In het kader van de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van Solvay NV (de “vennootschap”) en haar dochterondernemingen (samen “de groep”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de controle van de geconsolideerde jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 31 december 2017, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op aanbeveling van het auditcomité en op voordracht van de ondernemingsraad. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. Wij hebben de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening van Solvay NV uitgevoerd gedurende 17 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de controle van de geconsolideerde jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de geconsolideerde jaarrekening van de groep, die het geconsolideerd overzicht van de financiële positie op 31 december 2017 omvat, alsook de geconsolideerde winst-en verliesrekening, het geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat, het geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerd kasstroomoverzicht over het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met de belangrijkste gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige informatieverschaffing, waarvan het totaal van het geconsolideerd overzicht van de financiële positie 21 451 miljoen EUR bedraagt en waarvan de geconsolideerde winst-en verliesrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 1 116 miljoen EUR.

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en van de financiële toestand van de groep op 31 december 2017 alsook van haar geconsolideerde resultaten en van haar geconsolideerde kasstromen voor het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Kernpunten van de controle

De kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het meest significant waren bij de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de geconsolideerde jaarrekening als geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over deze aangelegenheden.

Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de controle behandelde

1. Toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill

Als gevolg van de transitie van de groep in een bedrijf actief in chemische specialiteiten, heeft de groep een aanzienlijke goodwill opgebouwd uit overnames. Op 31 december 2017 bedraagt de goodwill 5 042 miljoen EUR en vertegenwoordigt 23,5% van de totale activa.

 • Zoals vereist door IFRS, wordt de boekwaarde van goodwill jaarlijks getest voor bijzondere waardevermindering door het vergelijken van de boekwaarde van elke kasstroomgenerende eenheid (“KGE”) met z’n bedrijfswaarde.
 • Rekening houdende met de overwaarde die bestaat per KGE en de sensitiviteitsanalyses uitgevoerd op de waardering en de kasstroomveronderstellingen die gebruikt werden in de toetsing op bijzondere waardevermindering, hebben wij ons voornamelijk gericht op de belangrijkste oordeelsvormingen van het management in de kasstroomveronderstellingen voor de twee volgende KGE’s: Composite Materials en Technology Solutions. Deze KGE’s resulteren vooral uit de overname van Cytec in 2015. De goodwill is aanzienlijk met respectievelijk 1 266 en 903 miljoen EUR, hetgeen de grootste en derde grootste goodwill per KGE van de groep vertegenwoordigt. Het verschil tussen de boekwaarde van deze KGE’s en hun bedrijfswaarde (“overwaarde”) bedraagt ongeveer 10% van de boekwaarde, wat lager is dan het gemiddelde van de andere KGE’s binnen de groep.
 • We hebben ook extra aandacht besteed aan de waarderingsveronderstellingen (disconteringsvoet en groeivoet op lange termijn) gezien de grote gevoeligheid van de twee voormelde KGE’s aan deze veronderstellingen, en ook het feit dat het management dezelfde disconteringsvoet toepast voor alle KGE’s.
 • Bijgevolg beschouwen we de toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill voor de twee vermelde KGE’s als een kernpunt van onze controle.
 • De toelichtingen van het management over de toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill werden opgenomen in toelichting F28 bij de geconsolideerde jaarrekening.
 • We hebben een inzicht bekomen en doorlooptesten uitgevoerd op processen van bijzondere waardevermindering van goodwill en budgettering en hebben hierbij de relevante controles geïdentificeerd;
 • Wij hebben de bepaling van kasstroomgenererende eenheden door het management ten behoeve van de toetsing op bijzondere waardevermindering van goodwill kritisch beoordeeld;
 • We hebben de boekwaardes van de KGE’s die gebruikt werden in de toetsing op bijzondere waardevermindering afgestemd met het financieel rapporteringssysteem;
 • Wij hebben beoordeeld of de waarderingsmethode onder de gegeven omstandigheden geschikt is en of de methode voor het bepalen van de bedrijfswaarde consistent wordt toegepast met de voorgaande perioden;
 • Wij hebben de redelijkheid van de waarderingsveronderstellingen (disconteringsvoet en groeivoet op lange termijn) kritisch beoordeeld;
 • We hebben de redelijkheid van de kasstroomveronderstellingen kritisch beoordeeld, zowel in de prognoseperiode als in de eindperiode;
 • Wij hebben benchmarking- en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met sectorgenoten en analistenrapporten, met betrekking tot waarderings- en kasstroomveronderstellingen;
 • We hebben de wiskundige nauwkeurigheid van het algemene model getest;
 • Wij hebben de aansluiting van het management van de waarderingen, gebruikt voor het testen op bijzondere waardevermindering, met de marktkapitalisatie van de entiteit beoordeeld en getest;
 • Wij hebben beoordeeld of de reële waardebepalingen en toelichtingen in de jaarrekening in overeenstemming zijn met het van toepassing zijnde boekhoudkundig kader;
 • Wij hebben onze waarderingsspecialisten ingeschakeld om ons te bij te staan bij het uitvoeren van een aantal van de bovenstaande procedures.

Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de controle behandelde

2. Belastinghervorming in de VS

 • Op 22 december 2017 heeft de Amerikaanse president de belastingwetgeving, de zogenaamde Tax Cuts and Jobs Act, bij wet ondertekend. Bijgevolg moeten de fiscale gevolgen van de wet in aanmerking worden genomen voor het jaar eindigend op 31 december 2017.
 • De belangrijkste gevolgen op de geconsolideerde cijfers op 31 december 2017 zijn als volgt:
  • Daling van het vennootschapsbelastingtarief (van 35% naar 21%) resulterend in een vermindering van de uitgestelde belastingverplichtingen van 193 miljoen EUR via de winst-en verliesrekening (inclusief een aanpassing op de tijdelijke verschillen op immateriële vaste activa voor een bedrag van 175 miljoen EUR);
  • Erkenning via de winst- en verliesrekening van een lange termijn belastingschuld van 40 miljoen EUR, wat de beste inschatting is van de transitiebelasting per 31 december 2017. Omdat het bedrag van de transitiebelasting per definitie afhankelijk is van oordeelsvorming, is de waardering van het uiteindelijk te betalen bedrag mogelijk onderhevig aan toekomstige aanpassingen. De groep vermeldt dit punt als een belangrijk oordeel in haar jaarverslag als onderdeel van het hoofdstuk "Cruciale boekhoudkundige beoordelingen en de belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden".
 • Als gevolg van deze belastinghervorming in de VS leiden statutaire reorganisaties tot een netto afboeking van uitgestelde belastingvorderingen van 92 miljoen EUR en de opname van een uitgestelde belastingverplichting op dividenden voor 10 miljoen EUR.
 • Wij beschouwen de boekhoudkundige verwerking van deze gebeurtenis in de jaarrekening als een kernpunt van de controle vanwege de timing van de belastinghervorming (december 2017), de complexiteit van de nieuwe wetgeving en de oordeelsvorming die nodig is om het effect van de belastinghervorming te evalueren.
 • De toelichting van het management over de belangrijkste effecten van de belastinghervorming in de VS is opgenomen in toelichting F7 bij de geconsolideerde jaarrekening.
 • De controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd om bovengenoemde controlerisico's aan te pakken, waren in de eerste plaats substantief;
 • Bovendien hebben we, gezien de belangrijke oordeelsvorming met betrekking tot de transitiebelasting, het management kritisch beoordeeld omtrent (i) het proces en de methodologie die gebruikt werd om de belastingschuld te berekenen en (ii) de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die gebruikt wordt in de input voor de berekening - namelijk inkomsten en winsten, belastingskredieten en het saldo aan geldmiddelen van de gerelateerde dochterondernemingen;
 • Substantief nazicht van de impact van de belastinghervorming werd uitgevoerd door onze Amerikaanse belastingsexperten en omvatte voornamelijk volgende elementen:
  • Wijziging in belastingstarief:
   • Validering van de impact van de wijziging in het vennootschapsbelastingtarief, inclusief de opsplitsing tussen de winst- en verliesrekening en de andere elementen van het totaalresultaat;
  • Transitiebelasting:
   • Overeenstemming van de berekening van de transitiebelasting met de nieuwe belastingwetgeving;
   • Nauwkeurigheid van de informatie die wordt gebruikt voor de berekening van de inkomsten en winsten en buitenlandse belastingskredieten van de gerelateerde dochterondernemingen;
   • Volledigheid van de informatie gebruikt in de berekening van de transitiebelasting;
   • Nauwkeurigheid van het saldo aan geldmiddelen en kasequivalenten van de desbetreffende dochterondernemingen.

Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de controle behandelde

3. Verkoop van de Acetow bedrijfstak

 • Op 1 juni 2017 voltooide Solvay de verkoop van zijn cellulose-acetaatkabelactiviteit ("Acetow") aan private equity fondsen die beheerd worden door Blackstone ("Koper").
 • Wij hebben de boekhoudkundige verwerking van deze gebeurtenis in de jaarrekening beschouwd als een kernpunt van de controle vanwege de omvang en complexiteit van de transactie. De activiteit genereerde een omzet van 531 miljoen EUR en een bedrijfsresultaat ("EBIT") van 116 miljoen EUR voor het jaar eindigend op 31 december 2016.
 • De toelichting van de verkochte activiteiten is opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, de geconsolideerde kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en toelichting F8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten in de jaarrekening.
 • We hebben de meerwaarde van de verkoop gecontroleerd door de vergoeding af te stemmen op de aandelenverkoopovereenkomst en bankafschriften en door de nettoactiva die zijn afgestoten af te stemmen met de onderliggende boekhoudkundige gegevens. Daarnaast hebben we gecontroleerd of de meerwaarde op de verkoop werd berekend in overeenstemming met de relevante clausules van de aandelenverkoopovereenkomst;
 • Wij hebben tevens de adequaatheid van de in de jaarrekening opgenomen toelichting (toelichting F8) op deze desinvestering beoordeeld.

4. Geplande verkoop van Polyamide – toepassing van IFRS 5

 • Op 18 september 2017 heeft Solvay een bindende overeenkomst afgesloten met BASF voor de verkoop van haar Polyamide-activiteiten. De aandelenverkoopovereenkomst werd ondertekend op 22 december 2017. De omzet van deze bedrijfstak bedroeg 1 414 miljoen EUR voor het jaar eindigend op 31 december 2016. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van 2018 worden afgerond. Op basis van deze overwegingen heeft het management bepaald dat aan de criteria van IFRS 5 voldaan is en dat de activiteiten dienen te worden gepresenteerd als aangehouden voor verkoop en als beëindigde bedrijfsactiviteiten per 31 december 2017. Wij hebben de boekhoudkundige verwerking van deze gebeurtenis in de jaarrekening beschouwd als een kernpunt van de controle, omwille van:
  • De omvang en complexiteit van de transactie;
  • De gepaste toepassing van IFRS 5, met name of de classificatie in overeenstemming is met de vereisten van IFRS, en of de activa en passiva worden gewaardeerd tegen reële waarde minus verkoopkosten of hun boekwaarde indien deze lager is;
  • De potentiële impact van de transactie op de beoordeling van bijzondere waardeverminderingen van activa van andere activiteiten binnen de groep.
 • De toelichting van de beëindigde bedrijfsactiviteiten is opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerde overzicht van het totaalresultaat, de geconsolideerde kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, de geconsolideerde staat van financiële positie, toelichting F8 Beëindigde bedrijfsactiviteiten en toelichting F25 Activa aangehouden voor verkoop van de jaarrekening.
 • Wij hebben de afgesloten overeenkomsten gelezen en beoordeeld om de juiste behandeling van de transactie te beoordelen en te bepalen in overeenstemming met de vereisten van IFRS 5;
 • Wij hebben vergaderd met en navraag gedaan bij de M&A-afdeling van de vennootschap om inzicht te krijgen in het desinvesteringsproces en de bijzonderheden en onzekerheden van de afgesloten overeenkomsten;
 • Wij hebben procedures uitgevoerd om de volledigheid en nauwkeurigheid te controleren van de activa en passiva weergegeven als aangehouden voor verkoop en de resultaten gepresenteerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten, inclusief waardering in overeenstemming met IFRS. Onze procedures omvatten maar zijn niet beperkt tot:
  • Aansluiting van de herklassering van activa en passiva en resultaten met de rapportering van de bedrijfstak die beschikbaar is in het financieel rapporteringssysteem van de onderneming;
  • Het nakijken en kritisch beoordelen van de eerste inschatting van het management van de winst op de verkoop. We merken op dat tot aan de afsluiting van de transactie de berekening van sommige bedragen gebaseerd is op oordeelsvorming.

Kernpunten van de controle

Hoe onze controle de kernpunten van de controle behandelde

5. Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen

 • De nettoverplichting uit hoofde van toegezegd- pensioenregelingen voor een bedrag van 2 616 miljoen EUR bestaat uit verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen (5 349 miljoen EUR) deels gecompenseerd door fondsbeleggingen (2 733 miljoen EUR). De grootste pensioenplannen in 2017 hebben betrekking op het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en België. Deze vijf landen vertegenwoordigen 94% van de totale verplichting voor toegezegd-pensioenregelingen.
 • Verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen is een kernpunt van de controle, vooral omdat de bedragen aanzienlijk zijn, het beoordelingsproces complex is en het vereist schattingen van het management om de actuariële veronderstellingen en de reële waarde van activa te bepalen. De actuariële veronderstellingen die worden gebruikt bij de waardering van de pensioenverplichtingen van de groep omvatten beoordelingen met betrekking tot sterftegraad, prijsinflatie, disconteringsvoeten en percentages van pensioen- en salarisstijgingen, waarrond zich inherente onzekerheden voordoen.
 • De toelichting van het management over de verplichtingen uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen is opgenomen in toelichting F31A van de geconsolideerde jaarrekening.
 • Wij hebben de hypotheses van het management (actuariële en andere hypotheses), de numerieke gegevens, de actuariële parameters, de berekening van de voorzieningen en de presentatie in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie en de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening beoordeeld en onderzocht, gebaseerd op de actuariële verslagen;
 • Onze controle van de reële waarde van de fondsbeleggingen werd uitgevoerd op basis van de respectievelijke bank- en fondsbevestigingen, alsook op basis van waarderingsrapporten van deskundigen waarover wij beschikten en die wij hebben nagekeken;
 • Wij hebben de volledigheid en nauwkeurigheid van de toelichtingen in overeenstemming met IAS 19 nagekeken en beoordeeld;
 • Wij betrekken in dit nazicht onze actuarissen. We hebben ook de interne controles bekeken, voornamelijk met betrekking tot het bijhouden van databases en het bijwerken van hypotheses.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor de geconsolideerde jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals goedgekeurd door de Europese Unie en met de in België van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de groep om haar continuïteit te handhaven, alsook voor het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de groep te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen ander realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de geconsolideerde jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISAs is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze geconsolideerde jaarrekening, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISAs, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Wij voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

 • het identificeren en inschatten van de risico's dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 • het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de groep;
 • het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
 • het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de groep om zijn continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot op de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de groep zijn continuïteit niet langer kan handhaven;
 • het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de geconsolideerde jaarrekening, en van de vraag of de geconsolideerde jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld;
 • het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële informatie van de entiteiten of bedrijfsactiviteiten binnen de groep gericht op het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening. Wij zijn verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. Wij blijven ongedeeld verantwoordelijk voor ons oordeel.

Wij communiceren met het auditcomité onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Wij verschaffen aan het auditcomité tevens een verklaring dat wij de relevante deontologische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd, en wij communiceren met hen over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing, over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Uit de aangelegenheden die met het auditcomité zijn gecommuniceerd bepalen wij die zaken die het meest significant waren bij de controle van de geconsolideerde jaarrekening van de huidige verslagperiode, en die derhalve de kernpunten van onze controle uitmaken. Wij beschrijven deze aangelegenheden in ons verslag, tenzij het openbaar maken van deze aangelegenheden is verboden door wet- of regelgeving.

Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht aan dit jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien in 2018) bij de internationale auditstandaarden (ISAs), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, de verklaring van niet-financiële informatie gehecht aan dit jaarverslag en de andere informatie opgenomen in het jaarrapport, na te gaan, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening en andere informatie opgenomen in het jaarrapport

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening, stemt dit jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening overeen met de geconsolideerde jaarrekening voor boekjaar afgesloten op 31 december 2017, enerzijds, en is dit jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opgesteld overeenkomstig het artikel 119 van het Wetboek van vennootschappen, anderzijds.

In de context van onze controle van de geconsolideerde jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden. Wij formuleren en zullen geen enkele vorm van assurance-conclusie formuleren omtrent het jaarverslag, noch over de niet-financiële informatie, noch over andere informatie opgenomen in het jaarverslag, met uitzondering van bepaalde niet-financiële performantie-indicatoren waarnaar verwezen wordt in de volgende paragraaf.

De niet-financiële informatie zoals vereist op grond van artikel 119, § 2 van het Wetboek van vennootschappen, werd opgenomen in het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening. De groep heeft zich bij het opstellen van deze niet-financiële informatie gebaseerd op het Global Reporting Initiative (GRI) referentiemodel. Op vraag van Solvay’s management hebben wij een apart verslag opgesteld waarin we een beperkte of redelijke mate van zekerheid uitdrukken over bepaalde sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren in overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000. Wij spreken ons evenwel niet uit over de vraag of deze niet-financiële informatie in alle van materieel belang zijnde opzichten is opgesteld in overeenstemming met het vermelde GRI-referentiemodel. Voor informatie die niet opgenomen is in dit specifiek assurance-verslag, drukken wij geen enkele mate van zekerheid uit over individuele elementen opgenomen in deze niet-financiële informatie.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

 • Er werden geen opdrachten verricht die door de wet als onverenigbaar met de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening beschouwd worden en ons bedrijfsrevisorenkantoor en, in voorkomend geval, ons netwerk, zijn in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de groep.
 • De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening bedoeld in artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening.

Andere vermeldingen

 • Huidig verslag is consistent met onze aanvullende verklaring aan het auditcomité bedoeld in artikel 11 van de verordening (EU) nr. 537/2014.

Zaventem, 29 maart 2018
De commissaris

Michel Denayer (signature)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren
BV o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Michel Denayer