Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een vast actief, of een groep activa die worden afgestoten, worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door hun voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop zeer waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) gereed is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat. Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke verkoop als het gepaste management niveau zich heeft verbonden tot een plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) en als een operationeel plan om een koper te vinden en het plan te voltooien, opgestart werd. Bovendien moet het actief (of van de groep activa die wordt afgestoten) op actieve wijze voor verkoop op de markt gebracht worden tegen een redelijke prijs in verhouding tot zijn actuele reële waarde en dient de verkoopovereenkomst naar verwachting afgesloten te worden binnen het jaar na de datum van de classificatie, en uit de handelingen om het plan te voltooien blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat er belangrijke wijzigingen zullen aangebracht worden aan het plan, of dat het plan ingetrokken zal worden.

Wanneer de Groep zich heeft verbonden tot een verkoop die een verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met zich meebrengt, dan dienen alle activa en passiva van deze dochteronderneming geclassificeerd te worden als aangehouden voor verkoop als aan de hierboven beschreven criteria voldaan is ongeacht of de Groep een minderheidsbelang zal aanhouden in de dochteronderneming na de verkoop.

Vaste activa (en groepen activa die worden afgestoten) die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen reële waarde minus de verkoopkosten als deze lager is dan de boekwaarde. Een eventueel overschot van de boekwaarde tegenover de reële waarde minus de verkoopkosten wordt opgenomen als een bijzonder waardeverminderingsverlies. Zodra activa geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop worden ze niet langer afgeschreven. Geconsolideerde staten van financiële positie voor voorgaande perioden worden niet herwerkt om de nieuwe classificatie van vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) als aangehouden voor verkoop te weerspiegelen.

In € miljoen

 

2017

 

Polyamides

 

Phosphorus Derivatives

 

Acetow

 

Totaal

Operationeel segment

 

Performance Chemicals

 

Adanced Formulations

 

Performance Chemicals

 

 

Materiële vaste activa

 

557

 

13

 

 

 

569

Goodwill

 

173

 

7

 

 

 

180

Immateriële activa

 

68

 

 

 

 

 

68

Deelnemingen

 

1

 

 

 

 

 

1

Voorraden

 

178

 

8

 

 

 

186

Handels- en andere vorderingen (uitgestelde belastingvorderingen inbegrepen)

 

262

 

 

 

17

 

279

Activa aangehouden voor verkoop

 

1.238

 

28

 

17

 

1.284

Langlopende verplichtingen

 

111

 

 

 

 

 

111

Handelsschulden en andere verplichtingen

 

238

 

 

 

 

 

238

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

349

 

 

 

 

 

349

Netto boekwaarde van de groep van activa die worden afgestoten

 

890

 

28

 

17

 

935

Opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisselkoersverschillen

 

21

 

 

 

 

 

21

Toegezegd-pensioenregelingen

 

–3

 

 

 

 

 

–3

Andere elementen van het totaalresultaat

 

19

 

 

 

 

 

19

In € miljoen

2016

Acetow

Emerging Biochemicals

Formulated Resin

Cross Linkable Compound

Totaal

Operationeel segment

Performance Chemicals

Performance Chemicals

Adanced Formulations

Adanced Materials

 

Materiële vaste activa

282

205

5

14

506

Goodwill

224

22

29

11

286

Immateriële activa

95

1

29

 

125

Deelnemingen

2

11

 

 

13

Voorraden

73

30

3

8

115

Handels- en andere vorderingen (uitgestelde belastingvorderingen inbegrepen)

119

76

2

 

196

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

85

 

 

85

Activa aangehouden voor verkoop

800

429

68

33

1.331

Langlopende verplichtingen

265

4

10

1

280

Handelsschulden en andere verplichtingen

60

62

1

 

123

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

325

66

10

1

403

Netto boekwaarde van de groep van activa die worden afgestoten

474

364

58

32

928

Opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

Wisselkoersverschillen

–25

–1

 

 

–25

Toegezegd-pensioenregelingen

–36

–1

 

 

–36

Kasstroomafdekkingen

–1

 

 

 

–1

Andere elementen van het totaalresultaat

–61

–1

 

 

–63