In € miljoen

 

2017

 

2016

ACTIVA

Vaste activa

 

12.996

 

18.255

Oprichtingskosten en immateriële vaste activa

 

176

 

94

Materiële vaste activa

 

50

 

51

Financiële vaste activa

 

12.770

 

18.110

Vlottende activa

 

7.177

 

1.234

Voorraden

 

1

 

4

Handelsvorderingen

 

1.033

 

181

Overige vorderingen

 

5.875

 

103

Geldbeleggingen en liquide middelen

 

230

 

924

Overlopende rekeningen

 

38

 

22

Totaal van de activa

 

20.173

 

19.489

PASSIVA

Eigen vermogen

 

11.077

 

10.726

Kapitaal

 

1.588

 

1.588

Uitgiftepremies

 

1.200

 

1.200

Reserves

 

1.982

 

1.982

Overgedragen winst

 

6.307

 

5.955

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

 

254

 

369

Financiële schulden

 

3.248

 

7.662

op meer dan één jaar

 

2.450

 

4.252

op ten hoogste één jaar

 

798

 

3.410

Handelsschulden

 

144

 

179

Overige schulden

 

5.410

 

477

Overlopende rekeningen

 

40

 

76

Totaal van de passiva

 

20.173

 

19.489

In de balans per 31 december 2017 bedroeg de nettoschuld van Solvay nv in totaal € 1 900 miljoen (tegen € 4 203 miljoen). Deze bestond uit:

  • Interne bankrekeningen overgedragen van Solvay CICC, die zijn opgenomen onder Overige vorderingen voor € 1 854 miljoen en onder Overige verplichtingen voor € 4 919 miljoen;
  • Intercompany-leningen zijn voor € 245 miljoen opgenomen onder Financiële vaste activa (versus € 2 536 miljoen eind 2016), voor € 3 936 miljoen onder Overige vorderingen en voor € 1 200 miljoen onder Financiële schulden (versus € 4 907 miljoen eind 2016).
  • Geldbeleggingen en liquide middelen voor € 230 miljoen. In 2016 bedroegen de geldmiddelen (tegenover de interne bank) € 924 miljoen; en
  • Externe schulden (buiten Solvay Groep) in financiële schulden voor € 2 045 miljoen (versus € 2 750 miljoen eind 2016).

De daling in de nettoschuld bedroeg € 2 303 miljoen, en is voornamelijk het gevolg van de overdracht van investeringen in dochterondernemingen van € 3 024 miljoen, die deels gecompenseerd werd door de overname van handelsvorderingen zonder verhaal voor ongeveer € 1 miljard.

Overige schulden bestaan uit het dividend dat in 2018 zal uitbetaald (€ 381 miljoen).