Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Solvay heeft verscheidene aandelenoptieplannen opgezet, waaronder in eigen-vermogensinstrumenten en in contanten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde plannen.

Bij de in eigen-vermogensinstrumenten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de eigen-vermogensinstrumenten (met name door de uitgifte van aandelenopties). De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de eigen-vermogensinstrumenten vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze eigen-vermogensinstrumenten ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen. De reële waarde van de geleverde diensten worden bepaald op basis van de reële waarde van de eigen-vermogensinstrumenten op toekenningsdatum. Deze wordt vervolgens niet geherwaardeerd. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal aandelenopties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De impact van de herziene schattingen wordt opgenomen als winst of verlies met een daarmee overeenstemmende aanpassing in het eigen vermogen.

Bij de in contanten afgewikkelde plannen ontvangt de Groep diensten in ruil voor de verplichting om aan de medewerkers voor deze diensten een geldbedrag over te maken op basis van de prijs (of waarde) van de eigen-vermogensinstrumenten (inclusief aandelen of aandelenopties) van de Groep. De reële waarde van de diensten geleverd door medewerkers in ruil voor de toekenning van de op aandelen gebaseerde betalingen vertegenwoordigt een kost. Deze kost wordt opgenomen op een lineaire basis in de geconsolideerde winst- en verliesrekening over de verwervingsperiode (vesting period) die betrekking heeft op deze op aandelen gebaseerde betalingen ten opzichte van een overeenstemmende aanpassing in de passiva. Op elke verslagdatum schat de Groep opnieuw het aantal opties dat waarschijnlijk zal worden verworven. De invloed van de herziene schattingen wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening. De Groep waardeert de verworven diensten en de aangegane verplichting tegen de reële waarde van de verplichting. Tot de verplichting afgewikkeld is, herwaardeert de Groep de reële waarde van de verplichting op het einde van elke verslagperiode en op de afwikkelingsdatum, waarbij eventuele wijzigingen in de reële waarde opgenomen worden als winst of verlies van de periode.

Stock Option Plan, aandelenoptieplan

Zoals elk jaar sinds 1999 heeft de Raad van Bestuur in 2017 het aandelenoptieplan hernieuwd dat aan het uitvoerend management (54 begunstigden) wordt aangeboden om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep op lange termijn. Dit plan is een op aandelen gebaseerd plan dat in eigen-vermogensinstrumenten wordt afgewikkeld. De meeste managers hebben in 2017 ingeschreven op de aangeboden opties met een uitoefenkoers van € 111,27, de gemiddelde beurskoers van het Solvay-aandeel gedurende de 30 dagen die aan het aanbod voorafgingen. De verwervingsperiode van de rechten duurt drie jaar en wordt gevolgd door een uitoefenperiode van vijf jaar, waarna elke niet-uitgeoefende optie vervalt. De afrekening gebeurt in de vorm van aandelen.

Eind december 2017 bezat de Groep 2 557 895 eigen aandelen, die werden afgetrokken van het geconsolideerde eigen vermogen.

Aandelenopties

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2007

 

2006

 

2005

Aantal toegekende en uistaande aandelenopties op 31 december 2016

 

 

 

759.023

 

346.617

 

380.151

 

427.943

 

741.325

 

139.485

 

133.514

 

134.332

 

86.111

 

95.761

 

68.522

Toegekende aandelenopties

 

316.935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlies van rechten en vervallen opties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–7.292

 

 

 

 

 

 

Uitgeoefende opties op aandelen

 

 

 

 

 

 

 

–1.645

 

–56.782

 

–284.976

 

–48.321

 

–51.089

 

–127.040

 

–16.989

 

–28.338

 

–21.461

Aantal aandelenopties op 31 december 2017

 

316.935

 

759.023

 

346.617

 

378.506

 

371.161

 

456.349

 

91.164

 

82.425

 

 

 

69.122

 

67.423

 

47.061

Uitoefenbare aandelenopties op 31 december 2017

 

 

 

 

 

 

 

378.506

 

371.161

 

456.349

 

91.164

 

82.425

 

 

 

69.122

 

67.423

 

47.061

Uitoefenprijs (in €)

 

111,27

 

75,98

 

114,51

 

101,14

 

104,33

 

83,37

 

61,76

 

71,89

 

67,99

 

90,97

 

102,53

 

91,45

Reële waarde van de opties op de waarderingsdatum (in €)

 

23,57

 

17,07

 

24,52

 

22,79

 

20,04

 

21,17

 

12,73

 

14,64

 

18,66

 

17,56

 

19,92

 

10,77

 

 

2017

 

2016

 

Aantal aandelenopties

 

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

 

Aantal aandelenopties

 

Gewogen gemiddelde uitoefenprijs

Op 1 januari

 

3.312.784

 

93,30

 

2.753.270

 

96,45

Toegekend gedurende het jaar

 

316.935

 

111,27

 

759.023

 

75,98

Verlies van rechten en vervallen opties gedurende het jaar

 

–7.292

 

67,99

 

–19.907

 

85,51

Uitgeoefend gedurende het jaar

 

–635.577

 

80,97

 

–179.602

 

69,30

Op 31 december

 

2.986.850

 

97,90

 

3.312.784

 

93,30

Uitoefenbaar op 31 december

 

1.563.211

 

 

 

1.399.050

 

 

De aandelenopties leidden in 2017 tot € 9,5 miljoen aan lasten, berekend door derden aan de hand van het Black-Scholes-model, die werden opgenomen in de winst-en verliesrekening onder commerciële en administratieve kosten.

De waarde van de 2017 optie is gebaseerd op:

  • de koers van het onderliggend actief (aandeel van Solvay): € 115,20 op 23 februari 2017;
  • de resterende looptijd van de optie: uitoefenbaar vanaf 1 januari 2021 tot 23 februari 2025, rekening houdend met het feit dat een aantal daarvan voor de vervaldag van de optie zullen worden uitgeoefend.
  • de uitoefenprijs van de optie: € 111,27;
  • de risicovrije rente: 0,26% (gemiddeld);
  • de volatiliteit van het onderliggend rendement, gebaseerd op de optieprijs: 24,26%; en 
  • een dividendrendement van 2,07%.

Gewogen gemiddelde resterende contractuele looptijd:

In jaren

 

2017

 

2016

Aandelenoptieplan 2005

 

1,0

 

2,0

Aandelenoptieplan 2006

 

2,0

 

3,0

Aandelenoptieplan 2007

 

3,0

 

4,0

Aandelenoptieplan 2009

 

0,0

 

0,9

Aandelenoptieplan 2010

 

1,0

 

2,0

Aandelenoptieplan 2011

 

1,9

 

3,0

Aandelenoptieplan 2012

 

2,1

 

3,1

Aandelenoptieplan 2013

 

3,2

 

4,2

Aandelenoptieplan 2014

 

4,2

 

5,2

Aandelenoptieplan 2015

 

5,2

 

6,2

Aandelenoptieplan 2016

 

6,2

 

7,2

Aandelenoptieplan 2017

 

7,2

 

 

Performance Share Units (PSU)-regeling

Sinds 2013 heeft de Raad van Bestuur een jaarlijkse Performance Share Units-regeling vernieuwd, die aan het uitvoerend management aangeboden wordt om hen nauwer te betrekken bij de ontwikkeling van de Groep, en die een onderdeel vormt van het beleid inzake langetermijnbeloning. Alle betrokken managers hebben in 2017 ingeschreven op de aangeboden PSU’s met een toekenningsprijs van € 114,70. De Performance Share Units is een in contanten afgewikkeld, op aandelen gebaseerd plan waarbij de begunstigden een uitkering ontvangen in contanten op basis van de koers van het Solvay-aandeel en bepaalde prestatievoorwaarden.

Bij elk plan is er een verwervingsperiode van drie jaar, waarna er een afwikkeling in contanten geschiedt indien er aan de uitbetalingsvoorwaarden voldaan is.

Download XLS

Performance share units

 

Plan 2017

 

Plan 2016

Aantal PSU's

 

232.256

 

348.990

Datum van toekenning

 

23.02.2017

 

24.02.2016

Datum van verwerving

 

01.01.2020

 

01.01.2019

Wachtperiode

 

31.03.2017 tot 31.12.2019

 

31.03.2016 tot 31.12.2018

Prestatievoorwaarden

 

40% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar (2017, 2018, 2019)

 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlijkse procentuele onderliggende EBITDA groei over 3 jaar (2016, 2017, 2018)

 

40% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlikse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar (2017, 2018, 2019)

 

50% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van de jaarlikse procentuele variatie van de CFROI over 3 jaar (2016, 2017, 2018)

 

20% van de initieel toegekende PSU's zijn afhankelijk van het GHG Intensity vermindering objectief op het einde van de boekhoudingsperiode 2019

 

 

Bekrachtiging van de prestatievoorwaarden

 

Door de Raad van Bestuur

 

Door de Raad van Bestuur

In 2017 bedraagt de impact op de geconsolideerde winst-en verliesrekening van de PSU's € 21 miljoen, tegenover € 32 miljoen in 2016. De boekwaarde van de PSU-verplichting aan het eind van 2017 bedroeg € 58 miljoen, tegenover € 62 miljoen aan het eind van 2016.