkers is van belang om onze transformatie succesvol te laten verlopen. We willen binnen de gehele Groep een cultuurverandering doorvoeren gebaseerd op vertrouwen, samenwerking en ondernemerschap. In 2017 zijn we gestart met het Solvay Cares-initiatief dat voor alle medewerkers wereldwijd een minimum aan arbeidsvoorwaarden garandeert. Dat heeft voor veel trots gezorgd binnen onze teams. We zijn van mening dat dergelijke innovatieve initiatieven in combinatie met digitale tools voor waardevolle ervaringen zorgen voor de medewerkers en hun betrokkenheid vergroten.

Er is echter nog ruimte voor verbetering: het vergroten van de culturele en genderdiversiteit binnen onze teams blijft een prioriteit voor Solvay.

Cécile Tandeau de Marsac, lid van het Uitvoerend Comité, Group General Manager Human Resources, Frans

Lorem ipsum dolor sit amet (photo)

 

* Meet de betrokkenheid van medewerkers op basis van initiatieven van de Groep om hun welzijn te verbeteren, waaronder persoonlijke ontwikkeling, beloning en erkenning, inclusief cultuur en balans tussen werk en privé

Medewerkers die zich maatschappelijk inzetten

Onze resultaten van 2017

70% van de industriële sites van Solvay hebben een begeleidingscommissie voor maatschappelijke activiteiten.

Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2025

40%

van de medewerkers zet zich in voor maatschappelijke projecten

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

 • Bepaal de echte invloed van de lokale maatschappelijke activiteiten van Solvay, zonder dat de rapportagelast te groot wordt.
 • Betrek de medewerkers van Solvay bij de vier belangrijkste gedefinieerde onderwerpen: Wetenschap, inzetbaarheid en opleiding van jongeren, milieu en solidariteit.

Belangrijkste hefbomen om doelstelling te behalen

 • Als onderdeel van de Solvay Way voeren alle sites een zelfevaluatie uit van de vooruitgang die ze elk jaar boeken met hun maatschappelijke activiteiten.

Scholing voor kansarme kinderen in China

Het Solvay Adream Center, een gestandaardiseerd klaslokaal gesponsord door Solvay, werd in 2017 officieel geopend op de Sanhewan Primary School, Yunnan Province, China. Als onderdeel van onze maatschappelijke activiteiten helpen we, samen met de Shanghai Adream Charitable Foundation, de school om goed onderwijs te geven, zodat de kinderen met zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen opgroeien. Dit project wordt gesteund door 11 van onze fabrieken en O&I-centra in China. Alle medewerkers worden aangemoedigd om vrijwillig les te geven in het Center, na het volgen van een trainingsprogramma verzorgd door een ngo.

Ongeveer

300

leerlingen

lorem ipsum

11

sites/O&I-centra betrokken

*** die de herclassificatie in beëindigde bedrijfsactiviteiten weerspiegelt van de polyamide eenheden die aan BASF zullen worden verkocht.