De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Raad voor Financiële Stabiliteit heeft een vrijwillige en consistente rapportagemethode inzake klimaatgerelateerde financiële risico’s ontwikkeld die door bedrijven kan worden gebruikt om investeerders, kredietverstrekkers, verzekeraars en andere belanghebbenden te informeren.

Deze taskforce structureert haar aanbevelingen rond vier thema’s waarin de belangrijkste aspecten van een bedrijfsorganisatie tot uitdrukking komen: bestuur, strategie, risicobeheer, en maatstaven en doelstellingen.

Dit onderdeel gaat nader in op deze rapportage, met linken naar de relevante onderdelen in het jaarverslag, en geeft een zelfanalyse van de mate waarin Solvay voldoet aan de aanbevelingen van de TCFD.

Bestuur

 • Het Handvest inzake Deugdelijk Bestuur beschrijft hoe de Raad van Bestuur omgaat met duurzaamheidsaspecten. Dit handvest is beschikbaar op de website van Solvay. Het Bestuur besteedt ten minste één vergadering per jaar aan een update over de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder de risico’s van klimaatveranderingen en de marktkansen die dat biedt;
 • Op niveau van het uitvoerend comité is een verantwoordelijke aangewezen voor klimaatrisico’s. Hij moet ervoor zorgen dat klimaataspecten worden meegenomen in de strategie en bedrijfsvoering van de Groep.

Strategie

 • Veronderstellingen voor de lange termijn worden opgenomen in de beschrijving van megatrends. Zie met name de beschrijving van de megatrend "Grondstoffenschaarste en vraag naar duurzaamheid". De veronderstellingen op middellange termijn (in de volgende vijf jaar) worden verklaard in de beschrijving van de belangrijkste markten van Solvay. Veronderstellingen voor de korte termijn (één jaar) staan in de vooruitzichten van de Groep;
 • Klimaatovergangsrisico’s en staan beschreven in het onderdeel ‘Risicobeheer’. De Groep heeft watergerelateerde risico’s aan klimaatgerelateerde risico’s toegevoegd in plaats van aan fysieke risico’s omdat elementen van de overgangsrisico’s een invloed hebben op watergerelateerde risico’s (met name in wetgevende ontwikkelingen). Andere klimaatgerelateerde fysieke risico’s staan niet in de lijst met grootste risico’s van de Groep vermeld, aangezien ‘fysieke gevolgen van klimaatverandering’ op dit ogenblik van gemiddelde materialiteit worden beschouwd. In 2018 ging de aandacht naar het opstellen van een nieuw reductieplan voor de uitstoot van broeikasgassen; klimaatrisico’s en opportuniteiten worden in 2019 herzien;
 • De Sustainable Portfolio Management-methodologie wordt gebruikt om de duurzaamheidsrisico’s en -kansen te beoordelen voor elke toepassing van elk product, waarbij de nadruk ligt op de lange termijn. Bij het te gelde maken van de milieu-invloed van CO2-uitstoot, wordt een prijs gehanteerd van € 75 per ton. Dit is in lijn met de veronderstellingen in het 2 °C-scenario. Daardoor krijgt Solvay een goed inzicht in de klimaatsbestendigheid van het merendeel van de producten en oplossingen. De Groep moet deze inzichten echter wel extrapoleren naar een strategisch bedrijfsniveau. In de komende jaren wil Solvay haar werk op dat gebied afronden, door beperkende maatregelen te treffen met behulp van innovaties, door kapitaalinvesteringen en portefeuilleaanpassingen. De portefeuilleaanpassingen, en door de vooruitgang kwalitatief bekend te maken;
 • In de presentatie van de belangrijkste risico’s van de Groep wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte, middellange en lange termijn. De kwantificering van de verschillende invloeden wordt niet openbaar gemaakt.

Risicobeheer

 • Het risicobeheerproces, de belangrijkste risico’s en de methode om deze te rangschikken worden beschreven in het onderdeel "Risicobeheer";
 • De analyse van de duurzaamheidsrisico’s en -kansen vindt plaats aan de hand van de Sustainable Portfolio Management-methodologie, voor elk product en voor elke toepassing of markt, inclusief het klimaatovergangsrisico;
 • Broeikasgasuitstoot heeft prioriteit gekregen in de materialiteitsanalyse van de Groep. Van de ‘klimaattransitierisico’s’ is vastgesteld dat deze tot de belangrijkste risico’s van de Groep behoren. De overeenstemming tussen de belangrijkste risico’s en de meest materiële kwesties is onderdeel van de materialiteitsanalyse. ‘Klimaatgerelateerde fysieke risico’s’ vielen tot dusver onder ‘Onderwerpen met gemiddelde materialiteit’;
 • Het Sustainable Portfolio Management instrument is een vereiste voor de belangrijkste groepsprocessen en met name bij de beoordeling van kapitaaluitgaven, Onderzoek en Innovatieprojecten en overnames en desinvesteringen.

Indicatoren en doelstellingen

 • Strategische doelstellingen die bijdragen aan duurzame waardecreatie staan beschreven in onze scorecard;
 • Broeikasgasuitstoot, energieverbruik, en Sustainable Portfolio Management-indicatoren en -doelstellingen worden gerapporteerd in het onderdeel extra-financiële jaarrekening. Solvay heeft haar aanpak van de uitstoot van broeikasgassen in september 2018 bijgewerkt en heeft beloofd om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 1 miljoen ton te verminderen door haar energie-efficiëntie en energiemix te verbeteren en door te investeren in schone technologieën. Met het vastleggen van deze concrete doelstelling is Solvay een van de eerste chemische bedrijven die hun uitstoot loskoppelen van hun groei;
 • De broeikasgasuitstoot voor de toepassingsgebieden 1 en 2 wordt volledig gerapporteerd. De rapportage over de toepassingsgebieden van de uitstoot is in lijn met de financiële verslaggeving;
 • De toepassingsgebied 3-uitstoten met betrekking tot eindproducten worden gepubliceerd. De toepassingsgebied 3-emissies met betrekking tot de verwerking, het gebruik en de verwijdering van verkochte producten worden kwalitatief beoordeeld. Het eventuele effect is vastgesteld maar niet volledig gekwantificeerd en wordt daarom niet openbaar gemaakt. Dit weerhoudt ons er niet van om er samen met onze klanten voor te zorgen dat activiteiten de uitstoot op een verantwoorde manier zo gering mogelijk houden.