Markt en groei – strategisch risico

Preventie en bestrijding

 • Systematische en formele analyse van de markten en van de marketinguitdagingen op het gebied van investeringen en innovatieprojecten,
 • Ontwikkeling in de bbp+ van groeimarkten: Auto & Luchtvaart, Middelen & Milieu, Elektriciteit & Elektronica en Landbouw, Veevoeder & Voedsel,
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte, essentiële oplossingen bij onze belangrijkste klanten. Aanpassing van activiteiten aan nieuwe energie- en CO2-markten,
 • Meer nadruk op kasstromen en het genereren van kasmiddelen,
 • Overdracht van Vinythai-, Acetow- en Polyamide-activiteiten die voor duurzaamheid en conjunctuurgevoeligheid al op de radar stonden.

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van bevoorrading en productie

Preventie en bestrijding

Voor betrouwbaarheid van productie:

 • Verzekering,
 • Geografische distributie van productie-eenheden wereldwijd,
 • Schadepreventieprogramma om schade aan bedrijfsmiddelen en het verlies van winsten door brand, ontploffing, onbedoeld chemisch lekken en andere nadelige gebeurtenissen te voorkomen of te beperken.

Voor bevoorradingsketen:

 • MVO-evaluatie van derden en naleving van de Gedragscode voor leveranciers van Solvay,
 • Eigendom van mijnen en steengroeven voor trona, kalksteen en zout,
 • Energiebesparingsprogramma's.

Selectie en beheer van projecten

Preventie en bestrijding

 • Aansturing van middelgrote projecten (methode die gebruikt wordt voor grote kapitaalprojecten uitbreiden naar GBU's),
 • Het investeringscomité verstrekt het uitvoerend comité een analyse van de efficiëntie van de kapitaaltoewijzingen en het investeringsplan,
 • Capex Excellence-methode voor projectportefeuille bij kleinere projecten,
 • Prestatieanalyse na implementatie.

De combinatie van deze acties heeft geleid tot een veel betere controle over de conversie van EBITDA naar kasstromen en een conversieniveau dat vergelijkbaar is met dat van overeenkomstige bedrijven in de sector.

Regelgevende, politieke en juridische risico’s

Preventie en bestrijding

 • Evenwichtige geografische spreiding over de wereld om de gevolgen van nadelige wettelijke en politieke ontwikkelingen te beperken,
 • De afdeling Overheid & Publieke Zaken werkt voortdurend samen met openbare instanties en Europese overheden, evenals met de lokale Belgische ambassades,
 • Afhankelijk van het verwachte juridische risico treft Solvay financiële voorzieningen.

Financieel risico

Preventie en bestrijding

Een voorzichtig financieel profiel en een conservatieve financiële discipline:

 • De Investment Grade-kredietwaardigheid van de Groep: Baa2/P2-rating (stabiele vooruitzichten) van Moody's en BBB/A2-rating (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor's in 2017,
 • Solvay zet zich in voor transparante en regelmatige gesprekken met de belangrijkste kredietwaardigheidsbureaus.

Aanzienlijke kasreserves:

 • Eind 2017 had de Groep € 1,1 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten (zijnde overige financiële instrumenten) alsmede € 3,0 miljard aan gegarandeerde kredietfaciliteiten (een multilaterale doorlopende kredietfaciliteit van € 2,0 miljard en een extra bilaterale doorlopende kredietfaciliteit van € 1,0 miljard bij belangrijke internationale bankinstellingen).
 • De Groep heeft toegang tot een Belgisch Thesauriebewijsprogramma van € 1 miljard of, als alternatief, een Amerikaans commercial paper-programma van $ 500 miljoen.

Afdekking van valutarisico:

 • Solvay houdt de valutamarkt goed in de gaten en neemt afdekkingsmaatregelen met over het algemeen een looptijd van minder dan één jaar en gewoonlijk niet langer dan 18 maanden.

Renteafdekkingsbeleid

 • Voor het leeuwenaandeel van haar schulden zet de Groep de rente vast. Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat renteswaps aan wanneer dit nodig wordt geacht.

Kredietwaardigheid van tegenpartijen van Solvay

 • Wat schatkistbeheer betreft, werkt Solvay samen met bankinstellingen met de hoogste kredietwaardigheid (waarvan de selectie is gebaseerd op de belangrijkste ratingsystemen) en vermijdt een concentratie van risico's door de positie bij elk van deze banken niet boven een bepaalde drempel te laten komen,
 • Wat haar commerciële activiteiten betreft, beheert Solvay de externe klantenrisico’s en de inning van contanten via een sterk netwerk van kredietmanagers en incasso-medewerkers gevestigd in de regio’s en landen waar de Groep actief is. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal gedetailleerde procedures en aangestuurd door kredietcomités op Groeps- en GBU-niveau. Deze maatregelen ter beperking van de verliezen hebben in de afgelopen jaren geleid tot een laagterecord in wanbetaling door klanten ('customer default').

Pensioenvoorzieningen en optimalisatie van pensioenplannen

 • Pensioenvoorzieningen: Solvay heeft richtlijnen opgesteld om zijn invloed op de besluitvorming door lokale pensioenfondsen te vergroten, binnen de grenzen van de lokale wetgeving,
 • Optimalisatie van pensioenplannen: vermindering van de blootstelling aan het risico verbonden aan toegezegd-pensioenregelingen door voor toekomstige pensioenjaren de bestaande regelingen om te zetten naar pensioenplannen met een lager risicoprofiel of door deze pensioenregeling niet open te stellen voor nieuwkomers,
 • Elke drie jaar wordt een ALM (Asset Liability Management)-analyse uitgevoerd van de pensioenregelingen van de Groep, die meer dan 90% van de bruto of netto pensioenverplichtingen van de Groep vertegenwoordigen, om de bijbehorende risico’s wereldwijd te identificeren en te beheren.

Controleprocedure voor naleving van belastingrichtlijnen en beleid inzake interne verrekening

 • De controleprocedure voor de naleving van belastingrichtlijnen bestaat uit bewakingsprocedures en -systemen, grondige interne evaluaties en controles verricht door erkende externe adviseurs,
 • Beleid, procedures en controlemaatregelen inzake interne verrekening zijn erop gericht te voldoen aan de eisen van de autoriteiten,
 • De belastingafdeling van Solvay besteedt veel aandacht aan de juiste interpretatie van nieuwe belastingrichtlijnen om juridische procedures te voorkomen.

Belangrijkste activiteiten 2017:

 • Vervroegde aflossing van ~€ 360 miljoen aan dure obligaties die in de komende jaren vervallen en van 1,1 miljard obligaties die vervallen in 2017,
 • Herfinanciering van de multilaterale kredietfaciliteit van € 2 miljard,
 • Herfinanciering van de aandeelhouderslening van de 50/50 joint venture met Sadara in Saoedi-Arabië voor € 265 miljoen (100%),
 • Uitgifte van een nieuwe algemene verklaring inzake investeringsprincipes gericht aan de beheerders van onze pensioenfondsen wereldwijd en van toepassing op de pensioengerelateerde activa van de Groep.
 • Toepassing van een groepsbreed managementinstrument voor garanties. Dit instrument voorziet in een uitgebreide inventarisatie van de uitstaande garanties bij de verschillende entiteiten en verbetert de zichtbaarheid, de controle en het juiste beheer daarvan.

Beroepsziektes en pandemierisico’s

Preventie en bestrijding

 • Met een goed wereldwijd programma worden beroepsziektes nauwlettend in de gaten gehouden, en een uitgebreide beoordeling gemaakt van de mate waarin voldaan worden aan de standaarden voor beroepshygiëne,
 • Definitie van conservatieve blootstellingsgrenzen, met specifieke nadruk op nanomaterialen en ZZV (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en gezondheidsgerelateerde toepassingen van Solvay-producten,
 • Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht,
 • Een wereldwijd plan ter voorbereiding op een eventuele pandemie, voor alle fabrieken en activiteiten.

Milieurisico's

Preventie en bestrijding

 • ISO 14001-certificering of vergelijkbare geïntegreerde HSE-beheersystemen geïmplementeerd op alle productievestigingen,
 • Beleid en risicobeheersingsprogramma's, toegepast in alle productie-eenheden,
 • De sites met historische bodemvervuiling zorgvuldig volgen en beheren,
 • Risicobeschrijvingen geïntroduceerd op alle getroffen sites,
 • Bewaking van wet- en regelgeving op lokaal niveau.

IT-risico

Preventie en bestrijding

 • Een speciaal datanetwerk en regionale internetgateways beheerd door betrouwbare dienstverleners,
 • Jaarlijkse IT-audit om naleving van het Information Systems-beveiligingsbeleid te waarborgen.