Samenstelling:

 • Alle leden zijn niet-uitvoerende bestuurders, waarvan het merendeel onafhankelijk is;
 • De leden moeten voldoen aan het competentiecriterium door hun opleiding en hun ervaring opgedaan in eerdere functies (zie hoofdstuk 3.1.1. over de samenstelling van de Raad van Bestuur);
 • Het secretariaat van dit comité wordt verzorgd door een jurist van de Groep.

Vergaderingen

 • Er is in 2018 zesmaal vergaderd, waarvan viermaal voorafgaand aan de zitting van de Raad van Bestuur waarin beraadslaagd werd over de publicatie van de driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse resultaten;
 • De deelname aan de vergaderingen was 94,4%.

Activiteiten:

 • Bekijken en beoordelen van rapporten van de Chief Financial Officer, het hoofd van de Group Internal Audit en de accountant belast met de externe controle (Deloitte, vertegenwoordigd door Michel Denayer);
 • Tijdens de verslagperiode heeft het auditcomité de onafhankelijkheid en de effectiviteit van de externe accountant, Deloitte, onderzocht. Gezien de recente accountantswisseling en na beoordeling van de door de auditcomité ingediende voorstellen, stelt het Bestuur, op aanbeveling van de auditcomité, voor om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2019 het mandaat van Deloitte met nog een jaar te verlengen;
 • Bestudering van het driemaandelijks rapporting van de Juridisch Directeur van de Groep over de belangrijkste lopende juridische geschillen en rapportages over fiscale en intellectuele-eigendomsgeschillen;
 • Indien nodig, bespreking met de accountant belast met de externe controle;
 • Bijeenkomst, eenmaal per jaar, met de voorzitter van het uitvoerend comité en CEO (Jean-Pierre Clamadieu); voor deze bijeenkomst worden alle overige bestuurders eveneens uitgenodigd en worden de belangrijkste risico’s van de Groep besproken;
 • Bewaken en beoordelen van de risicopositie alsmede de effectiviteit van de interne controle en de risicobeperkende maatregelen.