Definitie

Gerapporteerd industrieel afval bestaat uit gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval, beide afkomstig van productie-, research- en innovatie-activiteiten, inclusief afval afkomstig van verpakking en onderhoud. De afvalverminderingsdoelstelling van Solvay richt zich op gevaarlijk industrieel afval dat niet duurzaam wordt behandeld, en dus wordt gestort of verbrand zonder energieterugwinning.

De waarde van deze indicator houdt nauw verband met de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval. Een daling in de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval zorgt ook voor een daling van de prestatie-indicator voor afval.

Wat gevaarlijke stoffen die op de markt gebracht worden betreft, ligt de focus op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en op de vervanging daarvan. De referentielijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen van Solvay werd in 2015 opgesteld en verdeeld in drie categorieën (zwart, rood en geel) om het risicobeheer- en controleniveau van de stoffen te omschrijven:

  • Zwarte lijst: ZZS die zich al in een reglementair proces van geleidelijke stopzetting bevinden, met een al vastgestelde deadline in minstens één land of regio, of waarvan het gebruik binnen Solvay een beperking kent;
  • Rode lijst: ZZS die momenteel vermeld staan op reglementaire lijsten met stoffen die op middellange termijn mogelijk voorwerp kunnen worden van een procedure voor de speciale toelating of beperking ervan;
  • Gele lijst: ZZS die speciale aandacht vragen en die bestudeerd worden door autoriteiten, ngo’s, wetenschappers en sectoren wegens hun huidige gevaarlijke eigenschappen of potentiële effecten.

Managementaanpak

Voor industrieel en met name gevaarlijk afval stapt Solvay over naar meer duurzame methodes waarbij storten of verbranden zonder energieterugwinning wordt vermeden en het hergebruik van materiaal of warmte wordt bevorderd.

Als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving wordt de kennis verbeterd over de omstandigheden waarin verkochte producten worden gebruikt, om op gebruikersniveau eventuele daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen beoordelen. Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen (Safety Data Sheets) voor alle 18.000 producten en het succes van de REACH-registratie zijn het resultaat van de managementaanpak binnen Solvay om productkennis wereldwijd te waarborgen. Voor gevaarlijke stoffen heeft Solvay een strategie ontwikkeld om het gebruik daarvan binnen de waardeketens te verminderen. Bovendien zorgt Solvay ervoor dat veiligheidsinformatie over gevaarlijke stoffen steeds op de sites aanwezig is. De sites houden een actueel overzicht bij van de voorraden ZZS. Er worden risico-onderzoeken gedaan naar alle op de markt gebrachte ZZS en daar waar mogelijk worden stoffen vervangen door veiligere alternatieven.

Indicatoren en doelstellingen

Afval

Doelstelling van Solvay:

2020

-30%

intensiteit van het gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

Baseline 2015

Afvalproductie, intensiteit

In kg per € EBITDA

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

0,0145

 

0,0180

 

0,0258

 

0,0234

De afvalindicator op basis waarvan Solvay de doelstelling heeft gebaseerd, is de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval die niet op duurzame wijze wordt verwerkt (dit betreft gevaarlijk industrieel afval dat wordt gestort of verbrand zonder energieterugwinning). De waarde van deze indicator hangt af van de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval; een daling in de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval verlaagt ook onze KPI voor afval.

Sinds de start van het milieuplan (2015-2020) is de intensiteit van het gevaarlijk industrieel afval dat niet op een duurzame wijze wordt verwerkt al met 38% gedaald. Daarmee is de doelstelling voor 2020 reeds gerealiseerd. Opgemerkt moet worden dat deze daling grotendeels is toe te schrijven aan de financiële deconsolidatie van Performance Polyamides sinds 2017.

De hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval die niet op een duurzame wijze is verwerkt, was 7,6 kt (19%) lager dan in 2017. Deze aanzienlijke daling deed zich vooral voor bij de volgende fabrieken: Tavaux (Frankrijk, -2700 ton of -6,8 %), Saint-Fons (Frankrijk, -1300 ton of -3,3 %), Rosignano (Italië, -1100 ton of -2,7%) en Panoli (India, -520 ton of -1,3%).

In Tavaux is de daling vooral veroorzaakt doordat PVDC-latex nu als niet-gevaarlijk industrieel afval wordt beschouwd en door een productieafname van een van hun koelmiddelen. De daling in Saint-Fons is toe te schrijven aan het feit dat de eliminatie van gevaarlijk industrieel afval van een eerdere productie-unit eind 2017 werd afgerond. De duidelijke afname in Rosignano kan worden toegeschreven aan het feit dat een aantal afvalstromen in het boekjaar 2017 niet als droog materiaal waren meegenomen. Bij Panoli ten slotte is de daling het gevolg van een lager productieniveau voor een van hun polymeren.

Afvalproductie, absoluut

In 1000 ton

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen

Ongevaarlijk industrieel afval

 

1.627

 

1.641

 

1.463

 

1.447

Gevaarlijk industrieel afval

 

94,3

 

99,7

 

188,6

 

200,3

Totaal industrieel afval

 

1.721

 

1.741

 

1.651

 

1.648

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

32,4

 

40,0

 

49,0

 

45,8

Gevaarlijk industrieel afval maakt bij Solvay slechts 5,5% uit van het totale industriële afval.

De hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval van de Groep was 5400 ton (-5,4%) lager dan in 2017. De grootste dalingen deden zich voor op de sites van Tavaux (-3600 ton), Panoli (-2300 ton), Rosignano (-1100 ton), Halifax (-1200 ton), Torrelavega (-700 ton) en Marietta (-500 ton); bij Linne-Herten (+ 1700 ton) en Salindres (+ 1000 ton) was sprake van een stijging. De opname van de nieuwe waterstofperoxidefabriek in Jubail (Saoedi-Arabië) heeft ook geresulteerd in een stijging met 1480 ton gevaarlijk industrieel afval.

Exclusief eventuele perimeterwijzigingen van de Groep, zijn de fluctuaties op jaarbasis in hoeveelheid afval (+/- 5%) niet ongebruikelijk. Ze zijn het gevolg van een aantal afvalspecifieke kwesties waar wij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen: verbeterprocessen, wettelijke aanpassingen in classificering van afval, problemen met afvalverwerkende bedrijven, veranderde marktvraag naar bijproducten, enz.

De Groep heeft in haar milieuplan geen doel gesteld voor de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval, hoewel het onze ambitie blijft om daar waar mogelijk de hoeveelheden te verminderen door verbeteringsprogramma’s (zoals momenteel plaatsvindt in Ospiate en Zhenjiang Feixiang).

94,5% van het totale industriële afval bestaat bij Solvay uit niet-gevaarlijk industrieel afval.

Vergeleken met 2017 daalde de totale hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval licht (-13.500 ton, hetgeen slechts -0,8% is). Ongeveer 29% daarvan wordt momenteel hergebruikt voor terugwinning van materialen of energie.

Bij Spinetta (Italië) verminderde de hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval dankzij een project waarbij van het slib afkomstig van de behandeling van afvalstoffen een commercieel product kon worden gemaakt en niet langer gestort hoeft te worden, zodat het nu bijdraagt aan de circulaire economie. Dit product wordt sinds september 2017 op de markt gebracht, en bereikt in 2019 zijn volledige omvang resulterend in een totale vermindering van het niet-gevaarlijke industriële afval met ongeveer 15.000 ton.

Sinds 2015 is de hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval op Groepsniveau met 180.000 ton (+12,4%) toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de productiegroei bij Soda Ash & Derivatives, goed voor +110.000 ton niet-gevaarlijk industrieel afval, en Special Chem dat +56.000 ton niet-gevaarlijk industrieel afval produceerde.

Veiligere alternatieven voor op de markt gebracht producten 

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

risicobeoordeling en analyse van beschikbare, veiligere alternatieven voor producten die ZZS bevatten

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) van Solvay gevonden in op de markt gebrachte producten

 

 

2018

 

2017

 

2016

(1)

Volgens de EU REACH Authorization list (bijlage XIV) en de EU REACH Candidate list. ZZS vervaardigd door Solvay of onderdeel van een product dat door Solvay wereldwijd op de markt gebracht wordt REACH is een richtlijn van de Europese Unie, aangenomen om de bescherming van de gezondheid en het milieu te verbeteren tegen de risico’s van gebruik van chemicaliën.

(2)

Analyse op veiligere alternatieven ter vervanging van een ZZS Een stof kan aanwezig zijn in meer dan één product.

Alle ZZS(1)

 

31

 

35

 

20

Voltooiingspercentage analyse van veiligere alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen(2)

 

39%
(50 van de 128 vereiste beoodelingen)

 

49%
(28 van de 57 vereiste beoodelingen)

 

18%
(9 van de 49 vereiste beoodelingen)

Waarvan daadwerkelijke vervanging

 

32% (16/50)

 

32% (9/28)

 

 

Analyse van veiligere alternatieven (ASA) is gepland voor in totaal 128 combinaties van producten en toepassingen. De verandering in het aantal ZZS en de vereiste ASA tussen 2017 en 2018 is toe te schrijven aan veranderende wetgeving en de toevoeging van producten van Cytec aan het vervangingsprogramma van Solvay.

Van de 50 analyses op veiligere alternatieven die op 31 december 2018 waren afgerond

  • Hebben 16 analyses geresulteerd in daadwerkelijke vervanging: vervanging van ZZS of verlaging van gebruik onder de vereiste drempel, of productie stopgezet;
  • Zijn er 18 nog niet afgerond (alternatief geïdentificeerd en implementatie besproken met klanten);
  • Hebben 16 geen beschikbare alternatieven (geen vervanging beschikbaar of niet toegestaan door regelgevers of niet gevraagd vanwege de toepassing in het eindproduct).