De Solvay Way, om onze manier van zakendoen voortdurend te verbeteren

De Solvay Way is de duurzaamheidsaanpak van Solvay. Om binnen de gehele onderneming verbeteringen door te voeren, maakt elke productiesite jaarlijks een zelfevaluatie die gebaseerd is op dit kader. De resultaten van de zelfevaluatie – de lessen die geleerd zijn, de beste praktijken, de kwaliteiten en de verbeterpunten – helpen de entiteiten om hun vooruitgang van duurzame ontwikkelingsdoelen te meten voor elke belanghebbende groep en om verbeteringsplannen op te stellen.

Definitie

De Solvay Way is het referentiekader van Solvay voor duurzame ontwikkeling. De ambities en afspraken van de Groep op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen worden daarin vertaald naar concrete acties en duidelijke verantwoordelijkheden voor de gehele organisatie. Met behulp van de Solvay Way worden op elk niveau binnen de organisatie de verwachtingen van de aandeelhouders geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten en de besluitvormingsprocessen.

Op basis van de materialiteitsanalyse heeft de Solvay Way team 37 praktijken ontwikkeld die de belangen behartigt van de zes belanghebbenden van de Groep (klanten, leveranciers, medewerkers, lokale gemeenschappen, de planeet, en investeerders). 

De Solvay Way: tien praktijken met betrekking tot de vijf prioritaire doelstellingen van Solvay voor 2025

Managementaanpak

De Solvay Way wordt binnen de gehele Groep toegepast door de leidinggevenden van alle Global Business Units en Functies. Zij worden daarbij ondersteund door een netwerk van meer dan 200 "Kampioenen" en "Correspondents". "Solvay Way-Kampioenen" zorgen voor goed management op bedrijfsniveau en worden op de sites ondersteund door een team van "Solvay Way-Correspondents". Samen spelen ze een belangrijke rol in de toepassing van de Solvay Way-praktijken en het uitwisselen van beste praktijken en ervaringen. De voorzitters van de Global Business Units zijn verantwoordelijk voor doeltreffend management van Solvay Way bij hun bedrijfsonderdelen.

Dit netwerk wordt ondersteund door de functie Sustainable Development en Energy binnen Solvay, dat het uitwisselen bevordert van ervaringen en lessen die zijn geleerd.

De belangrijkste prestatiegegevens worden elk jaar voorgelegd aan het uitvoerend comité en de Raad van Bestuur.

Indicatoren en doelstellingen

In 2018 heeft 47% van de medewerkers van Solvay die werkzaam zijn in de fabrieken of onderzoekscentra deelgenomen aan acties op het gebied van Health, Safety & Environment (HSE), maatschappelijke projecten of activiteiten voor de lokale gemeenschap. Deze sterke betrokkenheid laat zien dat medewerkers zich willen inzetten om de ambities van Solvay inzake duurzaamheid te realiseren.

47%

van de medewerkers is betrokken

21%*

verbeteringen in MVO-praktijken

*De mate van vooruitgang wordt gemeten als een ‘gap to mark 4’ (beste niveau in het raamwerk van de Solvay Way). 

Solvay Way Groepsprofiel 2018

Een praktijk kan van toepassing zijn op een site (Onderzoek en Innovatie, Industriële campus, hoofdkantoor), binnen een Global Business Unit of op Groepsniveau (Functie), afhankelijke van het onderwerp. Sommige praktijken zijn op alle niveaus van toepassing.

Belangrijkste prestaties in 2018

In 2018 is de Groep gestart met de implementatie van Solvay Way 3.0 om de activiteiten nog duurzamer te maken en de doelgerichtheid te bevorderen. Dit project is tweeledig:

  • Ten eerste, digitalisering van de Solvay Way. Op basis van de Agile-methode en een gebruikersgerichte aanpak heeft het Solvay Way team met behulp van de technologieën van de Digitale Studio de eerste Solvay Way-webapplicatie ontwikkeld. De processen van Solvay Way kunnen nu digitaal worden beheerd en meer Solvay-medewerkers kunnen deelnemen aan duurzaamheidsactiviteiten en -beoordelingen;
  • Daarnaast zorgt de vereenvoudiging van het systeem, met minder bureaucratische elementen, ervoor dat de Global Business Units zich vooral kunnen richten op hun belangrijkste prioriteiten en meest materiële onderwerpen. Tien verplichte praktijken hebben direct betrekking op de vijf Duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep en zijn van toepassing op alle Groepsentiteiten. Elke Global Business Unit kan bijkomende entiteiten houden met hun materialiteitsanalyses en prioriteiten. Geselecteerde praktijken worden goedgekeurd door de leiding van de Global Business Unit en beoordeeld door het Corporate Sustainability & Energy-team. Gemiddeld hebben de Global Business Units 21 praktijken onderworpen aan een zelfevaluatie.


Brede onderwerpen

Voor continue verbetering

Energie – Klimaatverandering – Uitstoot van broeikasgassen – Gevaarlijke stoffen – Water en afvalwater – Luchtkwaliteit – Biodiversiteit

Transparantie – Controle op naleving & Juridisch – Ethiek – Systemisch risicobeheer – Strategie – Fusies en overnames

Betrokkenheid – Maatschappelijke dialoog – Diversiteit en inclusie – Welzijn op het werk – Ervaringen van medewerkers – Gezondheid en veiligheid – Vergoeding – Ontwikkeling van vaardigheden – Mensenrechten

Ontwikkeling van de gemeenschap – Procesveiligheid – Paraatheid & reactievermogen bij noodgevallen

Bedrijfsoplossingen – Circulaire economie – Beheer van gevaarlijke stoffen – Maatschappelijke verantwoordelijkheid in strategie en marketing

Risicobeheer – Prestaties leverancier wat verantwoord ondernemen betreft – Waardecreatie – Samenwerking langs de hele waardeketen