Rapportagebeginselen broeikasgasuitstoot

Solvay heeft besloten om de ‘Guidance for Accounting & Reporting Corporate Greenhouse Gas Emissions in the Chemical Sector Value Chain’, gepubliceerd door de World Business Council for Sustainable Development, toe te passen. Dit wordt gezien als de beste richtlijn voor verantwoording van en rapportage over broeikasgassen. De uitstoot van andere stoffen wordt mutatis mutandis ook volgens deze richtlijn gerapporteerd.

Om het duurzaamheidsbeleid van Solvay zo goed mogelijk weer te geven, is besloten om een marktconforme methode te hanteren voor de berekening van de CO2-uitstoot in verband met ingekochte elektriciteit. Om volledig te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld door het Global Reporting Initiative, worden de volgende criteria (afnemend naar prioriteit) toegepast voor de selectie van de CO2-uitstootfactor voor elk elektriciteitscontract:

  • Energiecertificaten – uitstootfactoren als gevolg van specifieke instrumenten zoals certificaten voor groene energie;
  • Op contractbasis – de uitstootfactor verkregen uit contracten voor specifieke bronnen waarvoor er geen uitstoot is van specifieke attributen;
  • Uitstoot door leverancier/nutsbedrijf – de uitstootfactor die wordt gerapporteerd als gevolg van de branchemix van de leverancier;
  • Residuele mix – wanneer er geen residuele mix beschikbaar is, worden gemiddelde uitstootfactoren voor het elektriciteitsnet gebruikt;
  • Op locatie gebaseerd – als geen van bovenstaande factoren beschikbaar is, de nationale uitstootfactor gepubliceerd door de nationale overheden of de International Energy Agency. Op basis van een aanbeveling van het World Resources Institute (WRI) worden voor de VS de eGRID-uitstootfactoren (Emissions en Generation Resource Integrated Database), gepubliceerd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency, gebruikt in plaats van de uitstootfactor van de betreffende staat.

Uitstoot van broeikasgassen

Rapportagebeginselen energie

Energieverbruik bestanddelen worden omgerekend naar primaire energie, op basis van de volgende richtlijnen:

  • Brandstoffen tegen hun calorische onderwaarde;
  • Ingekochte stoom tegen de referentiewaarde voor ketelrendement van de brandstof waarmee de stoom is opgewekt (bijv. 90% rendement van de calorische onderwaarde voor aardgas);
  • Ingekochte elektriciteit tegen een gemiddelde efficiëntie van 39,5% voor alle soorten energieopwekking, met uitzondering van kernenergie (33%), op basis van calorische onderwaarde (bron: International Energy Agency, IEA).

Energie

Rapportagebeginselen milieu

Jaarlijks worden milieugegevens verzameld bij alle industriële sites van Solvay (productiesites en Onderzoeks- en Innovatiecentra) en, in geval van sites met verschillende activiteiten, voor elke activiteit afzonderlijk. Het gaat hierbij om gegevens over de uitstoot van stoffen in de lucht of het water, afvalproductie en een reeks parameters voor water en algemeen leefmilieubeheer.

Na een diepgaand validatieproces worden deze gegevens op Groepsniveau geconsolideerd, conform de financiële verslaggeving. De geconsolideerde gegevens worden vervolgens gecontroleerd door een externe revisor.

Rapportagebeginselen veiligheid

De veiligheidsprestaties worden gemeten bij alle entiteiten die onder de operationele controle van Solvay vallen, d.w.z. de sites waar het beleid en de procedures van Solvay van toepassing zijn. Ongelukken worden gerapporteerd in een centrale database en geclassificeerd naar werkverlet en de ernst van het letsel.

De frequentie wordt maandelijks berekend op Global Business Unit- en Groepsniveau. Prestaties en het soort ongeluk worden op kwartaalbasis geanalyseerd. De rapportage wordt verstrekt aan het uitvoerend comité en aan de Global Business Units.

Medical Treatment Accident Rate (MTAR), Lost Time Accident Rate (LTAR) en procesveiligheidsniveau worden berekend op basis van miljoenen gewerkte uren. De rapportagerichtlijnen van de Groep voor de berekening van het gewerkte aantal uren (medewerkers, aannemers en tijdelijke krachten) worden momenteel herzien om ervoor te zorgen dat vanaf 2018 de bij de Groepsentiteiten gebruikte methodes beter op elkaar zijn afgestemd.

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

Maatschappelijke rapportagebeginselen

Het aantal medewerkers wordt bepaald vanuit twee toepassingsgebieden:

  1. Tot de voortgezette bedrijfsactiviteiten van Solvay behoren alleen de voortgezette bedrijfsactiviteiten zoals weergegeven in de financiële verslaggeving;
  2. In het totaal aantal medewerkers van Solvay worden ook de beëindigde bedrijfsactiviteiten meegenomen.

Stagiaires, trainees en studenten worden niet in dit getal meegenomen. Het aantal medewerkers heeft betrekking op medewerkers die een contract hebben met Solvay en als actief worden aangemerkt omdat zij onderdeel uitmaken van het organisatieschema. FTE (Full Time Equivalent) is het aantal actieve medewerkers x bezettingsgraad.

Onze personeelsaantallen