Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Het resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties omvat:

 • winsten en verliezen van de verkoop van dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen die geen beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn;
 • overnamekosten van nieuwe bedrijven;
 • winsten en verliezen van de verkoop van vastgoed dat niet direct verbonden is aan een bedrijfsactiviteit;
 • kosten van herstructureringen die voortvloeien uit het beheer van de portefeuille en herevaluaties, inclusief waardeverminderingsverliezen voortvloeiend uit de stopzetting van een activiteit of een productie-eenheid; en
 • waardeverminderingsverliezen die voortvloeien uit het testen van kasstroomgenererende eenheden.

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen omvat:

 • de saneringskosten die niet veroorzaakt worden door operationele productiefaciliteiten (gesloten vestigingen, beëindigde productie, milieuvervuiling in vroegere jaren); en
 • de gevolgen van belangrijke juridische geschillen.

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

In € miljoen

 

2017

 

2016

Herstructureringskosten en waardeverminderingen

 

–143

 

–239

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

 

–45

 

82

Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

–188

 

–157

Resultaat uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen

In € miljoen

 

2017

 

2016

Belangrijke juridische geschillen

 

–16

 

–12

Saneringskosten en andere kosten nietvoorvloien uit operationele productieeenheden

 

–69

 

–42

Resultaten uit historische sanering en belangrijke juridische geschillen

 

–84

 

–54

In 2017 hadden deze posten voornamelijk betrekking op:

 • Herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering in verband met:
  • Het sluiten van sites in China en Korea (€ -13 miljoen);
  • Het sluiten van sites met activiteiten op het gebied van natriumcarbonaat (€ -23 miljoen);
 • Bijzondere waardevermindering in verband met aangehouden activa op het gebied van Polyamide (€ -91 miljoen);
 • Fusie- en overnamekosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen:
  • De deconsolidatie van de Venezolaanse entiteit (€ -72 miljoen), waarvan € -60 miljoen vanwege herclassificatie van wisselkoersverschillen);
  • De winst op de desinvestering van de Cross Linkable Compound-activiteiten (€ 43 miljoen);
  • Het verlies op de verkoop van Dacarto Benvic (€ -13 miljoen).

In 2016 hadden deze posten voornamelijk betrekking op:

 • Herstructureringskosten en bijzondere waardevermindering in verband met:
  • De stillegging van de natriumcarbonaatfabriek in Egypte (€ -112 miljoen);
  • Het besluit tot desinvestering van het Amerikaanse elektriciteitsopwekkingsproject op basis van getorreficeerde biomassa (€ -39 miljoen);
  • Herdimensionering van de gedeelde diensten van Solvay door veranderingen in de portefeuille van de Groep (€ -40 miljoen);
  • De invloed van de slechte marktomstandigheden op de Braziliaanse warmtekrachtkoppelingscentrale (€ -28 miljoen).
 • Fusie- en overnamekosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen:
  • Winst op de desinvestering van Inovyn (€ 71 miljoen);
  • Verlies op de vervreemding van de peroxide-activiteiten in Bussi (Italië) (€ -13 miljoen);
  • Winst op de extra terugboeking van de holdback die deel uitmaakte van de overnameprijs voor Chemlogics en waarvoor prestatievoorwaarden waren gesteld die in 2016 niet gehaald werden (€ 49 miljoen);
  • Fusie- en overnamekosten van € -25 miljoen.