12,3 miljoen ton 

CO2 eq.
Totale uitstoot van broeikasgassen –
toepassingsgebieden 1 en 2 (Kyotoprotocol)

Definitie

De uitstoot van broeikasgassen, zoals die door Solvay gerapporteerd wordt, past binnen het toepassingsgebied van het Kyotoprotocol en omvat de volgende componenten of componentfamilies: CO2, N2O, CH4, SF6, HFC’s, PFC’s en NF3. Om de impact hiervan op klimaatverandering te bepalen, wordt de uitstoot van broeikasgassen omgezet van ton naar CO2-equivalenten met behulp van GWP (de berekening van het aardopwarmingsvermogen van elk gas in een periode van 100 jaar), zoals gepubliceerd door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering in haar vijfde evaluatierapport.

Deze indicator houdt rekening met:

  • Rechtstreekse uitstoten voor elk broeikasgas dat vrijkomt bij de industriële activiteiten van Solvay (Toepassingsgebied 1 van het Kyotoprotocol); voor CO2, de rapportage van de rechtstreekse uitstoten inclusief de uitstoten door het verbranden van alle fossiele brandstoffen alsook de procesuitstoten (bv. thermische decompositie van koolzuurhoudende producten en chemische reductie van metaalerts);
  • Indirecte CO2-uitstoot in verband met de stoom en elektriciteit die ingekocht worden van derden en intern worden verbruikt (Toepassingsgebied 2 van het Kyotoprotocol); Voor ingekochte elektriciteit wordt de indirecte uitstoot berekend aan de hand van marktconforme methodes. In 2017 zijn de elektriciteitscontracten geanalyseerd om voor elke site de meest passende CO2-uitstootfactor vast te stellen.

Managementaanpak

In september 2018 heeft de Groep de aanpak van de uitstoot van broeikasgassen geactualiseerd. Solvay zet zich in om de broeikasgasuitstoot van de onderneming niet later dan in 2025 met 1 miljoen ton te verminderen door de energie-efficiëntie en de energiemix te verbeteren en door te investeren in schonere technologieën. Met het vastleggen van deze concrete doelstelling is Solvay een van de eerste chemische bedrijven die hun emissie loskoppelen van hun groei.

Met ingang van 1 januari 2016 past Solvay op de uitstoot van broeikasgassen een interne prijs toe van € 25 per ton CO2-equivalent om zo de klimaatuitdagingen bij de investeringsbeslissingen te betrekken.

Een gestructureerd rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen, dat extern is gecontroleerd, en reacties op ratingbureaus zoals het Carbon Disclosure Project, helpen de Groep om haar inspanningen af te stemmen op de omvang van haar broeikasgasdoelstelling.

Indicatoren en doelstellingen

Nieuwe doelstelling voor uitstoot van broeikasgassen

Prioriteiten voor Solvay

2025

-1 miljoen ton

broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2) in vergelijking met 2017

Uitstoot van broeikasgassen – kerncijfers 2018

Mt CO2 eq.

 

 

Totale uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2) in 2018

 

12,3

Totale uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2) in 2017

 

12,3

Variatie als gevolg van wijzigingen in de perimeter voor financiële verslaggeving (structurele wijzigingen)

 

–0,0

Variatie als gevolg van wijzigingen in de berekeningsmethode of verbeteringen in de nauwkeurigheid van de gegevens

 

–0,0

Uitstoot stijging of vermindering

 

–0,0

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

kg CO2 eq. / € EBITDA

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

5,51

 

5,53

 

5,86

 

7,26

De broeikasgasintensiteit geeft de uitstoot per toepassingsgebieden 1 en 2 weer conform het Kyotoprotocol, zoals opgenomen in het financiële toepassingsgebied, uitgedrukt in kg CO2-equivalent per € EBITDA per jaar.

In 2018 is de broeikasgasintensiteit gedaald met 0,02 kg CO2-equivalent per € EBITDA.

Uitstoot van broeikasgassen

Uitstoot broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2)

 

 

 

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met de perimeter voor financiële verslaggeving, inclusief de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel geconsolideerd zijn (geheel of gedeeltelijk) De uitstoot van broeikasgas van bedrijven in de financiële perimeter is 81% van de totale uitstoot van broeikasgas van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 en 2)

 

Mt CO2

 

9,8

 

10,0

 

10,9

 

11,6

Uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

2,4

 

2,3

 

2,4

 

2,6

Totale uitstoot van broeikasgassen conform Kyoto-protocol

 

Mt CO2 eq.

 

12,3

 

12,3

 

13,4

 

14,2

Uitstoot andere broeikasgassen niet conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1)

 

Mt CO2 eq.

 

0,1

 

0,1

 

0,1

 

0,1

Directe uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1)

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Mt CO2 eq.

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Methaan – CH4

 

0,88

 

0,90

 

0,81

 

0,85

Stikstofoxide – N2O

 

0,10

 

0,14

 

0,20

 

0,27

Zwavelhexafluoride – SF6

 

0,04

 

0,06

 

0,05

 

0,04

Fluorkoolwaterstof – HFCs

 

0,06

 

0,14

 

0,05

 

0,05

Perfluorkoolstoffen – PFCs

 

1,36

 

1,07

 

1,34

 

1,40

Nitrogen trifluoride – NF3

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol

 

2,44

 

2,31

 

2,45

 

2,61

Koolstofdioxide – CO2

 

7,96

 

7,92

 

8,43

 

8,76

Totale directe uitstoot

 

10,35

 

10,2

 

10,9

 

11,4

In 2018 was de directe CO2-uitstoot marginaal hoger dan in 2017.

In 2018 was de directe, overige uitstoot van broeikasgas conform het Kyotoprotocol 0,13 miljoen ton CO2-equivalent hoger dan in 2017. Dit was vooral toe te schrijven aan de toename met 0,29 miljoen ton CO2 eq. van de uitstoot van CF4 in Spinetta (Italië) en een daling met 0,08 miljoen ton CO2 eq. van HFCs. 

Indirecte CO2 – Bruto, op de markt gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit, ingekocht voor consumptie

 

1,0

 

1,2

 

1,4

 

1,7

Stoom, ingekocht voor consumptie

 

0,9

 

0,9

 

1,1

 

1,1

Totaal

 

1,9

 

2,1

 

2,5

 

2,8

Sinds de invoering van de marktconforme methode vindt elk jaar bij alle sites een gedetailleerde beoordeling plaats van de emissiefactoren van ingekochte elektriciteit.

De daling met 0,2 miljoen ton CO2 van de indirecte CO2-uitstoot als gevolg van ingekochte elektriciteit is toe te schrijven aan de opstarting van het Solvay Jasper County Solar Farm in South-Carolina (VS, 0,05 miljoen ton CO2), verbeterde inkoop van koolstofarme elektriciteit (0,10 miljoen ton CO2), en de sluiting van de elektrolyse-unit in Torrelavega (Spanje, 0,04 miljoen ton CO2).

De uitstoot van indirect CO2 in verband met ingekochte stoom is stabiel. Er heeft zich geen opmerkelijke verandering voorgedaan in de herkomst van stoom.

Indirecte CO2 – Bruto, op locatie gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit, ingekocht voor consumptie

 

1,1

 

1,2

 

1,2

 

1,8

Stoom, ingekocht voor consumptie

 

0,9

 

0,9

 

1,1

 

1,1

Totaal

 

2,0

 

2,1

 

2,3

 

3,0

Overige indirecte uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 3)

Mt CO2

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten

 

0,7

 

0,7

 

0,8

 

0,8

Investeringen

 

1,9

 

1,7

 

0,8

 

2,5

Aangekochte goederen en diensten

 

5,8

 

6,6

 

7,2

 

7,6

Zakenreizen

 

0,02

 

0,02

 

0,02

 

0,02

Stroomafwaarts transport en distributie

 

0,8

 

0,8

 

1,2

 

1,0

Omdat er zich geen opmerkelijke verandering heeft voorgedaan in de herkomst van energie, is de uitstoot in verband met ‘Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten’ stabiel gebleven. Onder ‘Investeringen’ valt uit de uitstoot per toepassingsgebieden 1 en 2 van Beëindigde bedrijfsactiviteiten: 1,6 miljoen ton CO2 eq. voor polyamide-activiteiten.

Toepassingsgebied 3-uitsoten in een later stadium van de verwerking verband houdend met gebruik en verwijdering van producten blijken op basis van de Sustainable Portfolio Management-beoordeling aanzienlijk. De waarden zijn nog niet openbaar gemaakt omdat een aantal aannames in de berekening nog gecontroleerd worden.

Belangrijste prestaties in 2018

  • Solvay heeft de betrokkenheid van het bedrijf bij duurzame energieproductie bij de bron in 2018 verder vergroot. De Solvay Jasper County Solar Farm in de Verenigde Staten is in werking gesteld. Er is windenergie ingekocht in India. Het gebruik van energie op basis van biomassa wordt verder uitgebreid bovenop de productie in Brotas (Brazilië), Dombasle (Frankrijk) en Rheinberg (Duitsland), met nieuwe toevoegingen vanuit India en China. Ten slotte heeft Solvay besloten om in Duitsland te investeren in een nieuwe verwarmingsketel op basis van biomassa. Hierdoor zal de uitstoot met 0,2 miljoen ton CO2 per jaar afnemen. Dit zal een belangrijke rol spelen in het nakomen van de afspraak van de Groep om de CO2 niet later dan in 2025 met 1 miljoen ton te verminderen, ongeacht de groei van het bedrijf;
  • Het SOLWATT© energie- en CO2-besparingsprogramma heeft geresulteerd in een daling van de CO2-uitstoot met 0,54 miljoen ton sinds 2014, mede dankzij 1000 maatregelen op 70 sites wereldwijd. Nieuwe besparingen in 2018 zullen naar schatting tot een verdere daling met 63,7 miljoen ton CO2 leiden;
  • In de tronamijn in Green River (Wyoming, VS) kon dankzij de gedeeltelijke recuperatie van het methaan dat vrijkomt bij de extractie en de verbranding van trona een uitstoot vermeden worden van 0,1 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar sinds 2011. Sinds 2012 werd een deel van de warmte die gegenereerd wordt bij de verbranding van het gerecupereerde methaan gebruikt in het productieproces, waardoor extra energie en CO2 werd uitgespaard.