De nettoschuld van de Groep is het saldo van de financiële schulden en de overige vorderingen op financiële instrumenten, en de geldmiddelen en kasequivalenten.

In € miljoen

 

2017

 

2016

Financiële schulden

 

4.226

 

5.426

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

–89

 

–101

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

–992

 

–969

Nettoschuld

 

3.146

 

4.356

De daling van de nettoschuld is toe te schrijven aan de kasgeldgeneratie en het verzilveren van de opbrengsten uit desinvesteringen (Acetow en Vinythai).

In 2017 beoordeelden de twee belangrijkste kredietwaardigheidsbureaus de Investment Grade-kredietwaardigheid van de Groep, met een Baa2/P2-rating (stabiele vooruitzichten) van Moody’s en een BBB/A2 rating (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s.

Financiële schulden: belangrijkste leningen

In € miljoen
(behalve waar anders vermeld)

 

2017

2016

Nominaal bedrag

Coupon

Einde looptijd

Door zekerheid gedekt

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

Reële waarde

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

Reële waarde

Obligaties met variabele rentevoet €

 

Euribor 3m+82 bps

2017

Nee

 

 

998

1.005

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie US$ 82.2 miljoen)

 

8,95%

2017

Nee

 

 

81

80

€ EMTN obligaties (emissie € 500 miljoen)

382

4,625%

2018

Nee

381

391

496

535

Senior obligatie US$ (144A;US$ 800 miljoen)

667

3,40%

2020

Nee

665

681

756

774

Senior obligatie €

750

1,625%

2022

Nee

743

788

742

786

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie US$ 400 miljoen)

163

3,5%

2023

Nee

156

167

362

369

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie 250 mUS$)

136

3,95%

2025

Nee

134

140

233

232

Senior obligatie US$ (144A;US$ 800 miljoen)

667

4,45%

2025

Nee

663

708

755

785

Senior obligatie €

500

2,75%

2027

Nee

495

560

495

559

Totaal

 

 

 

 

3.237

3.435

4.916

5.126

Een aantal van bovengenoemde leningen zijn in 2017 deels terugbetaald (zie hieronder).

De Groep is ten aanzien van de hierboven vermelde financiële schulden niet in gebreke gebleven. Er zijn geen financiële convenanten bij Solvay nv en de holdingmaatschappijen van de Groep.

Overige vorderingen op financiële instrumenten

In € miljoen

 

2017

 

2016

Valutaswaps

 

4

 

12

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

 

56

 

32

Overige vlottende financiële activa

 

28

 

57

Overige vorderingen op financiële instrumenten

 

89

 

101

De 'Overige vorderingen op financiële instrumenten' bedroegen eind 2017 € 89 miljoen tegenover € 101 miljoen eind 2016. Deze bestaan uit valutaswaps, overige verhandelbare effecten > 3 maanden (bankwissels) en overige vlottende financiële activa (voornamelijk margestortingen van Solvay Energy Services).

Geldmiddelen en kasequivalenten

In € miljoen

 

2017

 

2016

Geldmiddelen

 

835

 

773

Termijndeposito's

 

157

 

195

Andere

 

 

 

2

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

992

 

969

Door de aard van geldmiddelen en kasequivalenten is hun boekwaarde gelijk, of zo goed als gelijk aan hun reële waarde.

Veranderingen in de financiële schuld of in overige vorderingen op financiële instrumenten voortvloeiende uit financieringsactiviteiten

In € miljoen

2016

2017

Totaal

Kasstroom van toename van schulden

Kasstroom van terug­betaling van schulden

Wisselkoers­wijzigingen

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa

Andere in kasstromen uit financierings­activiteiten

Transfert van langlo­pende tot kortlo­pende

Andere

Totaal

Langlopende verplichtingen financiële schulden

4.087

183

–296

–257

 

 

–527

–8

3.182

Achtergestelde leningen en obligatieleningen

3.837

 

–257

–241

 

 

–500

18

2.856

Andere langlopende schulden

200

183

–39

–11

 

 

–27

–24

282

Langlopende financiële leaseverplichtingen

50

 

 

–5

 

 

 

–1

44

Kortlopende verplichtingen financiële schulden

1.338

1.509

–2.288

–1

 

–14

527

–27

1.044

Financiële schulden op korte termijn (behalve financiële leaseverplichtingen)

1.277

1.509

–2.288

 

 

–14

527

4

1.015

Valutaswaps

59

 

 

–1

 

 

 

–31

27

Financiële leaseverplichtingen op korte termijn

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Financiële schulden

5.425

1.692

–2.584

–258

 

–14

 

–35

4.226

Valutaswaps

–12

 

 

 

 

 

 

8

–4

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

–32

 

 

3

–27

 

 

 

–56

Overige vlottende financiële activa

–57

 

 

 

 

31

 

–2

–28

Overige vorderingen op financiële instrumenten

–101

 

 

3

–27

31

 

6

–89

Totaal kasstromen

 

1.692

–2.584

 

–27

17

 

 

 

In 2017 daalde de financiële schuld van € 5 425 miljoen eind 2016 naar € 4 226 miljoen eind 2017.

De nettodaling van de langlopende financiële schuld van € 4 087 miljoen in 2016 naar € 3 182 miljoen in 2017 kan vooral worden toegeschreven aan:

  • de gedeeltelijke vervroegde aflossing van USD 204 miljoen aan senior notes 2023 (van de USD 400 miljoen) en van USD 87 miljoen aan senior notes 2015 (van de USD 250 miljoen) van de Cytec Industries (in totaal € 257 miljoen):
  • de overheveling van de kortlopende financiële schuld van € 500 miljoen (EMTN vervaldatum in 2018);
  • de veranderingen in wisselkoersen (€ 258 miljoen) vooral door de USD 1 600 miljoen aan senior notes en senior US$ notes van Cytec Industries Inc (USD 348 miljoen); en
  • een toename in externe financiering (gerapporteerd onder Overige langlopende schulden) afgesloten voor onze 50/50 HPPO-joint venture (Saudi Hydrogen Peroxide Company) samen met Sadara in Saoedi-Arabië (€ 134 miljoen).

De nettodaling van de kortlopende financiële schuld van € 1 338 miljoen in 2016 naar € 1 044 miljoen in 2017 kan vooral worden toegeschreven aan:

  • De terugbetaling van de senior notes van USD 82 miljoen die in juli 2017 vervielen (in totaal € 75 miljoen);
  • De terugbetaling van de schuldbewijzen met vlottende rentevoet van € 1 miljard die begin december 2017 vervielen.
  • De overheveling van langlopende financiële schuld van € 500 miljoen (EMTN vervaldatum in 2018), waarvan € 118 miljoen vervroegd is afgelost in 2017; en
  • De uitgifte van commercial paper voor een nettobedrag van € 400 miljoen. De bedragen die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen onder 'Toename van schulden' en 'Terugbetaling van schulden' hebben onder andere betrekking op de uitgifte van € 1 460 miljard en de terugbetaling van € 1 060 miljard in 2017.

Het bedrag van € 17 miljoen onder Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten heeft betrekking op de terugbetaling van margestortingen van Solvay Energy Services. De uitbetalingen voor de liquiditeitsconventie van Rhodia (€ -4 miljoen) wordt niet gerapporteerd als Overige financiële verplichtingen en geeft het verschil weer met de € 13 miljoen onder 'Overig' in de kasstroom van financieringsactiviteiten in het geconsolideerd kasstroomoverzicht.