In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2017

 

2016

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

15.394

 

17.548

Immateriële activa

 

(F21)

 

2.940

 

3.600

Goodwill

 

(F22)

 

5.042

 

5.679

Materiële vaste activa

 

(F23)

 

5.433

 

6.472

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(F32)

 

44

 

44

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F26)

 

466

 

497

Overige deelnemingen

 

(F27)

 

47

 

55

Uitgestelde belastingvorderingen

 

(F7)

 

1.076

 

890

Leningen en andere activa

 

(F32)

 

346

 

312

Vlottende activa

 

 

 

6.057

 

6.597

Voorraden

 

(F29)

 

1.504

 

1.672

Handelsvorderingen

 

(F32)

 

1.462

 

1.621

Belastingvorderingen

 

 

 

100

 

166

Te ontvangen dividenden

 

 

 

 

 

2

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

(F32)

 

89

 

101

Overige vorderingen

 

(F30)

 

627

 

736

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

(F33)

 

992

 

969

Activa aangehouden voor verkoop

 

(F25)

 

1.284

 

1.331

Totaal van de activa

 

 

 

21.451

 

24.145

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

 

 

 

 

 

 

Totaal eigen vermogen

 

 

 

9.752

 

9.956

Aandelenkapitaal

 

(F18)

 

1.588

 

1.588

Reserves

 

 

 

8.051

 

8.118

Minderheidsbelangen

 

 

 

113

 

250

Langlopende verplichtingen

 

 

 

7.571

 

9.188

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

(F31)

 

2.816

 

3.118

Overige voorzieningen

 

(F31)

 

793

 

860

Uitgestelde belastingsverplichtingen

 

(F7)

 

600

 

909

Financiële schulden

 

(F33)

 

3.182

 

4.087

Overige verplichtingen

 

 

 

180

 

214

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

4.128

 

5.001

Overige voorzieningen

 

(F31)

 

281

 

291

Financiële schulden

 

(F33)

 

1.044

 

1.338

Handelsschulden

 

(F32)

 

1.330

 

1.547

Belastingschulden

 

 

 

129

 

197

Te betalen dividenden

 

 

 

147

 

139

Overige verplichtingen

 

(F34)

 

848

 

1.086

Passiva verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

(F25)

 

349

 

403

Totaal van het eigen vermogen en passiva

 

 

 

21.451

 

24.145