Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een voorwaardelijke verplichting is:

  • een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden waarvan het bestaan slechts wordt bevestigd door het zich al dan niet voordoen van een of meerdere onzekere toekomstige gebeurtenissen die niet geheel binnen de controle van de entiteit valt; of
  • Een huidige verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden maar niet geboekt wordt omdat:
    • het is niet waarschijnlijk dat de uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen nodig zijn om te voldoen aan de verplichting; of
    • de omvang van de verplichting kan niet met voldoende betrouwbaarheid worden vastgesteld.

Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, tenzij ze voortvloeien uit een bedrijfscombinatie. Ze worden beschreven in de toelichting, behalve indien de kans op een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen zeer onwaarschijnlijk is.

In € miljoen

 

2017

 

2016

Verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Onderneming

 

706

 

792

Voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot leefmilieu

 

317

 

307

Geschillen en andere belangrijke verbintenissen

 

1

 

16

Totaal

 

1.024

 

1.115

De verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Onderneming betreffen voornamelijk garanties gegeven in het kader van:

  • RusVinyl, de joint venture met SIBUR voor de bouw en het beheer van een pvc-vestiging in Rusland. Er werd een hoofdelijke garantie van € 133 miljoen eind 2017 (€ 152 miljoen eind 2016) verstrekt door SolVin/Solvay en Sibur ten behoeve van de crediteuren, wat voor elke partij overeenkomt met 50% van de hoofdsom voor de projectfinanciering van RusVinyl plus interesten en kosten; en
  • Btw-betaling (€ 195 miljoen eind 2017, € 295 miljoen eind 2016).

In het kader van de jaarlijkse herziening van de voorwaardelijke verplichtingen werden voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot het milieu geïdentificeerd van € 317 miljoen eind december 2017 (€ 307 miljoen eind december 2016).