Beschrijving risico

  • Een ernstig ongeval zoals brand, explosie of het vrijkomen van schadelijke stoffen kan leiden tot dodelijke ongelukken of levensveranderend letsel, schade aan het milieu of schade aan lokale gemeenschappen.
  • Dodelijk ongeluk of levensveranderend letsel dat geen verband houdt met een ernstig ongeval

Preventie en bestrijding

Veiligheid op het werk en procesveiligheid hebben de hoogste prioriteit. De Groep heeft een lange staat van dienst op het gebied van veiligheid en heeft bovendien veel vooruitgang geboekt met het actief uitwisselen van best practices.

Veiligheid op het werk: 

Alle dodelijke of levensveranderende ongelukken kunnen worden voorkomen. Ondanks het aanhoudend dalende aantal Medical Treatment Accidents (MTA) op de sites, heeft Solvay een bovengrens bereikt wat betreft het aantal ernstige ongelukken (dodelijk of levensveranderend).

Om mensen veilig te houden en levens te redden wordt nu de nadruk gelegd op het vergroten van de betrokkenheid. De belangrijkste activiteiten binnen Solvay op dat gebied zijn: De Dag van de Veiligheid, Leadership Safety Visits, veilig gedrag, uitwisseling van beste praktijken en persoonlijke veiligheidsdoelstellingen.

Solvay past de Solvay Life Saving Rules (SLSR) toe op activiteiten die, wanneer ze niet veilig worden uitgevoerd, tot dodelijke ongelukken of levensveranderend letsel kunnen leiden binnen de Groep.

Om de veiligheid verder te kunnen verbeteren, is een verbeterde aanpak van het Safety Leadership nodig. In 2017 heeft Solvay een 'Safety Climate Assessment' ontwikkeld, gebaseerd op de methode van Dov Zohar, om het ontwikkelingsniveau van de veiligheidscultuur op de sites te bepalen.

Solvay is een proces opgestart om een gezamenlijk beeld te krijgen van levensbedreigende activiteiten, onder de paraplu van de 'Solvay Life Saving Rules'. Het uiteindelijke doel is om voor alle Solvay-sites een gemeenschappelijke risicobeperkende aanpak te ontwikkelen.

Veiligheidsresultaten worden maandelijks beoordeeld door de GBU's en het uitvoerend comité.

Procesveiligheidmanagement: 

Solvay past een preventieve, op risico gebaseerde aanpak toe op basis van systematische risicoanalyses van procesveiligheid en het beheer van veranderingsprocessen.

Belangrijkste activiteiten 2017

Procesveiligheid:

  • Bij 78% van alle sites heeft conform de vereisten van de Groep in de afgelopen vijf jaar een beoordeling plaatsgevonden van de procesgevaren (doelstelling 2017 - 70%, doelstelling 2020 - 100%).
  • Geen situaties met hoog risico (risico 1-situaties) ouder dan één (1) jaar.

Veiligheid op het werk:

  • Gestage implementatie van de 'Safety Climate Assessment' op de sites,
  • Gezamenlijke beperkende maatregelen (Minimale Vereisten) voor de Solvay Life Saving Rules gedefinieerd. Verbetering en uitrol gedurende eerste helft van 2018 op alle sites van Solvay,
  • Verschillende methodes van Safety Leadership geëvalueerd. De gekozen methode zal in 2018 worden ingevoerd, te beginnen bij het hogere kader in de Industrial Family.