In € miljoen

 

2017

 

2016

Bedrijfsopbrengsten

 

967

 

794

Omzet

 

9

 

11

Andere bedrijfsopbrengsten

 

959

 

784

Bedrijfskosten

 

–829

 

–913

Bedrijfsresultaat

 

138

 

–119

Financiële kosten en opbrengsten

 

617

 

519

Winst van het boekjaar vóór belasting

 

755

 

400

Belastingen

 

–23

 

4

Winst van het boekjaar

 

733

 

404

Overboeking naar (-) / Onttrekking aan (+) de belastingvrije reserves

 

 

 

 

Te bestemmen winst van het boekjaar

 

733

 

404

De winst van het boekjaar van Solvay nv kwam in 2017 uit op € 733 miljoen, tegenover € 404 miljoen in 2016.

Dit omvat:

  • het bedrijfsresultaat van € 138 miljoen, vergeleken met € -119 miljoen in 2016; de stijging is vooral toe te schrijven aan de door­facturatie van extra diensten;
  • financiële winsten en verliezen waarvan:
    • dividenden ontvangen van verschillende financiële deelnemingen ten bedrage van € 239 miljoen, vergeleken met € 467 miljoen in 2016;
    • het verschil tussen ontvangen en betaalde rente op financieringsactiviteiten ten bedrage van € -102 miljoen, vergeleken met een bedrag van € -148 miljoen in 2016;
    • overige financiële winst van € 552 miljoen, met name uit de verkoop van deelnemingen in dochterondernemingen binnen de Groep (€ 475 miljoen) vergeleken met een winst van € 204 miljoen in 2016.

Een bedrag van € 6 688 miljoen inclusief de nettowinst over het jaar is beschikbaar voor uitkering.