Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De gewone winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande gewone aandelen tijdens de verslagperiode. Het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen is exclusief de eigen aandelen gehouden door de Groep tijdens de verslagperiode.

De verwaterde winst per aandeel wordt verkregen door het resultaat over het jaar te delen door het aantal gewone aandelen, verhoogd met het gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen dat tot verwatering zou kunnen leiden in verband met de uitgifte van aandelenopties.

Het aantal aandelen dat tot verwatering zou kunnen leiden is berekend voor het gewogen gemiddelde aantal aandelenopties dat uitstond tijdens de verslagperiode als het verschil tussen de gemiddelde marktprijs van gewone aandelen tijdens de verslagperiode en de uitoefenprijs van de aandelenoptie. Aandelenopties hebben alleen een verwaterend effect als de gemiddelde marktprijs hoger is dan de uitoefenprijs (aandelenopties zijn 'in the money').

Voor de berekening van de verwaterde winst per aandeel zijn er geen aanpassingen doorgevoerd aan het nettoresultaat van het boekjaar (aandeel Solvay).

De gewone en verwaterde bedragen per aandeel voor beëindigde bedrijfsactiviteiten worden gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en verliesrekening.

Aantal aandelen (in duizenden)

 

2017

 

2016

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (gewoon)

 

103.352

 

103.294

Verwaterend effect van inschrijvingsrechten

 

733

 

315

Gewogen gemiddelde aantal gewone aandelen (verwaterd)

 

104.084

 

103.609

 

 

2017

 

2016

 

Gewone

 

Verwaterde

 

Gewone

 

Verwaterde

Winst van het boekjaar (aandeel van Solvay), met inbegrip van de beëindigde bedrijfsactiviteiten (in € duizenden)

 

1.060.922

 

1.060.922

 

620.964

 

620.964

Winst van het boekjaar (aandeel van Solvay), zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten (in duizenden €)

 

823.962

 

823.962

 

552.085

 

552.085

Winst per aandeel (met inbegrip van beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

 

10,27

 

10,19

 

6,01

 

5,99

Winst per aandeel (zonder beëindigde bedrijfsactiviteiten) (in €)

 

7,97

 

7,92

 

5,34

 

5,33

Volledige gegevens per aandeel, met inbegrip van dividend per aandeel, staan in het Overzicht van de activiteiten.

De gemiddelde slotkoers voor 2017 was € 118,56 per aandeel (2016: € 92,41 per aandeel). Op basis van de gemiddelde slotkoers waren alle aandelenopties 'in the money', en hadden dus een verwaterend effect op de betreffende periode (zie toelichting F35 Op aandelen gebaseerde betalingen).