In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2017

 

2016

Netto omzet

 

(F1)

 

10.125

 

9.568

Andere omzet dan van kernactiviteiten

 

(F3)

 

766

 

476

Gebruikte grond- en hulpstoffen en nutsvoorzieningen

 

 

 

–4.892

 

–4.154

Opnemen van de step-up op voorraden van Cytec

 

 

 

 

 

–82

Wijziging in voorraden

 

 

 

132

 

–30

Personeelskosten

 

 

 

–2.275

 

–2.238

Lonen/Salarissen en rechtstreekse sociale voordelen

 

 

 

–1.621

 

–1.545

Werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid

 

 

 

–313

 

–300

Pensioenen en verzekeringen

 

 

 

–161

 

–190

Andere personeelskosten

 

 

 

–179

 

–203

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering

 

(F12)

 

–1.054

 

–1.075

Andere variabele logistieke kosten

 

 

 

–658

 

–613

Andere vaste kosten

 

 

 

–856

 

–980

Toevoegingen en terugnames van voorzieningen (exclusief voorzieningen betreffende personeelsbeloningen)

 

(F31)

 

–93

 

–199

Kosten van operationele leases

 

(F24)

 

–94

 

–107

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

 

(F5)

 

–45

 

82

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

 

 

44

 

85

EBIT

 

 

 

976

 

858

Lasten van schulden

 

(F6)

 

–172

 

–187

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

(F6)

 

15

 

13

Overige financieringswinsten en -verliezen

 

(F6)

 

–44

 

–50

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(F6)

 

–97

 

–115

Opbrengsten/verliezen uit financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

(F6)

 

 

 

5

Winst van het jaar vóór belastingen

 

 

 

678

 

524

Belastingen op resultaat

 

(F7)

 

197

 

68

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

875

 

592

Winst/verlies (-) van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(F8)

 

241

 

82

Winst van het jaar

 

(F9)

 

1.116

 

674

toegerekend aan :

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

1.061

 

621

minderheidsbelangen

 

 

 

56

 

53