In 2018 kwam de Raad van Bestuur acht maal voor een vergadering bijeen. De deelname van tien bestuurder is terug te vinden in de tabel in paragraaf 3.1.1. Structuur en samenstelling.

De besprekingen, toezicht en besluitvorming van de Raad van Bestuur richtten zich vooral op de jaarlijkse herziening van de strategie van de Groep, strategische projecten (overnames, desinvesteringen, kapitaaluitgaven enz.), de driemaandelijkse financiële verslaggeving, goedkeuring van de kwartaalverslagen en het dividendvoorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, rapportering van de comités van de Raad van Bestuur, beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, risicobeheer, het remuneratiebeleid en de langetermijnvergoedingen, de opvolgingsplanning voor de Raad van Bestuur en het hogere kader, reorganisaties binnen de Groep en verslaggeving aan en voorstellen tot besluiten voor de Algemene Vergadering.

Het jaar 2018 stond vooral in het teken van het versnellen door de Raad van Bestuur van de opvolgingsprocedure voor het hoger kader. Dit proces werd geleid door de benoemingscomité, met krachtige externe ondersteuning. Er werd een subcommissie genaamd 'Search Committee' ingesteld, belast met de dagelijkse gang van zaken. Deze subcommissie bestond uit 3 leden. Het nauwkeurige beoordelings-, ontwikkelings- en selectieproces bestond uit:

  • Het vaststellen van het profiel en de vaardigheden van de CEO op basis van de langetermijnstrategie van de Groep en toekomstige uitdagingen;
  • Identificatie van interne en externe kandidaten;
  • Externe beoordeling van alle kandidaten;
  • Veelvuldige interactie met de Raad van Bestuur; 
  • Unanieme besluitvorming door de Raad van Bestuur en de bekendmaking van de nieuwe CEO, mevr. Ilham Kadri, op 9 oktober. Het Bestuur beschouwde mevr. Ilham Kadri als de ideale kandidaat, gezien haar kennis van de strategische markten van Solvay, haar grote klantgerichtheid evenals haar vermogen om een inspirerende visie te ontwikkelen om de culturele transformatie te versnellen en het groeipotentieel van het bedrijf te bevorderen.

Er waren in 2018 geen transacties of contractuele verhoudingen tussen de Groep en de leden van de Raad van Bestuur die tot belangenvermenging leidden.