Definitie

De uitstoot van stikstofoxiden bij bedrijfsactiviteiten van Solvay is vooral het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Dit wordt tot uitdrukking gebracht als de som van stikstofmonoxide en stikstofdioxide, exclusief N2O. Stikstofoxide (N2O) draagt bij aan de opwarming van de aarde maar heeft geen verzurende werking.

De uitstoot van zwaveldioxiden (SOx) is vooral toe te schrijven aan de verbranding van antraciet en kolen.

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC): vluchtige organische stoffen (VOC’s) hebben een kookpunt dat lager of gelijk is aan 250 °C (EU-richtlijn inzake emissie van oplosmiddelen 1999/13/EC). NMVOC’s zijn VOC’s behalve methaan. De methaanemissie uit de mijnbouwactiviteiten van Solvay in Green River (Wyoming, VS) worden hier niet meegenomen. De invloed daarvan wordt opgenomen in de uitstoot van broeikasgassen.

Door de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden neemt de verzuring van de atmosfeer en het water toe. De uitstoot van NMVOC draagt bij aan de vorming van troposferische ozon en smog. Deze stoffen zijn derhalve van belang omdat zij een directe invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Managementaanpak

De luchtkwaliteit wordt beheerd door middel van beheerssystemen voor gezondheid, veiligheid en milieu die conform de eisen van de Groep worden toegepast door de sites.

Solvay zet zich in om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren, in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden. Binnen het kader van haar milieuplan richt Solvay zich op de volgende vervuilende stoffen: stikstofoxiden (NOX), zwaveloxiden (SOX) en vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOC).

Indicatoren en doelstellingen

Doelstelling van Solvay:

Doelstelling van Solvay:

2020

-50%

van de intensiteit van de uitstoot van stikstofoxiden

2020

-50%

van de intensiteit van de uitstoot van zwaveloxiden

2020

-40%

van de intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

Baseline 2015

Uitstoot in de lucht, intensiteit

In kg per € EBITDA

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Stikstofoxiden – NOx

 

0,0033

 

0,0042

 

0,0059

 

0,0062

Zwaveloxiden – SOx

 

0,0017

 

0,0021

 

0,0028

 

0,0033

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

0,0024

 

0,0023

 

0,0026

 

0,0035

Sinds de start van het milieuplan in 2015 is de uitstootintensiteit van stikstofoxiden, zwaveloxiden en NMVOC met respectievelijk 47%, 49% en 31% gedaald. Voor zwavel- en stikstofoxiden is meer dan 90% van de doelstelling van Solvay voor 2020 na drie jaar al gerealiseerd. Voor NMVOC gaat het om 75%.

Uitstoot in de lucht, absoluut

In ton

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Stikstofoxiden – NOx

 

7.365

 

9.432

 

11.115

 

12.148

Zwaveloxiden – SOx

 

3.746

 

4.562

 

5.343

 

6.490

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

 

5.344

 

5.173

 

4.941

 

6.780

De uitstoot van stikstofoxiden door Solvay is sinds 2017 aanzienlijk gedaald (-2066 ton of -22%). Hierdoor wordt de kloof tussen sectorgenoten verder gedicht, ondanks de energie-intensieve aard van de activiteiten van Global Business Unit Soda Ash & Derivatives. Deze vooruitgang werd vooral geboekt op de sites van Devnya (Bulgarije, -1032 ton of -11%) en Torrelavega (Spanje, -684 ton of -7%). In Devnya bereikte de in oktober 2017 geïnstalleerde CFB-ketel in 2018 zijn volle vermogen. In Torrelavega werd de verbetering gerealiseerd door vanaf april 2018 water te injecteren in de verbrandingskamer van de gasgestookte warmekrachtkoppelingsunit.

Sinds de start van het milieuplan (2015-2020) is de uitstoot van stikstofoxiden met 39% gedaald, of ongeveer 13% per jaar. Deze veranderingen zijn gerealiseerd door investeringen in uitstootreductietechnologieën.

De uitstoot van zwaveloxiden is sinds 2017 met nog eens 816 ton teruggebracht, een bijkomende verbetering van 18%. Dit resultaat is verkregen door de installatie van een nieuwe CFB-ketel in Devnya in oktober 2017 (-474 ton), de invoering van een nieuwe ontzwavelingsunit in Torrelavega sinds augustus 2018 (-341 ton) en het hogere verbruik aan brandstoffen met een laag zwavelgehalte zoals aardgas en biomassa op de sites van Dombasle (-107 ton) en Tavaux (Frankrijk, -91 ton). Het is goed te vermelden dat de bestaande DeSOx-installatie in Tavaux eveneens verder verbeterd is. Op de site van Atequiza (Mexico) is sprake van een stijging van SOx met 217 ton, wat is toe te schrijven aan de toegenomen productie van een van hun eindproducten.

Sinds het begin van ons milieuplan (2015-2020) is de uitstoot van zwaveloxiden gedaald met 42%, ongeveer 14% per jaar. Al deze veranderingen zijn gerealiseerd door investeringen in nieuwe branders, nieuwe ontzwavelingsunits en verbetering van bestaande units.

Vergeleken met 2017 is de uitstoot van NMVOC van de Groep wereldwijd licht gestegen (172 ton of 3,3%). Deze stijging was voor 100 ton (2%) toe te schrijven aan de site van Green River (VS) als gevolg van normale jaarlijkse verschillen in de hoeveelheid geventileerd mijngas, en voor 46 ton (0,9%) aan de site van Zhenjiang (China) door de activiteiten van Aroma Performance. Op de site van Spinetta zorgde de implementatie van een periodiek LDAR-programma voor het ontdekken en repareren van lekken voor een afname van de uitstoot van R22 met een factor 4 (van 16 ton naar 4,2 ton).

Sinds het begin van ons milieuplan (2015-2020) is de uitstoot van NMVOC gedaald met 21%, ongeveer 7% per jaar. Opgemerkt moet worden dat het merendeel van deze daling toe te schrijven is aan de financiële deconsolidatie van Performance Polyamides. Deze desinvestering was nog niet bekend toen het milieuplan werd uitgewerkt.