Grondslagen voor de financiële verslaggeving

De interesten op leningen worden opgenomen in de financieringskosten wanneer deze zich voordoen, met uitzondering van financieringskosten uit de verwerving, bouw en de productie van in aanmerking komende activa (zie toelichting F23 Materiële vaste activa).

De netto-wisselkoersverschillen op financiële elementen en de wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten in verband met de nettoschuld worden gepresenteerd in 'Overige financieringswinsten en -verliezen', met uitzondering van wijzigingen in de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten die afdekkingsinstrumenten zijn in een kasstroomafdekking en die opgenomen worden op dezelfde lijn als de afgedekte positie wanneer die invloed heeft op de winst-en verliesrekening.

In € miljoen

 

2017

 

2016

Lasten van schulden

 

–172

 

–187

Renteopbrengsten uit leningen en korte termijnbeleggingen

 

15

 

13

Overige financierings-winsten en -verliezen

 

–44

 

–50

Netto schuldenlasten

 

–201

 

–224

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

–97

 

–115

Opbrengsten/verliezen uit deelnemingen beschikbaar voor verkoop

 

 

 

5

Nettofinancieringskosten

 

–298

 

–334

Zie toelichting F33 Nettoschuld voor meer informatie.

De daling van de netto schuldenlasten is vooral toe te schrijven aan:

  • De terugbetaling van de senior notes van USD 82 miljoen die in juli 2017 vervielen;
  • De gedeeltelijke vervroegde aflossing van USD 204 miljoen aan senior notes 2023 (van de USD 400 miljoen) en van USD 87 miljoen aan senior notes 2015 (van de USD 250 miljoen) van de Cytec-activiteiten:
  • De gedeeltelijke vervroegde aflossing van € 118 miljoen aan EMTN-obligaties 2018 (€ 500 miljoen) van Solvay nv;
  • De terugbetaling van de schuldbewijzen met vlottende rentevoet van € 1 miljard die begin december 2017 vervielen.

Deze daling is deels gecompenseerd door eenmalige versnelde toerekeningskosten in verband met vervroegde aflossingen van € -10 miljoen.

De overige financieringswinsten en -verliezen daalden enigszins van € -50 miljoen in 2016 tot € -44 miljoen in 2017. Deze daling kan vooral worden toegeschreven aan:

  • Een aanzienlijke daling als gevolg van de verbetering van de kapitaalstructuur van onze dochterondernemingen resulterend in een rationalisatie van swapvolume nodig voor lokale financiering in US dollar (€ -20 miljoen in 2017 vergeleken met € -48 miljoen in 2016);
  • Eenmalige premies ten bedrage van € -15 miljoen in verband met de vervroegde aflossing van senior notes 2023 en 2025 en van de EMTM-obligatie 2018.

De daling van de discontokosten van voorzieningen had vooral betrekking op beloningen na uitdiensttreding van € 18 miljoen, en kan voornamelijk worden toegeschreven aan de evolutie van de toepasselijke disconteringsvoeten.