Netto-financieringskosten op IFRS basis bedroegen € ‑194 miljoen vergeleken met € ‑326 miljoen op onderliggende basis. De aanpassingen van € ‑131 miljoen aan IFRS resultaten bestaan uit:

  • € ‑112 miljoen voor herclassificatie van coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, die onder IFRS als dividenden worden opgenomen, maar als financieringskosten in onderliggende resultaten;
  • € ‑21 miljoen herclassificatie van financiële lasten en gerealiseerd wisselkoersresultaat op de in euro uitgedrukte schuld van RusVinyl als financieringskosten. De delta van € 9 miljoen met de aanpassing aan EBITDA is toe te schrijven aan niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen;
  • € 3 miljoen voor de netto impact van de dalende verdisconteringsvoet op de waardering van de leefmilieuvoorzieningen in de periode.