De controle van de financiële situatie van de vennootschap, van de jaarrekening en van de afstemming van de jaarrekening en de daarin op te nemen gegevens met het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Aandeelhoudersvergadering en gekozen uit de leden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissaris zijn wettelijk vastgelegd.

 • De Algemene Aandeelhoudersvergadering bepaalt het aantal commissarissen en beslist over hun vergoedingen, in overeenstemming met de wet. De commissarissen hebben daarnaast recht op een vergoeding van de reiskosten voor de controle op sites en bij administratieve kantoren;
 • De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan ook een of meer plaatsvervangende commissarissen aanwijzen. De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. De Algemene Aandeelhoudersvergadering kan hen niet ontslaan, tenzij ze hiervoor een grondige reden heeft;
 • Het auditcomité beoordeelt de effectiviteit, onafhankelijkheid en objectiviteit van de externe commissaires ten aanzien van:
 • Inhoud, kwaliteit en inzichten in de belangrijkste plannen en rapporten van de externe commissaires, met name die waarin de controle op de door de Onderneming vastgestelde risico's worden samengevat;
 • Engagement met de externe accountant tijdens commissievergaderingen;
 • De degelijkheid waarmee de externe commissaires omgaat met de belangrijkste boekhoudkundige principes;
 • Het leveren van niet-auditgerelateerde diensten.

De Raad van Bestuur adviseert, op aanbeveling van het auditcomité, om tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering 2019 het mandaat van Deloitte met nog een termijn te verlengen. Het comité is van mening dat de onafhankelijkheid en objectiviteit van Deloitte en de effectiviteit van de auditprocedure zijn gewaarborgd en sterk zijn. Gezien de recente accountantswisseling in 2016 en na beoordeling van de door de auditcommissie ingediende voorstellen, stelt de Raad van Bestuur voor om het mandaat van Deloitte te verlengen met drie jaar. Deloitte wordt vertegenwoordigd door Michel Denayer en door Corine Magnin als plaatsvervangend commissaires.

Tijdens de Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van dinsdag 14 mei 2019 zal de Raad van Bestuur voorstellen om het mandaat van Deloitte voor drie jaar te verlengen. Deloitte wordt vertegenwoordigd door Michel Denayer en door Corine Magnin als plaatsvervangend commissaris.

In 2018 bedroeg de auditvergoeding voor Solvay nv € 1,2 miljoen. Dit betreft de audit van zowel de statutaire als de geconsolideerde jaarrekening van Solvay nv. De extra auditvergoedingen voor dochterondernemingen van Solvay bedroegen in 2018 € 4,8 miljoen. In 2018 werden er extra niet-auditgerelateerde vergoedingen van € 1,6 miljoen betaald door Solvay nv en haar dochterondernemingen, waarvan:

 1. Gefactureerd door de commissaris van de Groep:
  – Overige controleactiviteiten: € 0,8 miljoen.
 2. Gefactureerd door overige entiteiten van Deloitte:
  – Overige controleactiviteiten: € 0,4 miljoen;
  – Belastingadvies en -naleving: € 0,1 miljoen;
  – Overige adviesactiviteiten: € 0,3 miljoen.