Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met IAS 1 Presentatie van de jaarrekening, heeft de Groep ervoor gekozen om twee overzichten van het totaalresultaat te presenteren, nl. een geconsolideerde winst-en verliesrekening, onmiddellijk gevolgd door een geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat.

De andere elementen van het totaalresultaat worden gegeven vóór de belastingimpact die ermee verband houdt op een lijn die het totale bedrag aan winstbelasting over deze elementen voorstelt. Meer informatie over de belastingimpact leest u in deze toelichting.

Overzicht van de belastingeffecten op elk van de andere elementen van het totaalresultaat

N.B.: onderstaande tabel geeft de totale Andere elementen van het totaalresultaat weer voor het totale aantal aandelen van Solvay en de minderheidsbelangen.

In € miljoen

 

2017

 

2016

 

Bedrag vóór belastingen

 

Belas­tingen (-) (Belasting-vorde­ring) (+)

 

Bedrag na belastingen

 

Bedrag vóór belastingen

 

Belas­tingen (-) (Belasting-vorde­ring) (+)

 

Bedrag na belastingen

Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële activa

 

–1

 

–2

 

–3

 

9

 

 

 

10

Financiële activa beschikbaar voor verkoop (zie toelichting F32)

 

–1

 

–2

 

–3

 

9

 

 

 

10

Effectief deel van winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

 

49

 

6

 

55

 

3

 

–13

 

–10

Herclassificatie naar de winst- en verliesrekening

 

–33

 

 

 

–33

 

33

 

 

 

33

Kasstroomafdekkingen (zie toelichting F32)

 

15

 

6

 

22

 

36

 

–13

 

23

Wisselkoersverschillen – Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

 

–799

 

 

 

–799

 

272

 

 

 

272

Wisselkoersverschillen van het jaar

 

–893

 

 

 

–893

 

199

 

 

 

199

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

118

 

 

 

118

 

63

 

 

 

63

Andere bewegingen van wisselkoersverschillen (minderheidsbelangen) op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

–24

 

 

 

–24

 

10

 

 

 

10

Wisselkoersverschillen – Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

–31

 

 

 

–31

 

57

 

 

 

57

Wisselkoersverschillen van het jaar

 

–40

 

 

 

–40

 

51

 

 

 

51

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

9

 

 

 

9

 

6

 

 

 

6

Wisselkoersverschillen

 

–830

 

 

 

–830

 

329

 

 

 

329

Actuariële winsten/verliezen van toegezegd­pensioenregelingen (zie toelichting F31.A)

 

95

 

32

 

127

 

–275

 

68

 

–207

Andere elementen van het totaalresultaat

 

–721

 

37

 

–684

 

100

 

56

 

155

Belastingen in andere elementen van het totaalresultaat hebben betrekking op aanpassingen als gevolg van belastinghervormingen en de wettelijke reorganisatie in Frankrijk die van invloed zijn op het saldo van uitgestelde belastingen in verband met actuariële winsten en verliezen op toegezegd-pensioenregelingen.

Wisselkoersverschillen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Om het einde van elke verslagperiode een geconsolideerde jaarrekening te kunnen presenteren, worden de activa en de passiva van de buitenlandse activiteiten van de Groep op balansdatum omgerekend in euro's tegen de slotkoers. De opbrengsten en kosten worden omgerekend tegen de gemiddelde koers over de periode, behalve wanneer de impact van toepassing van de gemiddelde koers wezenlijk verschilt van de toepassing van de marktkoers op hun respectievelijke transactiedatum, in welk geval laatstgenoemde gebruikt wordt. Mochten er eventuele wisselkoersverschillen ontstaan, dan worden die opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat als 'wisselkoersverschillen'.

Wisselkoersverschillen worden geherclassificeerd van eigen vermogen naar winst of verlies bij:

  • een vervreemding van het volledige belang van de Groep in een buitenlandse activiteit, of een gedeeltelijke vervreemding met verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit. In dat geval worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toerekenbaar is aan de Groep geherclassificeerd naar winst of verlies. Eventuele wisselkoersverschillen die voorheen toegerekend werden aan de minderheidsbelangen worden uit de balans verwijderd, maar worden niet geherclassificeerd naar winst of verlies;
  • een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een gezamenlijke overeenkomst of een geassocieerde deelneming die een buitenlandse activiteit omvat, wanneer het belang dat behouden wordt een financieel actief is.

In het geval van een gedeeltelijke vervreemding (d.i. zonder verlies van zeggenschap) van een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit wordt het evenredige gedeelte van de gecumuleerde wisselkoersverschillen toegewezen aan de minderheidsbelangen en niet in winst of verlies opgenomen. In geval van kapitaalvermindering bij een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen niet geclassificeerd van eigen vermogen naar winst of verlies.

Goodwill en reële waarde-aanpassingen die ontstaan uit de overname van een buitenlandse activiteit worden beschouwd als activa en passiva van de buitenlandse activiteit en omgerekend in de presentatievaluta van de Groep tegen de slotkoers.

In 2017 bedroegen de totale wisselkoersverliezen € -830 miljoen, bestaande uit:

  • € -932 miljoen aan wisselkoersverliezen, waarvan € -921 miljoen voor het aandeel van de Groep;
  • de herclassificatie van € 126 miljoen aan wisselkoersverliezen, vooral in verband met de verkoop van Acetow (€ 27 miljoen) en Emerging Biochemicals (€ 26 miljoen) en de deconsolidatie van de deelneming in Venezuela (€ 60 miljoen); en
  • het niet langer opnemen in het overzicht van de financiële positie van € -24 miljoen aan wisselkoersverschillen voor minderheidsbelangen van Emerging Biochemicals.

De € -932 miljoen aan wisselkoersverliezen heeft betrekking op de waardedaling ten opzichte van de euro van de Amerikaanse dollar (€ -811 miljoen), de Braziliaanse real (€ -45 miljoen), de Saoedi-Arabische riyal (€ -30 miljoen) en de Russische roebel (€ -17 miljoen).