Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten wanneer de leaseovereenkomst vrijwel alle aan de eigendom verbonden risico’s en voordelen overdraagt. Alle andere leaseovereenkomsten worden als operationele leaseovereenkomsten geclassificeerd.

Overeenkomsten die niet de wettelijke vorm aannemen van een leaseovereenkomst worden geanalyseerd op basis van IFRIC 4 Bepalen of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat om te bepalen of ze al dan niet een leaseovereenkomst omvatten die verwerkt moet worden volgens IAS 17 Leaseovereenkomsten.

Financiële leaseovereenkomsten – leasenemer (lessee)

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden bij aanvang van de lease initieel opgenomen als activa van de Groep tegen hun reële waarde of indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De overeenstemmende verplichting ten aanzien van de lessor wordt opgenomen op het geconsolideerde overzicht van de financiële positie als financiële leaseverplichting.

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur op dezelfde basis als activa in eigendom of, indien deze korter is, over de termijn van de lease.

Leasebetalingen worden opgesplitst in rentelasten en aflossingen van de uitstaande verplichting op een manier die resulteert in een constante periodieke rentevoet op het resterende saldo van de verplichting. De financiële kosten worden rechtstreeks opgenomen in de winst-en verliesrekening, behalve wanneer ze direct toewijsbaar zijn aan in aanmerking komende activa, en wanneer ze opgenomen worden als activa in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep betreffende financieringskosten (zie boven). Voorwaardelijke leasebetalingen binnen het kader van financiële leaseovereenkomsten worden als last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Operationele leaseovereenkomsten – leasenemer (lessee)

Operationele leasebetalingen worden als kosten opgenomen en lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de economische voordelen van het geleasede actief. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Wanneer leasevoordelen worden ontvangen bij het afsluiten van een operationele leaseovereenkomst, worden deze voordelen opgenomen als passief. De totale waarde van de voordelen wordt in mindering gebracht van de leasekosten en lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de economische voordelen van het geleasede actief.

Financiële leaseovereenkomsten

In € miljoen

 

2017

 

2016

Nettoboekwaarde van financiële leaseovereenkomsten opgenomen in de vorige tabel

 

 

 

 

Gronden en gebouwen

 

2

 

5

Uitrustingsgoederen en installaties

 

33

 

47

Totaal

 

35

 

53

Financiële leaseverplichtingen

In € miljoen

 

Minimale leasebetalingen

 

2017

 

2016

Bedragen te betalen met betrekking tot financiële leaseovereenkomsten

 

 

 

 

Binnen 1 jaar

 

9

 

11

Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen)

 

28

 

34

Langer dan 5 jaar

 

72

 

88

Min: toekomstige financiële lasten

 

–64

 

–81

Contante waarde van de minimale leasebetalingen van financiële leaseovereenkomsten

 

46

 

52

Bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

9

 

11

Bedrag te betalen over meer dan 12 maanden

 

101

 

122

Operationele leaseverplichtingen

In € miljoen

 

2017

 

2016

Totaal bedrag van de minimale leasebetalingen voor operationele leaseovereenkomsten opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

94

 

107

In € miljoen

 

2017

 

2016

Binnen 1 jaar

 

84

 

96

Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen)

 

226

 

281

Meer dan 5 jaar

 

141

 

113

Totaal bedrag van toekomstige minimale leasebetalingen voor niet-opzegbare operationele leaseovereenkomsten (niet verdisconteerd)

 

450

 

490

Operationele leaseovereenkomsten hebben vooral betrekking op gebouwen en vervoersmiddelen (met name treinstellen). De leaseverbintenissen die aan het einde van het jaar worden gerapporteerd zijn exclusief de verbintenissen van beëindigde bedrijfsactiviteiten. In de leaseverbintenissen gerapporteerd over 2016 is € 16 miljoen opgenomen voor Polyamide dat voor het eerst in 2017 werd geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteit. Toekomstige minimale leasebetalingen in 2017 namen € -30 miljoen af, mede als gevolg van wisselkoersen.

Ter voorbereiding op de implementatie van IFRS 16, zijn de toekomstige minimale leasebetalingen voor 2017 herzien en:

  • omvatten geen niet-lease-elementen;
  • zijn inclusief bedragen in verband met verlengingsmogelijkheden, wanneer het redelijk zeker is dat opties kunnen worden uitgeoefend. Deze hebben vooral betrekking op gebouwen;
  • exclusief toekomstige minimale leasebetalingen voor activa met een aanvangsdatum in 2018 (€ 67 miljoen aan het eind van 2017).

Vanaf 1 januari 2019 zal de leaseschuld worden berekend conform IFRS16 op basis van de disconteringsvoet geldig op 1 januari 2019.