Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

De overname van dochterondernemingen wordt verwerkt volgens de overnamemethode. De vergoeding voor elke overname wordt berekend als de som van de reële waarden van de overgedragen activa op de overnamedatum en de aangegane of overgenomen passiva en de door de Groep uitgegeven eigen-vermogensinstrumenten in ruil voor zeggenschap over de overgenomen partij. Overnamegerelateerde kosten worden onmiddellijk in winst of verlies opgenomen wanneer ze worden opgelopen.

Waar toepasbaar omvat de vergoeding voor de overname elk actief of passief als gevolg van een voorwaardelijke vergoedingsovereenkomst, dat gewaardeerd wordt aan de reële waarde op overnamedatum. Toekomstige wijzigingen aan deze reële waarden worden retrospectief verwerkt als ze beantwoorden aan aanpassingen tijdens de waarderingsperiode (zie hieronder). Alle andere wijzigingen in de reële waarde van de voorwaardelijke vergoeding opgenomen als actief of passief worden opgenomen in overeenstemming met de relevante IFRS, meestal in de winst-en verliesrekening.

Wanneer een bedrijfscombinatie in verschillende fasen wordt gerealiseerd, wordt het voorheen gehouden belang in de verworven entiteit geherwaardeerd tegen de reële waarde op overnamedatum (d.i. de datum waarop de Groep zeggenschap verkrijgt) en de eventuele winst of het eventuele verlies wordt in de winst-en verliesrekening opgenomen. Bedragen die voorafgaand aan de acquisitiedatum voortvloeien uit het belang in de overgenomen partij die voorheen werden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat worden geherclassificeerd naar winst of verlies, op dezelfde basis die vereist zou zijn indien de overnemende partij het voorheen aangehouden belang had vervreemd.

De identificeerbare activa, passiva en voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen partij die aan de opnamecriteria volgens IFRS 3 Bedrijfscombinaties voldoen, worden opgenomen en gewaardeerd tegen hun reële waarde op de overnamedatum, behalve dat:

 • uitgestelde belastingvorderingen of –verplichtingen en verplichtingen en activa uit hoofde van de personeelsbeloningen worden opgenomen en gewaardeerd in overeenstemming met respectievelijk IAS 12 Winstbelasting en IAS 19 Personeelsbeloningen;
 • verplichtingen of eigen-vermogensinstrumenten verbonden aan de vervanging door de Groep van op aandelen van een overgenomen partij gebaseerde betalingen, worden gewaardeerd in overeenstemming met IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen; en
 • activa (of groepen activa die worden vervreemd) die geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop in overeenstemming met IFRS 5 Vaste activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, in overeenstemming met deze norm worden gewaardeerd.

Als de initiële verwerking van een bedrijfscombinatie niet voltooid is op het einde van de verslagperiode waarin de bedrijfscombinatie plaatsvond, presenteert de Groep voorlopige bedragen voor de posten die nog niet volledig zijn verwerkt. Tijdens de waarderingsperiode (zie verder) worden de opgenomen voorlopige bedragen aangepast, of worden bijkomende activa of passiva opgenomen om nieuwe informatie te weerspiegelen over feiten en omstandigheden die op de overnamedatum bestonden en die, indien bekend, de waardering van de per die datum opgenomen bedragen zouden hebben beïnvloed.

De waarderingsperiode is de periode vanaf de datum van de overname tot de datum waarop de Groep de complete informatie ontvangt over de feiten en omstandigheden die op de overnamedatum bestonden, en kan niet meer dan twaalf maanden bedragen.

Goodwill

Goodwill ontstaan uit een bedrijfscombinatie wordt opgenomen als een actief op het moment dat de zeggenschap wordt verkregen (de overnamedatum). Goodwill is het verschil tussen het totaal van:

 • de overgedragen vergoeding;
 • het bedrag van minderheidsbelangen in de overgenomen partij; en
 • bij een bedrijfscombinatie in verschillende fasen, de reële waarde op de overnamedatum van het voorheen aangehouden belang in de overgenomen partij,

en het door de Groep verworven aandeel in de reële waarde van de netto identificeerbare activa van de entiteit op de overnamedatum.

Goodwill wordt niet afgeschreven maar wordt getest op bijzondere waardevermindering. Dat gebeurt elk jaar of vaker indien er aanwijzingen zijn van bijzondere waardevermindering.

Voor het testen op bijzondere waardevermindering wordt goodwill toegewezen aan de kasstroomgenererende eenheden (of een groep van kasstroomgenererende eenheden) van de Groep in overeenstemming met IAS 36 Bijzondere waardevermindering van activa.

Een kasstroomgenererende eenheid (KGE) is de kleinste identificeerbare groep van activa die een instroom van kasmiddelen genereert die in ruime mate onafhankelijk is van de instroom van kasmiddelen van andere activa of groepen van activa.

Deze testen bestaan erin om de boekwaarde van activa of (groepen van) KGE's te vergelijken met hun realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde van een actief of een (groep van) KGE('s) is de hoogste waarde van de reële waarde minus de verkoopkosten en zijn bedrijfswaarde. Indien de realiseerbare waarde van een KGE lager is dan de boekwaarde ervan wordt het bijzondere waardeverminderingsverlies eerst in mindering gebracht van de boekwaarde van de goodwill die aan de eenheid werd toegewezen. Daarna wordt de bijzondere waardevermindering toegewezen aan de andere vaste activa die tot de eenheid behoren, evenredig met hun boekwaarde. Wanneer eenmaal een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill is opgenomen, wordt dat in een latere periode niet teruggenomen.

Activa aangehouden voor verkoop omvatten de betreffende goodwill.

Bij de verkoop van een activiteit binnen een KGE waaraan goodwill werd toegekend, dient het overeenstemmende deel van de goodwill in rekening te worden gebracht bij de berekening van de winst of het verlies op de vervreemding. Deze wordt berekend op basis van de relatieve waarde van de verkochte activiteit en van het aandeel in de KGE dat niet wordt vervreemd, tenzij een andere methode beter is om de goodwill van de vervreemde activiteit weer te geven.

Goodwill – Overzicht

In € miljoen

 

Totaal

Nettoboekwaarde

Op 31 december 2015

 

5.840

Verwervingen

 

31

Wisselkoersverschillen

 

116

Aanpassingen in de voorlopige goodwill van Cytec binnen de waarderingsperiode

 

–23

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–286

Op 31 december 2016

 

5.679

Vervreemdingen

 

–35

Wisselkoersverschillen

 

–421

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–180

Op 31 december 2017

 

5.042

De wijziging in goodwill in 2017 is vooral toe te schrijven aan:

 • de verkoop van een deel van het Performance Chemicals-segment na de desinvestering van Acetow (€ -35 miljoen);
 • wisselkoersverschillen, voornamelijk in verband met goodwill uitgedrukt in Amerikaanse dollars; en
 • de overboeking van goodwill, met name in verband met Polyamide (€ -173 miljoen) en fosforderivaten (€ -7 miljoen) naar activa aangehouden voor verkoop.

De wijziging in goodwill in 2016 is vooral toe te schrijven aan:

 • toevoegingen (€ 31 miljoen) in verband met de overname van Primester;
 • aanpassingen in de voorlopige goodwill van Cytec binnen de waarderingsperiode (- € 23 miljoen); en
 • de overboeking van goodwill, met name in verband met Acetow (€ -224 miljoen), Emerging Biochemicals (€ -22 miljoen), Formulated Resins (€ -29 miljoen) en Cross Linkable Compound (€ -11 miljoen) naar activa aangehouden voor verkoop.

Goodwill per KGE

De goodwill die ontstaat bij een bedrijfscombinatie wordt bij de overname toegewezen aan de KGE of groepen KGE's (operationele segmenten) die naar verwachting zullen genieten van de voordelen van de bedrijfscombinatie.

In € miljoen

 

2016

 

2017

 

Openings­balans

 

Over­boeking

 

Aanpas­singen

 

Overboe­king naar activa aange­houden voor verkoop

 

Over­names en ver­vreem­dingen

 

Wissel­koer­senver­schillen

 

Eind­balans

 

Aanpas­singen

 

Over­boeking naar activa aange­houden voor verkoop

 

Over­names en ver­vreem­dingen

 

Wissel­koer­senver­schillen

 

Eind­balans

Groep van KGE's (Operationele Segmenten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Formulations

 

227

 

–35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192

 

2

 

 

 

 

 

 

 

194

Advanced Materials

 

493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

493

Performance Chemicals

 

164

 

35

 

 

 

–75

 

 

 

 

 

124

 

 

 

–3

 

–35

 

 

 

86

Cytec

 

2.598

 

–2.575

 

–23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassstroomgenererende eenheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composites materials

 

 

 

1.399

 

 

 

 

 

 

 

48

 

1.447

 

 

 

 

 

 

 

–181

 

1.266

Novecare

 

1.157

 

145

 

 

 

 

 

 

 

33

 

1.335

 

 

 

 

 

 

 

–104

 

1.231

Technology solutions

 

 

 

1.032

 

 

 

–29

 

 

 

35

 

1.037

 

 

 

–7

 

 

 

–127

 

903

Special Chem

 

228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

227

 

–2

 

 

 

 

 

 

 

225

Polyamides

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

 

 

 

–170

 

 

 

 

 

 

Specialty Polymers

 

194

 

 

 

 

 

–11

 

 

 

1

 

184

 

 

 

 

 

 

 

–7

 

178

Acetow

 

120

 

 

 

 

 

–151

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soda ash and derivatives

 

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Coatis

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Silica

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Aroma Performances

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Energy Services

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Hydrogen Peroxyde Europe

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

1

 

21

Emerging biochemicals

 

20

 

 

 

 

 

–20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrogen Peroxyde Mercosul

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Hydrogen Peroxyde Nafta

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

7

Hydrogen Peroxyde Asia

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

PVC Mercosur

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

 

Totaal goodwill

 

5.840

 

 

 

–23

 

–286

 

31

 

116

 

5.679

 

 

 

–180

 

–35

 

–421

 

5.042

In 2016, ingevolge de verwerving van Cytec, heeft Solvay haar segmenten gereorganiseerd om de strategische coherentie en de uitlijning te verbeteren. De voormalige activiteiten van Cytec, Aerospace Materials en Industrial Materials, zijn opgenomen in de activiteiten Advanced Materials en de In Process Separation & Additive Technologies in Advanced Formulations. Solvays GBU Coatis is overgebracht naar Performance Chemicals.

Bedrijfscombinaties

Energain

Op 1 februari 2017 maakte Solvay de overname bekend van Energain™ Li-Ion hoogspanningstechnologie van DuPont voor € 13 miljoen. De Energain™-technologie en -formuleringen betekenen een uitbreiding van de bestaande portefeuille hoogwaardige zouten en additieven voor elektrolyten van Solvay's Global Business Unit Special Gem en vergroten haar capaciteit om innovatieve hoogspanningsoplossingen voor Li-ion-batterijen te ontwikkelen. De verworven nettoactiva bedragen € 13 miljoen en bestaan vooral uit immateriële activa.

European Carbon Fiber GmbH

Op 7 november 2017 heeft Solvay de overname afgerond van European Carbon Fiber GmbH ('ECF'), een Duitse producent van hoogwaardige precursor van brede kabel (50K) polyacrylonitriel (PAN) koolstofvezels, voor € 16 miljoen. De verworven nettoactiva bedroegen € 22 miljoen en bestaan vooral uit materieel vaste activa minus uitgestelde belastingverplichtingen van € 6 miljoen.