Onderstaande bedragen hebben betrekking op zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2017

 

2016

(1)

Met inbegrip van geldmiddelen opgenomen in activa aangehouden voor verkoop (€ 0 miljoen in 2017 en € 85 miljoen in 2016).

Winst van het jaar

 

 

 

1.116

 

674

Aanpassingen van de winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa

 

(F12)

 

1.152

 

1.302

Winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

 

 

–44

 

–86

Andere niet operationele en niet in geldmiddelen afgewikkelde elementen

 

(F13)

 

–179

 

–16

Nettofinancieringskosten en opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

302

 

374

Kost van belastingen op het resultaat

 

(F14)

 

–131

 

–21

Wijziging in het werkkapitaal

 

(F15)

 

–216

 

–99

Wijziging in de voorzieningen

 

(F16)

 

–192

 

–151

Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

 

 

18

 

22

Betaalde belastingen (exclusief belastingen betaald op vervreemding van deelnemingen)

 

(F14)

 

–223

 

–212

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

1.604

 

1.788

waarvan kasstroom betreffende verwervingen van dochterondernemingen en niet begrepen in de vrije kasstroom

 

 

 

–23

 

7

Verwerving (-) van dochterondernemingen

 

(F17)

 

–44

 

–23

Verwerving (-) van deelnemingen – Overige

 

(F17)

 

–11

 

4

Leningen aan geassocieerde en niet-geconsolideerde deelnemingen

 

 

 

–7

 

–25

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en investeringen

 

(F17)

 

891

 

144

Betaalde belastingen op vervreemding van deelnemingen

 

(F17)

 

–14

 

 

Verwerving (-) van materiële vaste activa

 

(F17)

 

–707

 

–883

waarvan kapitaaluitgaven vereist in een aandelenverkoopsovereenkomst en niet inbegrepen in de vrije kasstroom

 

 

 

–12

 

 

Verwerving (-) van immateriële activa

 

(F17)

 

–115

 

–98

Vervreemding (+) van materiële vaste en immateriële activa

 

(F17)

 

75

 

76

waarvan kasstroom betreffende de vervreemding van immobiliën in het kader van herstructureringen/ontmanteling/remediëring

 

 

 

12

 

35

Dividenden van financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

2

 

 

Wijziging in financiële vaste activa

 

 

 

–1

 

–2

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

 

 

70

 

–807

Verwerving (-) / vervreemding (+) van eigen aandelen

 

(F35)

 

–14

 

–55

Toename van schulden

 

(F33)

 

1.692

 

1.133

Terugbetaling van schulden

 

(F33)

 

–2.584

 

–2.300

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa

 

(F33)

 

–27

 

–50

Betaalde interesten

 

 

 

–255

 

–216

Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F18)

 

–111

 

–84

Betaalde dividenden

 

 

 

–396

 

–386

Andere

 

(F19)

 

13

 

7

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

–1.684

 

–1.951

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

 

 

–10

 

–970

Wisselkoerswijzigingen

 

 

 

–52

 

–12

Geldmiddelen bij aanvang van het boekjaar

 

 

 

1.054

 

2.037

Geldmiddelen op het einde van het boekjaar(1)

 

(F33)

 

992

 

1.054